SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Odbiorcy szkolenia

 • Kierownicy instytucji zamawiająych
 • członkowie komisji przetargowych
 • pracownicy merytoryczni przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

1. Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?


2. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych?


3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi
- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z
procedurami
- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie
z procedurami
- Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
- Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
- Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
- Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
- Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
- Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych


4. Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

- Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
- Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
- Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
- Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
- Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
- Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i
rozkładania na raty należności


5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień
publicznych

- Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
- Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na
obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie
przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
- Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
- Określenie kryteriów oceny ofert.
- Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
- Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia
publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
- Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do
udzielenia zamówienia publicznego
- Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie Publiczne

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

6. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
- Powody umorzenia postępowania
- Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 30 sierpnia 2018 Ewaryst Kowalczyk 690.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia