ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP ONLINE

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
0 zł brutto