Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Ważne sprawy w zamówieniach publicznych, których możesz nie wiedzieć

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po nowelizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy. Na szkoleniu zostanie poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Wykonawcy
 • Specjaliści ds. Zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

Program

OFERTA I JEJ ZGODNOŚĆ Z TREŚCIĄ SIWZ

 • pojęcie oferty
 • oświadczenia i dokumenty potwierdzające przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
 • omyłki w ofercie i zasady ich korekt

OBLICZANIE TERMINÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • sposób obliczenia terminów składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • sposób obliczenia terminu na składanie oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień
 • sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • sposób obliczenia terminu związania ofertą
 • sposób udostępniania SIWZ w przetargu nieograniczonym w sytuacji opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w sobotnim wydaniu Dz U U E

WADIUM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • nie wniesienie wadium oraz wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy
 • dopuszczalne formy wnoszenia wadium
 • błędy popełniane przy wnoszeniu wadium
 • prawidłowe wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

NEWRALGICZNE SPRAWY

 • wykluczenie wykonawcy ze względu na naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
 • wykluczenie wykonawcy, który wprowadził Zamawiającego w błąd
 • sposób postępowania w sytuacji podejrzenia występowania rażąco niskej ceny
 • warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej
 • Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą być żądane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • wykazywanie spełniania warunków udziału w postepowaniu przy wykorzystaniu zasobów podmiotów trzecich (czy można zmienić podmiot trzeci po upływie terminu składania ofert?,  uzupełnianie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, dowód na dysponowanie zasobami podmiotów trzecich) 
 • termin związania ofertą (przedłużanie terminu związania oferta, konsekwencje upływu terminu związania ofertą)

WARIANY W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

 • uwzględnienie wszystkich zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • uwzględnienie przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
 • wycofanie zarzutów przez odwołującego
 • cofnięcie odwołania

Zamówienia na usługi społeczne:

 • kategorie usług społecznych
 • zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 000 euro,
 • udzielanie zamówień społecznych o wartości równej i przekraczającej 750 000 euro

Wybrane aspekty elektronizacji zamówień publicznych w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

 • Co Zamawiający musi zrobić, aby przygotować się do przejścia na elektronizację od 18.10.2018 r

 

Opinie

Szkolenie bardzo ciekawe zarówno pod względem merytorycznym jak i sposobu przekazania wiedzy przez Pana Łukasza Czabana. Ze szkoleń organizowanych przez ApexNet korzystam od wielu lat i nadal będę korzystać i z czystym sumieniem mogę je polecić każdemu chcącemu pogłębić lub ugruntować swoją wiedzę.

Agnieszka Ławrynowicz - ZUT Szczecin

Szkolenie pod względem organizacyjnym na dobrym poziomie. Prowadzący posiada wysoki zasób wiedzy. Potrafi w sposób interesujący poprowadzić wykład. Połączenie wykładu z ćwiczeniami powoduje lepsze przyswojenie wiadomości.

Monika Stolcman - Zakład Karny We Włocławku