Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych – jak uniknąć korekt? | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych – jak uniknąć korekt?

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ustalania korekt finansowych. Ekspert poruszy także kwestię nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Program

1. Elektroniczne zamówienia publiczne:
a) Moment wszczęcia postępowania – które przepisy miały zastosowanie w postępowaniu.
b) Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
− Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
− Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
− Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
− Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
c) Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
− Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
− Oferta.
− Oświadczenie wstępne.
− Pełnomocnictwo.
− Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
− Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.
d) Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
− Sporządzane przez Zamawiającego.
− Sporządzane przez Wykonawcę.
e) Dokumenty sporządzane w formie pisemnej:
− Protokół postępowania.
− Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
− Umowa w sprawie zamówienia.
− Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


2. Ustalenie wartości zamówienia:
a) zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane);
b) zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy PZP (np. zamówienia składające się z zamówień klasycznych oraz sektorowych);
c) różnica pomiędzy dopuszczalnym, a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części – zasady agregacji zamówień;
d) zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych;


3. Warunki wymagane od wykonawców
a) Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
b) Źródło oceny podmiotowej wykonawcy:
− Oświadczenie wstępne,
− Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
− Dokument ważny, a dokument aktualny – różnice, znaczenie, sposób oceny.
c) Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich – m.in. zakaz wykazywania doświadczenia całego konsorcjum jeśli wykonywało się jedynie część zamówienia.
d) Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
e) Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców.
f) Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
g) Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
h) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.


4. Procedura odwrócona:
a) Na czym polega i kiedy może być stosowana?
b) Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
c) Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
d) Rezygnacja z procedury odwróconej po składaniu ofert w świetle orzecznictwa KIO.


5. Badanie i ocena ofert:
a) Nowe przesłanki odrzucenia oferty – czy zabezpieczenie oferty wadium poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego, a nie przelew jak stanowiła SIWZ, bądź złożenie dokumentu wadialnego w postaci papierowej w siedzibie zamawiającego jest podstawą do odrzucenia oferty?
b) Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw – zakaz wykazywania w uzupełnionych dokumentach zasobu podmiotu trzeciego o ile nie był on wskazany w pierwotnych dokumentach.
c) Zastosowanie art. 26 ust. 3 w praktyce i poprawianie omyłek w ofercie.


6. Taryfikator korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych.
a) Obszary prawa zamówień publicznych kontrolowane przez Komisję Europejską
b) Metody ustalania wysokości korekt finansowych
− metoda dyferencyjna
− metoda wskaźnikowa
c) Obszary „szczególnej troski” w zamówieniach publicznych w zależności od wartości zamówienia
− Niedopuszczalne dzielenie zamówienia na części;
− Błędy związanie z ogłoszeniami;
− Naruszenie przesłanek wyboru nieprzetargowych trybów udzielania zamówień (w tym bezprawne udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających);
− Błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
− Błędy w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu;
− Błędy w zakresie opisu kryteriów oceny ofert;
− Niedozwolona modyfikacja treści SIWZ;
− Błędy w zakresie badania i oceny ofert;
− Uchybienia w zakresie jawności postępowania;
− Uchybienia w zakresie obowiązujących terminów;
− Konsekwencje nie przekazania ogłoszenia o udzielonym zamówieniu do UOPWE;
− Wadliwe aneksowanie umów w sprawach zamówień publicznych

Opinie

Bardzo dobra organizacja szkolenia, trafny wybór miejsca spotkania i świetny prowadzący - duża wiedza i umiejętność jej przekazania.

Katarzyna Malak

Bardzo rzeczowe szkolenie. Poparte wieloma cennymi przykładami ze szczególnym uwzględnieniem wyjątków w konkretnych przypadkach. Szkolenie godne polecenia.

Krzysztof Biernacki - Akademia Pomorska w Słupsku