SZKOLENIA VOD

TEMAT

Maraton nowego Prawa zamówień publicznych

kompedium wiedzy o zmianie przepisów od 01.01.2021 ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Chcesz przygotować się kompleksowo do nowej ustawy Pzp, aby od 1 stycznia 2021r. bez problemów ogłosić swoje pierwsze postępowanie po nowemu? Zaufaj liderowi z ponad 20-letnim doświadczeniem! Gwarantujemy dużo praktycznej wiedzy i kompleksowe omówienie największych zmian w historii Pzp! Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.: Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która wchodzi w życie 1 stycznia 2021.

PROGRAM

Maraton

 

…do startu: poznajemy reguły i zasady gry

 

 1. Definicje, pojęcia i instytucje, które trzeba znać, aby zrozumieć ustawę.
 2. Zakres stosowania ustawy i wyłączenia ze stosowania.
 3. Zasady Pzp stare i nowe w aspekcie praktycznym, z ciekawymi orzeczaniami Trybunału Sprawiedliwości. Jak zasady realizowane są w praktyce i w jaki sposób weryfikowwane ich zachowanie przez kontrolę?

 

…gotowi: im lepiej przygotowane postępowanie tym łatwiejsze jego udzielanie (i realizowanie)

 

 1. Planowanie zamówień: wszystko co o należytym planowaniu Zamawiający wiedzić powinien;
 2. Nowości: Polityka zakupowa państwa, strategia zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi i ich wpływ na udzielanie zamówień;
 3. Analiza potrzeb konkretnie i na przykładach;
 4. Przygotowanie postępowania przy współudziale wykonawców? Jakie korzyści i zagrożenia niosą wstępne konsultacje rynkowe;
 5. Szacowanie wartości zamówień: omówienie wszystkich wartości pojawiających się w ustawie, szacowanie robót, podobnych dostaw i identycznych usług. Czy nadal mamy artykuł 6a? Po tym punkcie o szacowaniu będzie Zamawiający wiedział wszystko J
 6. Opis przedmiotu zamówienia wg nowych wymagań. Kryteria w celu oceny równoważności: co to takiego i co one oznaczają w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe środki dowodowe w praktyce: zapisy SIWZ i schematy postępowania Zamawiającego w przypadku nieprawidłowości lub ich braku. Gdzie kończy się oferta a zaczyna przedmiotowy środek dowodowy.
 7. Warunki zamówienia tj. składanie ofert częściowych, zarudnienie na umowę o pracę.
 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie. Wykazy głównych dostaw i usług jako obowiązek, a kiedy można żądać szczegółowego doświadczenia?

Konsorcja, Podmioty udostępniające zasoby: nowe oświadczenia i propozycje zapisów do SWZ. 

Co i jak powinno być podpisane: forma, postać dokumentu. Rodzaje podpisów, potwierdzanie dokumentów za zgodnośc z oryginałem: czyli rozłożenie rozporządzenia ws. dokumentów i w sprawie środków komunikacji elektronicznej na czynniki pierwsze i dokładne omówienie oraz usystematywoanie.

…start:

 1. Zamówienia bagatelne: jak je prawidłowo przeprowadzić, m.in. jak ustalić jednorazową wartość zakupu, ja ogłosić, kiedy nie trzeba będzie ogłaszać, propozycje zapisów regulaminów wewnętrznych na usprawnienie procedury udzielania zamówień bagatelnych;
 2. Ocena podmiotowa wykonawców:
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
 • Zasady składania i uzupełniania podmiotowych środków dowodowych;
 • Zmiany dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania;
 • Warunki udziału w postępowaniu;
 • Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 • zmiany dotyczące polegania na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Przedmiotowe środki dowodowe
 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Moment złożenia przedmiotowych środków dowodowych;
 • Nowe zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych.
 1. Dokumentowanie postępowania
 • Nowe zasady udostępniania załączników do protokołu postępowania, w tym ofert;
 • Nowe zasady zwrotu próbek;
 • Wymagana postać i format przechowywanych dokumentów;
 • Wymagania dotyczące przechowywania protokołu oraz załączników do protokołu w systemie teleinformatycznym podmiotu trzeciego.
 1. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów.
 1. Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego
 • Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych);
 • Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;
 • Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 • Obowiązek udzielania zaliczek lub dokonywania płatności częściowych.
 1. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej
 • Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych;
 • Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym?
 • Utworzenie sądu zamówień publicznych.

… schłodzenie: nowe obowiązki po zakończeniu postępowania

 1. Ogłoszenie o wynikach postępowania
 2. Raport z realizacji zamówienia:
 • Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 • Co musi zawierać ten raport?
 • Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 1. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?
 

OPINIE

Konkretne, merytoryczne szkolenie z tematyki istotnej ze względu na nowelizację ustawy PZP. Bardzo dobrze przygotowany prowadzący, poruszający najważniejsze zagadnienia.

Agnieszka Herda - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego"MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie

Szkolenie ApexNet pozwala poznać nowe informacje dotyczące nowelizacji i ustawy. Dużo praktycznych informacji. Wiedza przekazana jasno, przejrzysta i zrozumiała.

Beata Zięcina - Urząd Miasta i Gminy Pilawa

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Łukasz Czaban, Iwona Holka
1990.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907