Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - 10 barier we wdrażaniu elektronizacji i RODO – sprawdź, jak je pokonać! | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

10 barier we wdrażaniu elektronizacji i RODO – sprawdź, jak je pokonać!

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie ma polegać na analizie obszarów zamówień publicznych, które po elektronizacji mogą stanowić wyzwanie dla uczestników rynku zamówień publicznych i przy których łatwo popełnić błędy.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

 1. KONTROWERSJE DOTYCZĄCE ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Czy od 18.04.2018 r. oświadczenie wstępne, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o zamówienie o wartości pon. progów UE musi być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej? W jakiej formie winno być złożone?

Co zrobić w sytuacji, gdy Wykonawca dołączy do oferty JEDZ na nośniku danych (CD, pendrive) mimo zapisów SIWZ o konieczności przesłania takiego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej?

W jakiej formie, po 18.10.2018 r., należy składać oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP? Czy Zamawiający może odmówić przyjęcia kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej?

Czy Wykonawca może złożyć pełnomocnictwo i wadium w postaci pisemnej, czy też dokumenty te winny mieć postać dokumentów elektronicznych?

Czy udostępniane przez Zamawiającego: SIWZ, informacja o wyborze oferty albo unieważnieniu postępowania, informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Czy protokół postępowania o udzielenie zamówienia winien być przygotowany w postaci pisemnej czy elektronicznej?

Jak należy przechowywać oferty, wnioski o dopuszczenie, oświadczenia, w tym JEDZ składane w postaci dokumentów elektronicznych? Czy konieczne jest wykonanie wydruków tych dokumentów?

O co musi zadbać Zamawiający w przypadku opóźnienia we wdrażaniu projektu Platforma E-Zamówienia od 18.10.2018 r.?

W jakiej formie można wnieść odwołanie do Prezesa KIO po 18.10.2018 r.?

Czy konieczność przejścia na elektronizację dotyczy zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa?

 1.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE

Czy w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne mają zastosowanie przepisy dotyczące jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia?

Czy od 18.10.2018 r. oferty i wnioski o dopuszczenie muszą być sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Czy możliwe jest udzielenie zamówienia na usługi społeczne w którymś z trybów udzielania zamówień wynikających z ustawy PZP?

Czy możliwe jest zastosowanie jako jedynego kryterium oceny ofert najniższej ceny?

Czy możliwe jest stosowanie kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy?

Czy w postępowaniu na usługi społeczne o wartości niższej niż 750 tys. Euro przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (w tym odwołania i skargi)

 1. SKŁADANIE, UZUPEŁNIANIE, POPRAWIANIE ORAZ WYJAŚNIANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Składanie, uzupełnianie, poprawianie oraz wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP (co to są „inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania”, czy można składać dokumenty wystawione po terminie składania ofert)

Składanie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (co to znaczy „dokument aktualny na dzień złożenia”?, czy w postępowaniu o zamowienie o wartości pow. progów UE możliwe jest zrezygnowanie z zadania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP i zastąpienie ich oświadczeniami?, zasady postępowania w przypadku złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą)

Konsekwencje wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przypadków zatajenia tych informacji.

Wyjaśnianie treści oferty i dokonywanie w niej poprawek

 1. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH PO OSTATNICH NOWELIZACJACH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ ORGANÓW KONTROLNYCH

Błędy w zakresie żądanych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów

Błędy dotyczące określania wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w postępowaniach na usługi i roboty budowlane

Błędy dotyczące udzielania zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki kontrolowanym przez Zamawiającego osobom prawnym w ramach przesłanek „in house”

Błędy dotyczące polegania na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

Konsekwencje dla oferty i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upływu terminu związania ofertą

„Uchylanie się od zawarcia umowy”- jak prawidłowo interpretować art. 94 ust. 3 ustawy PZP?

      5. RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH OD 25 MAJA 2018 r.

Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.

Które umowy w spawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?

Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Opinie

Kompetentny trener, ciekawy temat, który przydatny będzie na wykonywanym stanowisku kontrolera. Wiedza przekazana w sposób zrozumiały.”

Ilona Cieciora - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Szkolenie w którym warto wziąć udział. Pozwala zamawiającemu spojrzeć na postępowanie oczami kontrolującego i zweryfikować poprawność dokonywanych czynności

Elżbieta Zasadzińska - CKE