Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych dla zaawansowanych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany Kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych dla zaawansowanych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian w przepisach związanych z zamówieniami publicznymi (Elektronizacja, RODO, E-fakturowanie), nabycie doświadczenia związanego ze stosowaniem procedury odwróconej.

ODBIORCY SZKOLENIA
Pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
przygotowywujący i przeprowadzający
postępowania, kontrolerzy oraz wykonawcy
uczestniczący w postępowaniach o udzielenie
zamówienia.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
a) Koncepcja portalu mini e-zamówienia
− Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w
państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj.
Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
− pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na
stronie internetowej wraz z SIWZ.
b) Platforma e-Zamówienia.
c) Komercyjna Platforma Zakupowa.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


2. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

a) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
− jednolity europejski dokument zamówienia (wymagana forma, zasady
przekazywania oświadczenia JEDZ po 18.04.2018 r.; błędy przy sporządzaniu i
przekazywaniu oświadczenia JEDZ)
− oświadczenie wstępne w zamówieniach pon. progów UE (wymagana treść;
oświadczenia wstępne podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz
podwykonawców; czy oświadczenie wstępne w „małych” zamówieniach należy
składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?)
b) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis
elektroniczny? definicja podpisu elektronicznego, kto może wystawiać podpis
elektroniczny? czy wybrać podpis osobisty, czy firmowy?)
c) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady
postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie
dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
d) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz
oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
e) Forma oświadczeń i dokumentów składana w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy
sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są
już aktualne
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z
ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
i) wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady
wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma
pisemna?)


3. RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
a) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym
ofert) po wejściu w życie RODO.
b) Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
− Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny
ofert
− Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku
określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i
roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru
Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
− Obowiązki Zamawiającego wynikające z RODO.
− Prawa osób fizycznych wynikające z RODO, a wymagania ustawy PZP.
c) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.


4. E-FAKTURY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
a) Ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
b) Wymagania Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach
publicznych.


5. PROCEDURA SELF-CLEANING.
a) Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
b) Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
c) Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.


6. PROCEDURA ODWRÓCONA.
a) Na czym polega i kiedy może być stosowana?
b) Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem
przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
c) Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiających?


7. PODWYKONAWCY
a) Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych
podwykonawców.
b) Zobowiązanie do osobistego wykonania:
− kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
− prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
c) Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków
udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania
robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania
się podwykonawstwem.
d) Możliwość zmiany podwykonawcy.


8. KONTROWERSJE W ZAMÓWIENIACH
a) Koniec postępowania o udzielenie zamówienia – czy jest nim wybór oferty
najkorzystniejszej, czy też (jak twierdzi UZP) zawarcie umowy?
b) Doręczenie Zamawiającemu Jednolitego dokumentu zamówienia na płycie CD
lub pen drivie – jak należy zareagować?
c) JEDZ dostarczony na maila Zamawiającego bez zabezpieczenia go hasłem
dostępowym.
d) Art. 26 ust. 2f – czy rzeczywiście nigdy nie można żądać dokumentów na etapie
składania ofert?
e) Publiczne otwarcie ofert po elektronizacji – jak je przeprowadzić?


9. PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA

Opinie

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym, przydatne zarówno dla osób pracujących w ZP od dawna, jak i dla uczących się. Możliwość prowadzenia dyskusji oraz ciekawa forma ćwiczeń pozwalająca na rozwiązywanie wziętych ż życia problemów związanych z przetargami.

Justyna Prądzyńska - BioMerieux Polska

Szkolenie z ApexNetu jak zawsze na najwyższym poziomie. Merytorycznie i organizacyjnie super. Pan Łukasz Czaban świetnie prowadzi i ma bardzo dużą wiedzę.

Anna Zbrzeźniak - DGT Sp. z o.o.