Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

TEMAT

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

- jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie, które dostarcza kluczowych umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania projektami w branży budowlanej.

Szkolenie  pomoże Ci zrozumieć złożoność prawnych i ekonomicznych aspektów zamówień na roboty budowlane. Dowiesz się, jak unikać typowych błędów oraz jak stosować przepisy Pzp do praktycznych zastosowań w szacowaniu wartości zamówień.

Przez analizę orzecznictwa, dokładne omówienie definicji oraz praktyczne przykłady, uczestnicy nabędą umiejętności potrzebne do skutecznego i zgodnego z prawem przeprowadzania przetargów, a także zarządzania inwestycjami i nadzorowania projektów.

 

Szkolenie dedykowane dla profesjonalistów z branży budowlanej, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę o prawnych i ekonomicznych aspektach przetargów oraz zarządzania projektami. Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację zamówień publicznych, w tym menedżerów projektów, inżynierów oraz pracowników działów przetargów i inwestycji.


NIE CZEKAJ I ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1920
Liczba opinii o trenerze: 2007

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

I. DEFINICJE ROBÓT BUDOWANYCH ORAZ OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ICH WPŁYW NA SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE
a) Obiekt budowlany i jego relacja do ustawy - Prawo budowlane (budynek, budowla, obiekt małej architektury, zamierzenie budowlane, jak przedmiot zamówienia)
b) Agregowanie inwestycji liniowych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektro-energetyczne, gazowe, cieplne, drogi - sumować, czy nie?)
c) Remonty różnych budynków/budowli- agregować, czy nie?
d) Udzielanie zamówień na roboty budowlane w częściach
e) Usługi projektowania - sumować, czy nie?
f) Usługi nadzoru inwestorskiego - sumować, czy nie?

II. WRAŻLIWE ELEMENTY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE:
a) Sposób obliczenia ceny – gdy stosujemy ryczałt, oraz gdy stosujemy wynagrodzenie kosztorysowe
b) Zobowiązanie do osobistego wykonania kluczowych zadań na roboty budowlane - kiedy i jak stosować?
c) Informacja o przeprowadzeniu wizji lokalnej - na co zwrócić uwagę?
d) Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych – omówienie podstaw wykluczenia w tym zakresie
e) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej
f) Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonaw-ców polegających na zasobach/sytuacji podmiotów trzecich
g) Kryteria oceny ofert na roboty budowlane:
- Dobór kryteriów oceny ofert – kryteria ekonomiczne, jakościowe, środowiskowe i społeczne oraz kurtuazyjne,
- Opis kryteriów oceny,
- Waga (znaczenie) kryteriów oceny ofert,
- Opis sposobu oceny ofert,
e) Kryteria oceny ofert na usługi nadzoru inwestorskiego oraz prace projektowe,
f) Kryterium kosztu oparte na rachunku kosztów cyklu życia budynku
g) Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane możliwe jest stosowanie jako jedynego kryterium najniższej ceny?

 

III. PRAWIDŁOWE PRZEPROWADZENIE DOCHODZENIA W SPRAWIE RAŻĄCO NISKEJ CENY:
a) Definicja rażąco niskiej ceny,
b) Przypadki, w których wymagane jest żądanie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
c) Dowody uwiarygadniające złożone wyjaśnienia,
d) Jak prawidłowo skonstruować wezwanie do złożenia wyjaśnień?
e) Na czym polega obowiązek wyjaśnień ceny w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy oraz zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie?
f) Jak prawidłowo składać wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny? - 3 warunki do-brych wyjaśnień

IV. ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a) Klauzule przeglądowe w umowach o roboty budowlane wprowadzane na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp - jak je prawidłowo konstruować?
b) Zmiana konieczna i nieprzewidywalna wprowadzana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp
c) Zmiana umowy niskowartościowa (art. 455 ust. 2 Pzp)
d) Klauzule waloryzacyjne w umowach o roboty budowlane - jak je prawidłowo kon-struować?

V. PRAWO OPCJI CZY ZAMÓWIENIE PODOBNE - JAK ROZSZERZYĆ ZAKRES ZAMÓWIENIA W MAŁO SFORMALIZOWANY SPOSÓB?
a) Opis przedmiotu zamówienia z prawem opcji na roboty budowlane,
b) Ustalenie wartości zamówienia z prawem opcji,
c) Istotne zapisy umowy w przypadku stosowania prawa opcji,
d) Różnica pomiędzy prawem opcji a zamówieniem podobnym,
e) Najczęściej popełniane błędy podczas stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

OPINIE

Drodzy Państwo! Szkolenie prowadzone na najwyższym poziomie. Niewiarygodna znajomość ustawy Pzp, płynne przechodzenie z tematu na temat, zabawne konkluzje, co powoduje, że wiedza zostaje na dłużej. Bardzo przydatne przykłady "z życia wzięte" oraz ćwiczenia, które mobilizują do rozwinięcia tematu.

Ewelina Pniok - "Stadion Śląski"

To moje drugie szkolenie z ApexNet i z pewnością nie ostatnie. Prowadzący - G.Czaban przekazuje wiedzę w sposób jasny i przejrzysty, treści są merytoryczne i co najważniejsze - poparte odpowiednimi dowodami. Bardzo polecam

Oliwia Łazarska - Zakład Komunalny Sp. z.o.o.

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
KATOWICE, NOVOTEL CENTRUM 20-21 czerwca 2024
GWARANCJA TERMINU
Grzegorz Czaban 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900