Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Audyt i kontrola w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających

TEMAT

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

- warsztat przygotowujący zamawiających.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego, specyfiki audytu oraz kontroli zamówień, ucząc się na różnych fazach audytu, od przygotowania postępowania po finalizację umowy. Program szczegółowo omawia metody analizy potrzeb i wymagań, oceny dokumentacji oraz zasad efektywności ekonomicznej, co pozwoli na minimalizowanie ryzyk finansowych i prawnych. Uczestnicy nauczą się również oceniać poprawność dokumentacji, procedur oraz umów, a także rozpoznawać i reagować na naruszenia przepisów. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty audytu, co pozwoli uczestnikom na skuteczne stosowanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie?

-pracowników administracji publicznej

-audytorów wewnętrznych i zewnętrznych

-kontrolerów

-członków komisji przetargowych
 

NIE CZEKAJ,ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

PROGRAM

1.Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych - omówienie aktualnego stanu prawnego
dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych.
2.Specyfika audytu/kontroli zamówień w zależności od progu postępowania.
3.Fazy audytu/kontroli zamówień publicznych:
a) audyt/kontrola czynności zamawiającego dotyczące przygotowania postępowania
• analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach o wartości równej lub powyżej progu unijnego - wpływ analizy na warunki zamówienia i na postanowienia umowy
• zasada efektywności ekonomicznej w postępowaniach krajowych - sposób realizacji
• opis przedmiotu zamówienia - zakres badania zapisów, weryfikacja równoważności, wykazywania uzasadnionej potrzeby zamawiającego, opz na roboty budowlane - weryfikacja dokumentacji i sposobu wynagradzania,
• ustalanie wartości zamówienia: błędy, nieprawidłowości i wpływ na postępowanie
• ocena zamówień mieszanych - konsekwencje nieprawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia
· ocena dokumentowania ustalonej wartości szacunkowej
• ryzyko zawyżania wartości i konsekwencje dla postępowania
• wymagany zakres dokumentów: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), opis potrzeb i wymagań (OPIW)
• uzasadnienie podziału zamówień na części - stopień szczegółowości w kontekście kontroli
• pilność jako podstawa skrócenia terminu składania ofert - kiedy jest dopuszczalna
• nieprawidłowy wybór trybu i związane z tym konsekwencje powyżej i poniżej progu unijnego,
b) Audyt /kontrola czynności zamawiającego od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia
publicznego:
• ocena poprawności dokumentowania czynności zamawiającego
• ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - naruszenie zasady jawności i konsekwencje
• ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednia ścieżka audytu

 

• ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - naruszenie zasady jawności i konsekwencje
• ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednia ścieżka audytu
• ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych a jawność postępowania
• ocena poprawności aspektów proceduralnych przed otwarciem ofert: wyjaśnień/modyfikacji dokumentów zamówienia,
• unieważnienie postępowania – zastosowanie i przesłanki
c) Ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia;
• procedura wyjaśnień złożonych ofert - granice dopuszczalności;
• poprawianie omyłek - weryfikacja, czy nie doszło do nieuprawnionych negocjacji, granice poprawiania omyłek w ofertach;
• weryfikacja badania rażąco niskiej ceny i prawidłowości podjętych decyzji zamawiającego;
• badanie rzetelności wykonawcy - pod kątem przesłanki wykluczenia;
• odrzucenie ofert – poprawność zastosowania przesłanek;
d) Audyt poprawności konstrukcji umowy
• audyt poprawności zmian umowy w tym zmian nieistotnych;
· audyt poprawności odstąpienia od umowy;
· audyt poprawności rozwiązania umowy;
· ocena dokonanych zmian w umowie
· ocena prawidłowości zastosowania i przewidzenia opcji i wznowień
4.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotycząca zamawiających publicznych.
5.Ryzyka w zamówieniach publicznych:
• błędna interpretacja przepisów ustawy Pzp
 wnioski z kontroli Prezesa UZP z 2023 i 2024 r.  - omówienie i wskazanie newralgicznych obszarów
• działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

OPINIE

Szkolenie bardzo merytoryczne, ogromna dawka wiedzy, bardzo dużo przykładów. Wiadomości przekazane w bardzo jasny i zrozumiały sposób. Prowadząca rewelacyjna! Bardzo polecam szkolenie!

Katarzyna Mateńka-Ajdakowska - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Szkolenie bardzo rzeczowe. Przekazywane informacje popierane orzecznictwem. Jasny przekaz. Prowadząca charyzmatyczna, konkretna, z ogromną wiedzą. Tematy omówione w wyczerpującym zakresie, na najwyższym poziomie. Ogólna opinia: celująca

Agnieszka Chodorek - Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

To szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Szkolenie prowadzone na żywo poprzez platformę szkoleń online