Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Elektronizacja zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Elektronizacja zamówień publicznych - kurs doskonalący po ważnych zmianach w 2018 roku

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian w przepisach związanych z zamówieniami publicznymi (Elektronizacja, RODO, E-fakturowanie), nabycie doświadczenia związanego ze stosowaniem procedury odwróconej.

ODBIORCY SZKOLENIA
Pracownicy Wydziałów zamówień publicznych przygotowywujący i przeprowadzający postępowania, kontrolerzy oraz wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

PROGRAM

1. Procedura odwrócona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

a) Definicja procedury odwróconej
b) Zalety procedury odwróconej
c) Co oznacza zwrot „ocena ofert”?
d) Które, spośród złożonych ofert, powinny być badane pod kątem przesłanek ich odrzucenia (m.in. rażąco niskiej ceny)?
e) Składanie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w procedurze odwróconej.
f) Czy można odstąpić od stosowania procedury odwróconej po upływie terminu składania ofert?
 

2. Składanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

a) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
• jednolity europejski dokument zamówienia (wymagana forma, zasady przekazywania oświadczenia JEDZ po 18.04.2018 r.; błędy przy sporządzaniu i przekazywaniu oświadczenia JEDZ)
• oświadczenie wstępne w zamówieniach pon. progów UE (wymagana treść; oświadczenia wstępne podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców; czy oświadczenie wstępne w „małych” zamówieniach należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?)
b) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny?; definicja podpisu elektronicznego, kto może wystawiać podpis elektroniczny?; czy wybrać podpis osobisty,czy firmowy?)
c) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
d) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
e) Forma oświadczeń i dokumentów składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
i) wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


3. Kryterium kosztu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Definicja kosztu
b) Rachunek kosztu cyklu życia
c) Obowiązki zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związków, w przypadku rezygnacji z kryterium kosztu i zastąpienia go kryterium najniższej ceny (jak sporządzić załącznik do protokołu wyjaśniający, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia?)
d) Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
• kalkulacja kosztów cyklu życia
• sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
• Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.
 

4. RODO w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
a) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert
b) Które umowy w spawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując doprzepisów RODO?
c) Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 

5. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zmiana niskowartościowa)
a) Omówienie przesłanki
b) Na czym polega zmiana charakteru umowy?
c) Art. 144 ust. 1 pkt 6 czy zamówienie „uzupełniające” o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp?
 

6. Zmiany wynikające z przepisów o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach
publicznych (dyrektywa 2014/55/UE)

a) Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
b) platforma elektronicznego fakturowania
c) Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktu

OPINIE

Szkolenia z ApexNetem sa na najwyższym poziomie pod każdym względem - trener, miejsca szkolenia, opieka organizatora, dodatkowe atrakcje). Zawsze z przyjemnością biorę w nich udział.

Magdalena Sakwińska - Radio Opole SA

Szkolenie zostało przeprowadozne w sposób przystępny, trener wykazał się wiedzą, odpowiadał na pytania wyczerpująco. Swoją wiedze teoretyczną przekładał na przykłady z życia codziennego.

Dariusz Lenard - Uniwerystet Jana Kochanowskiego w Kielcach

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena