SZKOLENIA WIDEO

Zamówienia publiczne dla początkujących

TEMAT

Zamówienia publiczne dla początkujących.

CZYM SĄ SZKOLENIA WIDEO?


Jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU WIDEO W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierz szkolenie z oferty szkoleń wideo

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Oglądaj gdzie i kiedy chcesz

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu! Weź udział w tym szkoleniu, a: przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego. Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę, a także opowiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć.To wszystko oparte o nową ustawę Pzp!

TRENER

Jerzy Czaban

Jeden z pierwszych wykładowców zamówień publicznych wpisanych na listę trenerów, prowadzoną do 1997 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1012
Liczba opinii o trenerze: 740

Prezydent Białegostoku w latach 1989-1990.

Były arbiter zamówień publicznych wpisany na listę przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Współautor programów szkoleniowych I i II stopnia, zakupionych w 1995 r. przez UZP i wprowadzonych jako obowiązkowe przy prowadzeniu szkoleń autoryzowanych przez UZP.

PROGRAM

 1. PRZEPISY REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Ustawa z dnia 19 września 2020r.. Prawo zamówień publicznych
 • Rozporządzenia wykonawcze
 • Przepisy Kodeksu Cywilnego stosowane w sprawach nieuregulowanych ustawą.
 1. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • Jawność postępowania
 • Równe traktowanie wykonawców
 • Zapewnienie uczciwej konkurencji
 • Przejrzystość postępowania
 • Efektywność zamówień
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania
 1. STRONY POSTĘPOWANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • ZAMAWIAJĄCY
 • Bezstronność osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób
 • WYKONAWCA,
 • Określenie warunków wymaganych od wykonawców
 • Wykluczenie wykonawców ustawowe  w tym również wynikające z przepisów „restrykcyjnych” 
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
 • WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE,
 • Reprezentacja wykonawców
 • Wspólne wykazanie spełnienia warunków
 • Podział zakresu obowiązków poszczególnych wykonawców
 • Odpowiedzialność solidarna wykonawców
 • POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH WYKONYNAWCÓW
 • obowiązku podmiotu udostępniającego zasoby
 • odpowiedzialność udostępniającego zasoby
 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ
 • Plan finansowy jednostki
 • Planowanie zamówień
 • Planowanie postępowań o udzielenie zamówienia

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 • Sporządzenie analizy potrzeb i wymagań
 • Opisanie przedmiotu zamówienia
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • Opracowanie dokumentów zamówienia (w zależności od wybranego trybu - Specyfikacja warunków zamówienia, Opis potrzeb i wymagań)
 • Wymagania dotyczące wadium
 • Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu w zależności od wybranego trybu.
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH TRYBACH
 • ZASADY WYBORU TRYBU POSTĘPOWANIA
 • ZAMÓWIENIA PODPROGOWE:
 • Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji
 • Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
 • Tryb podstawowy z zastosowaniem negocjacji
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • ZAMÓWIENIA NADPROGOWE
 • Przetarg nieograniczony
 • Przetarg ograniczony
 • Negocjacje z ogłoszeniem
 • Dialog konkurencyjny
 • Partnerstwo innowacyjne
 • Negocjacje bez ogłoszenia
 • Zamówienie z wolnej ręki
 1. SKŁADANIE I OCENA OFERT
 • czynności podczas otwarcia ofert
 • badanie i wyjaśnianie treści ofert
 • wybór oferty najkorzystniejszej
 1. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
 • UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 • Termin zawarcia umowy
 • Wprowadzanie zmian do zawartej umowy
 • Zasady waloryzacji umów wynikająca ze zmiany warunków niezależnych od stron umowy
 • Zatrudnienie podwykonawców
 • Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Raport z wykonania umowy
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 • Okoliczności unieważnienia postępowania

OPINIE

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy.

Karolina Burkowska - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Szkolenie dla początkujących w pełni oddaje interesujący nas temat. Jestem bardzo zadowolona odbytego szkolenia. Prowadzący rzeczowo i wyczerpująco przedstawia temat. To najlepsze szkolenie na jakim byłam. Polecam skorzystać zainteresowanym

Aleksandra Grajewska - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Jerzy Czaban
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900