ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa po wejściu w życie nowego Prawa zamówień publicznych

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto