Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia z KPO i innych...

SZKOLENIA OTWARTE

Zamówienia z KPO i innych projektów UE udzielane w perspektywie 2021 - 2027 Korekty finansowe, wytyczne i najczęściej popełniane błędy

TEMAT

Zamówienia z KPO i innych projektów UE udzielane w perspektywie 2021 - 2027.

Korekty finansowe, wytyczne i najczęściej popełniane błędy

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zamówieniami publicznymi w kontekście projektów współfinansowanych przez UE. Poprzez identyfikację kluczowych różnic w procedurach, zrozumienie pojęcia "nieprawidłowości" oraz analizę obszarów ryzyka, szkolenie skupia się wokół minimalizowania błędów i skutecznego zarządzanie projektami, co przyczynia się do sprawnego i zgodnego z przepisami wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach programów UE.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wgląd w istotne różnice między kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia finansowanych ze środków krajowych a unijnych, oraz zrozumieją pojęcie "nieprawidłowości" jako podstawy dla korekt finansowych.

Analiza zasad konkurencyjności w zamówieniach publicznych pozwoli uczestnikom unikać błędów i nieprawidłowości podczas realizacji projektów współfinansowanych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1441
Liczba opinii o trenerze: 1887

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

I.Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
1.Najważniejsze różnice w postępowaniu kontrolnym przy udzielaniu zamówień finansowanych ze środków krajowych i unijnych;
2.Czym jest „nieprawidłowość” – które z naruszeń przepisów prawa może stać się podstawą do nałożenia korekty finansowej?
3.Korygowanie nieprawidłowości powstających przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE:
a)Korekta finansowa;
b)Pomniejszenie zakresu finansowania;

II.Zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności.
1.Prawo Zamówień Publicznych, a zasada konkurencyjności:
a)Progi stosowania poszczególnych procedur;
b)Wyłączenia ze stosowania zasady konkurencyjności:

 • obligatoryjne;
 • fakultatywne – zależne od decyzji beneficjenta.

c)Analiza porównawcza różnic w procedurach prowadzonych na podstawie PZP, a wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

 • konflikt interesów;
 • opis przedmiotu zamówienia;
 • warunki udziału w postępowaniu;
 • kryteria oceny ofert;
 • minimalne terminy;
 • rażąco niska cena;
 • wybór oferty najkorzystniejszej i warunki unieważnienia zapytania.

2.Zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności:
a)Publikacja zapytania - Ogłoszenie;
b)Minimalna zawartość;
c)Możliwość zmiany;

III.Obszary „szczególnej troski” w zamówieniach omówione na podstawie trzech kategorii nieprawidłowości zawartych w „taryfikatorze korekt finansowych”.
1.Kategoria 1 – Ogłoszenie o zamówieniu oraz opis przedmiotu zamówienia.
a)Nieopublikowanie ogłoszenia o zamówieniu lub nieuzasadnione bezpośrednie udzielenie zamówienia;
b)Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi / dostawy
c)Brak uzasadnienia powodu, dla którego nie dopuszczono składania ofert częściowych lub nie udzielono zamówienia w częściach;
d)Błędy przy wyznaczaniu terminu składania ofert lub nieprzedłużeniu terminu w sytuacjach wymaganych przepisami;
e)Bezprawne stosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego;

f)Nieprzestrzeganie procedury właściwej w zakresie zamówień elektronicznych – komunikacja elektroniczna i stosowanie podpisów elektronicznych;
g)Błędy w ogłoszeniu o zamówieniu skutkujące nałożeniem korekty finansowej;
h)Zastosowanie kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia ograniczający dostęp do zamówienia;
i)Błędy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia;
j)Nieuzasadnione ograniczenie podwykonawstwa.

2.Kategoria 2 – Kwalifikacja oferentów i ocena ofert.
a)Niedopuszczalne zmiany w warunkach podmiotowych i przedmiotowych lub stosowanie warunków innych po otwarciu ofert;
b)Ocena ofert na podstawie kryteriów udzielenia zamówienia różniących się od kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ;
c)Niewystarczająca ścieżka audytu na potrzeby udzielenia zamówienia – zasada jawności w praktyce;
d)Negocjacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym modyfikacja oferty zwycięskiej – poprawianie omyłek, wyjaśnienia, a zmiany treści oferty;  
e)Nieprawidłowe związki wykonawców z zamawiającym – pomoc w przygotowaniu postępowania, a zakłócenie uczciwej konkurencji;
f)Nieuzasadnione odrzucenie rażąco niskich ofert – czym jest rażąco niska cena, procedura jej ustalenia, wymagane elementy złożonych wyjaśnień;
g)Konflikt interesów wpływający na wyniki postępowania o udzielenie zamówienia – obowiązek składania oświadczeń z art. 56 PZP i przypadek wykluczenia wykonawcy;
h)Zmowa przetargowa i porozumienia ograniczające konkurencję – jak je ustalać i jakie konsekwencje grożą w sytuacji ich wystąpienia;

3.Kategoria 3 – Realizacja zamówienia
a)Przesłanki dopuszczające zmianę umowy:
Zmiany nieistotne;
Zmiany istotne nieobjęte zakazem zmiany;
b)Klauzule waloryzacyjne:

 • Obligatoryjne związane ze stosowaniem przepisów art. 436 i 439 PZP;
 • Fakultatywne.

c)Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach:

 • Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 • Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 • Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

OPINIE

Szkolenie spełniło w pełni moje oczekiwania. Dostałem odpowiedź na pytania w kwestii zagadnień, co do których miałem pewne wątpliwości. Prowadzący szkolenie w sposób rzeczowy i przystępny omawiał zagadnienia stanowiące przedmiot szkolenia. W pełni polecam szkolenia prowadzone przez p. Łukasza Czabana.

Sławomir Sadecki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Szkolenie zostało przeprowadzone przez eksperta w dziedzinie ZP. Wysoki poziom merytoryczny oraz łatwość w formułowaniu myśli sprawia, że przekazywana treść jest łatwo przyswajana przez uczestników szkolenia. Dzięki odbytemu szkoleniu ugruntowałem posiadaną już wiedzę oraz pozyskałem nowe spojrzenie na niektóre aspekty związane z ustawą Pzp. Polecam!

Kamil Żelazek - URZĄD GMINY W UŚCIMOWIE

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 5-6 września 2024
GWARANCJA TERMINU
Łukasz Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900