Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Odbiorcy szkolenia

  • Kierownicy instytucji zamawiająych
  • członkowie komisji przetargowych
  • pracownicy merytoryczni przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?


2. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych?


3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny w zakresie gospodarowania środkami unijnymi
- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przyznania środków niezgodnie z
procedurami
- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na przekazaniu środków niezgodnie
z procedurami
- Nieprawidłowe rozliczenie środków unijnych
- Niepoprawne ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Niedochodzenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Nieprawidłowe umorzenie kwoty podlegającej zwrotowi
- Wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub procedurami
- Nieterminowe rozliczenie środków unijnych
- Nieterminowe dokonanie zwrotu środków unijnych
- Nieprawidłowe przekazanie zwróconej kwoty środków unijnych
- Monitorowania projektów unijnych a dyscyplina finansów publicznych


4. Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

- Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
- Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
- Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
- Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
- Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
- Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i
rozkładania na raty należności


5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień
publicznych

- Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.
- Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na
obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie
przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
- Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub
nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
- Określenie kryteriów oceny ofert.
- Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie
określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
- Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia
publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
- Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ
na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do
udzielenia zamówienia publicznego
- Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie Publiczne

- Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

6. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
- Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
- Powody umorzenia postępowania
- Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych