Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 11 konkretów dla praktyków...

SZKOLENIA OTWARTE

11 konkretów dla praktyków zamówień publicznych - intensywny letni kurs

TEMAT

11 konkretów dla praktyków zamówień publicznych

- intensywny letni kurs

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Praktyku zamówień publicznych! Szukasz szkolenia, którego oprogram opiera się na Twoich codziennych problemach i wyzwaniach? Świetnie trafiłeś!

To szkolenie skierowane do zamawiających i wykonawców, którzy pracują z ustawą Pzp na co dzień i szukają informacji praktycznych, bez zbędnego lania wody! Eksperci odpowiedzą na nurtujące praktyków pytania, przytoczą przykłady z życia, przywołają ważne i trafne opinie prawne, a także nowe orzecznictwo.

Podczas szkolenia zostaną poruszone tematy dotyczące między innymi:

 • rażąco niskiej ceny,
 • wizji lokalnej,
 • klauzulach waloryzacyjnych,
 • omyłek w ofertach,
 • równoważności w opisie przedmiotu zamówienia,
 • przesłanek wykluczenia,
 • i wiele, wiele wiecej!

Zapraszamy wszystkich praktyków zamówień publicznych!

 

Rekomendacje uczestników

TRENER

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1441
Liczba opinii o trenerze: 1887

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

PROGRAM

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy.

 1. Doświadczenie w realizacji zamówienia:
  a. Czy można przyjąć, że ma się do czynienia z jednym zamówieniem, pomimo zawarcia odrębnych umów?
  b. Treść dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia – czy Zamawiający może podważać treści referencji jako niekompletnych?
  c. Doświadczenie zdobyte u Zamawiającego przeprowadzającego postępowanie – czy konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia?
 2. Zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy zaangażowana w inne przedsięwzięcia gospodarcze - kiedy i jak podważać dostępność wykazanego przez wykonawcę potencjału jeśli są wątpliwości Zamawiającego czy będzie on mógł być faktycznie wykorzystany w realizację zamówienia publicznego?
 3. Przesłanki wykluczenia:
  a. Czym są wiarygodne przesłanki wskazujące na zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP;
  b. Wykluczenie z postępowania Wykonawców nienależycie wykonujący poprzednie zamówienia publiczne - jak prawidłowo stosować art. 109 ust. 1 pkt 7 pzp?
  c. Czy wcześniejsze wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10, pozwala ubiegać się mu o następne zamówienia i składać oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu?
  d. Stosowanie ustawy sankcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż progi UE;
  e. Ogólnounijny zakaz dalszego wykonywania umów przez rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach wynikający z rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 – dlaczego art. 5k rozporządzenia sankcyjnego nie może być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania
 4. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego.
  a. Czy możliwa jest zmiana oświadczenie wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego, a nie wskazuje jego w ofercie jako swojego podwykoanwcy?
  b. Jaki zakres robót, podmiot trzeci musi wykonywać w ramach umowy o podwykonawstwo oddając do dyspozycji zamawiającego zasób doświadczenia.
  c. Czy wykonawca może skorzystać z doświadczenia podmiotu trzeciego jeżeli zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących zamówienia na roboty budowlane lub usługi?
  d. Dlaczego weryfikując podmiot trzeci pod kątem braku podstaw do wykluczenia należy żądać oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej?
  II. Badanie ofert i pojawiające się przy tym błędy umykające uwadze Zamawiających.
 5. Kiedy upływa wyznaczony termin na złożenie dokumentów wyznaczony do godziny 12:00 – czy dokument dostarczony o godzinie 12:00 i 48 sekund jest złożony w terminie?
 6. Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny:
  a. Co to jest rażąco niska cena?
  b. Czy oferta z ceną niższą o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert zawsze wymaga wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
  c. Jakie są 3 warunki dobrych wyjaśnień?
  d. Kiedy wyjaśnienia należy uznać za zbyt ogólne?
  e. Ile razy wzywać wykonawcę do wyjaśnień, jakie elementy należy uwzględnić w wezwaniu?

 1. Równoważność przy opisie przedmiotu zamówienia.
  a. Czy opisując kryteria równoważności zamawiający musi być w stanie wskazać chociażby jednego wykonawcę, oprócz producenta urządzeń z rozwiązania podstawowego, który spełniłby wskazane w SWZ kryteria równoważności?
  b. Udowodnienie równoważności przez wykonawcę:
  • Dlaczego musi nastąpić na etapie składania ofert?
  • Czy może nastąpić poprzez wskazanie linku do strony internetowej zawierającej dane oferowanego produktu?
  c. Czy konieczne jest wskazanie w dokumentach zamówienia równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, którymi może posłużyć się wykonawca?
 2. Poprawianie omyłek w ofertach.
  a. Inna omyłka – kiedy istotnie nie zmienia treści oferty?
  b. Kiedy mamy do czynienia z omyłką, a kiedy błędem w obliczeniu ceny skutkującym odrzuceniem oferty?
  c. Czym jest oczywistość omyłki?
  d. Jak rozumieć zapis „z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek”?
  I. Wybrane elementy związane z umowami o zamówienie publiczne.
 3. Obligatoryjne klauzule waloryzacyjne:
  a. Różnica pomiędzy waloryzacją wynikającą z przepisu art. 436 i art. 439.
  b. Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, gdzie cena świadczenia jest zmienna (np. dostawa paliwa, energii elektrycznej czy gazu)?
  c. Czy określenie terminu pierwszej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy lub jej zakończeniu jest dopuszczalne?
  d. Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać waloryzację?
  e. Jak ustalić poziom zmiany cen uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia?
  f. Metody waloryzacji:
  • Uproszczona;
  • Szczegółowa;
  • Koszykowa;
  g. Klauzule i wskaźniki waloryzacyjne;
 4. Wszystko o wizji lokalnej:
  a. Kiedy można wymagać wizji lokalnej?
  b. Jak przedstawić informację o zamiarze lub obowiązku przeprowadzeniu wizji lokalnej w SWZ i w jaki sposób przeprowadzać wizję lokalną?
 5. Kontrowersje przy zapisach w umowach o zamówienie publiczne:
  a. Klauzula umożliwiająca dowolne rozwiązywanie umowy przez jej strony;
  b. Czy zmiana elementu będącego przedmiotem oceny w kryteriach oceny ofert jest dopuszczalna?
  c. Kiedy zmiana umowy jest nieistotna?
  d. Narzędzia umożliwiające zwiększenie zakresu realizowanego zamówienia:
  • Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy;
  • Prawo opcji; Wznowienia zamówienia;
  • Zamówienie podobne udzielane w ramach procedury z wolnej ręki

OPINIE

Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym z elementami praktycznych zastosowań. Możliwość zastosowania przepisów PZP w kazusach, burza mózgów, rozwiązywanie problemów w grupie, dyskusja nad problemem, ćwiczenia w praktyce. Polecam.

Oliwia Trzeciak - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Poczucie humoru i lekkość przekazywania wiedzy prowadzącego sprawiły, że przekazywane informacje dużo łatwiej zapadały w pamięć. Czas szkolenia kompletnie się nie dłużył i nie był nużący. Świetnie, że prowadzący pozwala zadawać pytania podczas szkolenia i odpowiada na nie. Wystarczająca ilość przerw i bardzo dobre i urozmaicone jedzenie dodatkowo umilały czas i pozwalały odpocząć.

Dorota Noga - Urząd Miejski Wrocławia

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 60 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna
Miejsce Termin Trener Cena
DRUGIE SZKOLENIE WIDEO 50% TANIEJ
Sprawdź co zyskasz
ONLINE, 8-9 sierpnia 2024
GWARANCJA TERMINU
Łukasz Czaban 1099.00 zł netto + 23% VAT 1649.00 zł netto + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

To szkolenie dostępne również w formie:

 
STACJONARNE
Szkolenie na żywo w sali konferencyjnej

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900