Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po nowelizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie na wybranych przykładach praktycznych problemów związanych regułami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych obowiązującą od dnia 28 lipca 2016 roku nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych i innych niektórych ustaw. W ramach tej nowelizacji dokonano także zmian w regulacjach dotyczących dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie służyć ma przygotowaniu uczestników do właściwego postępowania w trakcie kontroli i przy stwierdzaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Odbiorcy szkolenia

 • Kierownicy instytucji zamawiająych
 • członkowie komisji przetargowych
 • pracownicy merytoryczni przygotowujące postępowanie o zamówienie publiczne

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Trener

Ewaryst Kowalczyk

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Prowadził szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia.

Program

 1. Kto obecnie ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 2. Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków rodzących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Jakie nieprawidłowości w gromadzeniu środków publicznych rodzą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności
 • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
 • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych wg. nowych przepisów
 • Nowe zasady umarzania należności. Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
 • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
 • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności
 1. Odpowiedzialność w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków
 •     Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia
 •     Dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia
 •     Niewykonanie zobowiązania
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
 • Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
 • Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.
 • Łączenie lub dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
 • Ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
 • Określenie kryteriów oceny ofert.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę.
 • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
 • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 • Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej  
 1. Praktyczne aspekty postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wyłączenie bezprawności czynu („nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych”)
 • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  •   Treść zawiadomienia i sposób dokumentowania zawartych w nim informacji
  •   Podmioty zobowiązane do zawiadamiania
  •   Prawo do żądania informacji niezbędnych do sporządzania zawiadomienia
 •  Powody umorzenia postępowania
 • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 30 sierpnia 2018 Ewaryst Kowalczyk 621.00 zł netto 690.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-08-16

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia