SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne bez kontrowersji i wątpliwości- analiza najnowszego orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zdobycie umiejętności kompleksowego, zgodnego z przepisami ustawy wykonywania czynności odnoszących się do postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Na szkoleniu trener szczegółowo poruszy temat najnowszego orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych.

 

Odbiorcy szkolenia:

 • Specjaliści zamówień publicznych,
 • Pracownicy komórek merytorycznych wnioskujących o udzielenie zamówienia publicznego w jednostce,
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu,
 • Członkowie Komisji Przetargowych.

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ORZECZNICTWIE

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia
 2. Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji
 3. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w kategoriach wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych
 4. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia publicznego konieczności zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
 5. Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”
 6. Prawo wymagania od wykonawców przedstawienia sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność lub certyfikatu wydanego przez taką jednostkę
 7. Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę
 1. Warunki wymagane od wykonawców
 1. Limity dotyczące warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej,
 2. Warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
 3. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania,
 4. Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Kryteria oceny ofert:
 1. w jakich przypadkach dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie kryterium najniższej ceny
 2. kryteria wymierne i niewymierne – dopuszczalne granice w kryteriach niemierzalnych w stanowisku KIO
 3. kryteria pozacenowe naruszające uczciwą konkurencję
 4. zakaz stosowania wagi kryterium ceny powyżej 60% w zamówieniach o nieustalonych standardach jakościowych
 5. postępowania bez kryterium ceny
 1. Podwykonawcy:
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy


POPRAWNY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Procedura odwrócona – rozbieżności w stanowisku UZP i KIO:
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 3. Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania).
 2. Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej.
 3. Wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich – m.in. zakaz wykazywania doświadczenia całego konsorcjum jeśli wykonywało się jedynie część zamówienia.
 4. Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 5. Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców.
 6. Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków.
 7. Procedura self-cleaning.
 8. Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 9. Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.
 10. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert - w świetle kontroli Prezesa UZP.
 1. Badanie i ocena ofert:
 1. Nowe przesłanki odrzucenia oferty – czy zabezpieczenie oferty wadium poprzez wpłatę gotówki na rachunek zamawiającego, a nie przelew jak stanowiła SIWZ jest podstawą do odrzucenia oferty?
 2. Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw – zakaz wykazywania w uzupełnionych dokumentach zasobu podmiotu trzeciego o ile nie był on wskazany w pierwotnych dokumentach.
 3. Brak możliwości zatrzymywania wadium Wykonawcom nieuzupełniającym, niepoprawiającym lub niewyjaśniającym dokumentów w trybie art. 26 ust. 3.
 1. Obowiązek upubliczniania informacji dotyczących czynności podjętych przez Zamawiającego w świetle brzmienia art. 92 ustawy PZP:
 1. Czy o odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy i wyborze oferty trzeba wciąż informować jednocześnie?
 2. Czy uchylenie po „zamawiający informuję wszystkich wykonawców” dopisku „którzy złożyli ofertę” oznacza obowiązek przesłania stosownych informacji również wykonawcom, którzy nie złożyli oferty ale ujawniali się na niektórych etapach postępowania np. składając wniosek o wyjaśnienie SIWZ?
 3. Czy należy informować, która oferta została oceniona najwyżej?

 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót
 2. Zakresu czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
 3. Zasady orzekania w sytuacji uwzględnienia w części zarzutów przez zamawiającego.

 

UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy
 2. Odstąpienie od umowy
 3. Czy elementy umowy będące przedmiotem oceny w kryteriach pozacenowych (np. termin wykonania) mogą być zmieniane po zawarciu umowy?

 

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI SPOŁECZNE

 1. procedura pełna w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej 750.000 €
 2. uproszczona procedura udzielenia zamówienia na usługi szczególne

 

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WG NAJNOWSZEGO ROZPORZĄDZENIA

KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

 

Opinie

Bardzo dobra organizacja ze strony firmy ApexNet. Opiekunka szkolenia odnajdywała się w każdej (trudnej) sytuacji. Szkolenie świetne pod względem merytorycznym. Wielki szacunek i podziw dla trenera Łukasza Czabana.

Kamil Gołofit - SEJ S.A.

Bardzo dobry przekaz wiedzy przez prowadzącego, pokazanie nie tylko aspektów prawnych ale również przedstawienie ich w życiu na podstawie przykładów. Umożliwienie formy dyskusji w czasie wykłady umożliwia wymianę doświadczeń

Ewelina Kucińska - 43 WOG

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
ZAKOPANE, NOSALOWY DWÓR*** 11-13 października 2017 Łukasz Czaban 1701.00 zł netto 1890.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2017-09-27

Pokój 1-os 1890.00 ZŁ NETTO

Pokój 2-os 1690.00 ZŁ NETTO

Cena zawiera

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia