Forum


FUNDUSZE UE


Temat Autor Ostatnia odpowiedź
Prawa Beneficjenta do poznania oceny eksperckiej projektu (2) Barbara ..... 2021-08-26
kontrola - problem z uprawnieniami (4) Edyta ..... 2021-07-27
Prawo opcji w RB- tryb podstawowy (1) Dominika ..... 2021-06-24
Sposób składania ofert - Zasada konkurencyjności (6) Hubert ..... 2021-06-22
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. (4) Monika ..... 2021-04-29
termin zawarcia umowy (3) Małgorzata ..... 2021-04-20
postępowanie sektorowe z dofinansowaniem (1) Małgorzata ..... 2021-03-29
Wybór trybu przeprowadzenia postępowania z dofinansowaniem UE (1) Tatiana ..... 2021-03-17
termin składania ofert (2) Małgorzata ..... 2021-03-15
zatrudnienie inne niż we wniosku o dofinansowanie (6) Małgorzata ..... 2021-02-15
Przetarg nieograniczony a próg 30 000 euro (3) Damian ..... 2020-11-19
błędna podstawa prawna podana w ogłoszeniu o zamówieniu (2) Sylwia Dąbska 2020-08-10
Inżynier kontraktu (1) Katarzyna ..... 2020-06-08
Pełnomocnictwo a zarząd 2 osobowy (2) Jacek ..... 2020-02-20
realizacja Projektu_program POWER (1) Katarzyna ..... 2020-02-18
Zamawiający (3) Bożena ..... 2019-12-30
W jakiej procedurze udzielić zamówienia (4) Marlena ..... 2019-06-28
Problem na etapie certyfikowania wydatków w Instytucji Certyfikującej - czy zaistniała szkoda potencjalna? (1) Ewelina ..... 2019-05-07
sumowanie zamówień (4) Anna ..... 2019-04-24
sumowanie zamówień w ramach porozumienia (1) Anna ..... 2019-04-10
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) (1) Anastazja ..... 2019-02-05
Doświadczenie wykonawcy jako kryterium oceny ofert (3) Luiza Grzmil 2018-09-11
organizacja konferencji - zapytanie ofertowe, a wartość zamówienia (2) Agata ..... 2018-09-11
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (16) Monika Gibas 2018-05-28
Dodatki zadaniowe w PO WER (1) Edyta ..... 2018-05-24
śroidki unijne (6) Grażyna ..... 2017-07-20
Kontrola dokumentacji przetargowej PROW (11) Justyna ..... 2017-10-17
Tablice informacyjne i pamiątkowe (7) Małgorzata ..... 2018-05-22
wymóg załaczenia kart katalowych do oferty (8) Maria ..... 2018-02-14
Zamówienie Unijne edukacyjne projekt - projektu POWR.05.04.00-00-0018/15). (8) Patrycja ..... 2017-05-13