Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Specjalista ds. zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

Specjalista ds zamówień publicznych w 2024 r Praktyczne zagadnienia i najnowsze zmiany z uwzględnieniem orzecznictwa, wyników kontroli i opinii UZP

TEMAT

Specjalista ds. zamówień publicznych w 2024 r.

Praktyczne zagadnienia i najnowsze zmiany z uwzględnieniem orzecznictwa, wyników kontroli i opinii UZP

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Potrzebujesz konkretnej wiedzy, która zostanie wyjaśniona w najprostszy sposób? Nasza propozycja tego kursu może być rozwiązaniem Twoich codziennych problemów! To tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące i skomplikowane pytania dotyczącej Prawa zamówień publicznych! To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej półki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów

Kurs kierowany do:

 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • wykonawców
 • kontrolerów

 

PROGRAM

1.    Nowe progi obowiązujące w procedurach zamówień publicznych od 1 stycznia 2024 roku.

2.    Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:
a)    Czy badanie skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga udokumentowania przez Zamawiającego?
b)    Czy w sytuacji niepełnego wykazania, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy wezwać wykonawcę do jej uzupełnienie?
c)     Czy uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa może również stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
d)    Czy cała oferta i załączone do niej dokumenty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
e)    Czy dane personalne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
f)    Czy uprawnienie do zastrzeżenia określonych informacji może służyć jako narzędzie uniemożliwiające konkurencyjnym wykonawcom ocenę ofert i dokumentów składanych w postępowaniu?

3.    Ratowanie wykonawców i ich ofert w sytuacjach niezłożenia, złożenia niekompletnych lub zawierających błędy dokumentów i oświadczeń oraz popełnienia omyłek w tym:
a)    Różnica pomiędzy wezwaniem dotyczącym podmiotowych, a przedmiotowych środków dowodowych;
b)    Samodzielne uzupełnienie dokumentów w przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę uchybienia w dokonanej wcześniej czynności;
c)    Przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
d)    Poprawienie w ofercie omyłek:
- oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – definicja, przykłady ich korekty oraz najczęściej popełniane błędy;
- inne omyłki powodujące niezgodność oferty z warunkami zamówienia – granica istotności omyłki, sposób poprawienia, akceptacja wykonawcy.

4.    Poleganie na zasobach/sytuacji podmiotu trzeciego w tym:
a)    Czy podmiot udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na dostawy musi realizować część zamówienia jako podwykonawca?
b)    Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całego zamówienia podmiotowi udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na roboty budowlane?
c)    Czym jest „stosowana sytuacja”, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP?

d)    Jak realnie udostępnić zasób dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzany informacją z banku lub SKOKu czy też polisą OC?
e)    Konsultacje, doradztwo, czy podwykonawstwo- jak prawidłowo udostępniać doświadczenie Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
f)    Zamiana podmiotu udostępniającego zasoby - kiedy to jest możliwe?

g)    Czy można zmienić oświadczenie woli Wykonawcy zawarte w formularzu oferty o samodzielnym wykonaniu zamówienia, na przewidujące powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, gdy wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego?

5.    Unieważnienie postępowania ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia – kiedy jest dopuszczalne, jaką podstawę prawną należy przywołać i na co zwrócić uwagę w uzasadnieniu faktycznym?

6.    Warunek dotyczący doświadczenia w tym:
a)    Doświadczenie wykonawcy, a osoby wykonującej zamówienie;
b)    Czy wykazywane doświadczenie osoby, którą dysponuje wykonawca może być potwierdzane dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie powierzonych jej zadań?
c)    Wymagane doświadczenie - kiedy jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;
d)    Doświadczenie oceniane w pozacenowym kryterium oceny ofert;
e)    Doświadczenie w przypadku konsorcjum, w tym:
-    Czy wykonanie zadania przez konsorcjum może oznaczać, że zadanie zostało faktycznie wykonane w całości przez każdego z członków konsorcjum?
-    Czy konsorcjanci mogą powierzyć wykonanie całego zamówienia swoim podwykonawcom?
-    Rola i przypadki wymagające złożenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia o podziale prac wykonywanych podczas realizacji zamówienia.
7.     Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym:
a)    Jak należy postąpić w sytuacji zgłaszanej przez Wykonawców awarii platformy zakupowej uniemożliwiającej w konsekwencji złożenie oferty?
b)    Czy przesłanie prawidłowo podpisanego oświadczenia woli na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi w SWZ dokumentami ale mailem na skrzynkę zamawiającego należy traktować jako ofertę i uwzględniać w zestawieniu z ich otwarcia?
c)    Czy oferta złożona na wzorze formularza ofertowego przygotowanym przez Zamawiającego, a jednocześnie niekorelująca z ustalonym w SWZ zakresem informacji niezbędnych do wskazania w tym formularzu podlega odrzuceniu?
8.    Termin realizacji przez wskazanie daty kalendarzowej
a)    Czym jest „obiektywna przyczyna” i czy musi być przywołana w dokumentach zamówienia?
b)    Czy niezgodne z przepisami odstąpienie od zasady ustalania terminu zakończenia zamówienia ilością dni, tygodni, miesięcy lub lat stanowi podstawę do unieważnienia postępowania?
9.    Raport z realizacji umowy w tym:
a)    Jego rola i zawartość;
b)    Przypadki wymagające sporządzenia tego dokumentu przez Zamawiającego;
c)    Zasady udostępniania raportu zainteresowanym podmiotom,
d)    Kiedy umowę uznaje się za wykonaną, gdy przewiduje ona prawo opcji lub wznowienia?

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone zostało z pełnym profesjonalizmem. Konkretne, rzeczowe i wyczerpujące. Kompetentny prowadzący z bardzo dużą wiedzą, odpowiadający na wszystkie pytania. Polecam szkolenie

Marta Wodzińska-Oniszko - Narodowy Instytut Onkologii im.M.Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

Szkolenie jest prowadzone w przejrzysty sposób, zagadnienia są dobrze omawiane, a wątpliwości w jasny sposób przedstawione i wyjaśnione. Ze przeprowadzonego szkolenia jestem bardzo zadowolona.

Ewa Konopka - WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
BIAŁYSTOK, IBIS STYLES 7-8 marca 2024 Grzegorz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
LUBLIN, FOCUS HOTEL PREMIUM 12-13 marca 2024 Łukasz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
ŁÓDŹ, HOTEL FOCUS 13-14 marca 2024 Grzegorz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR BUD. MARRIOTT 19-20 marca 2024 Łukasz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
POZNAŃ, HOTEL ALTUS 21-22 marca 2024 Łukasz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
KRAKÓW, HOTEL SWING 27-28 marca 2024 Łukasz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT
WROCŁAW, HOTEL SCANDIC 27-28 marca 2024 Grzegorz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900