Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Umowy w zamówieniach publicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Umowy w zamówieniach publicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie przedstawi uczestnikom zasady konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych. Na podstawie przykładowej umowy zostaną omówione
właściwe zapisy oraz pułapki, które mogą wystąpić na etapie realizacji zamówienia. Omówione zostaną również zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych wg
nowego rozporządzenia RODO i ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie dedykowane jest dla osób przygotowujących istotne postanowienia umowy i realizujących zamówienia publiczne.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Program

1. Kodeksowa zasada swobody zawierania umów i jej ograniczenie w Prawie zamówień publicznych.
- przepisy ustawy Pzp dotyczące umów o zamówienia publiczne: przedmiotu zamówienia, podwykonawstwa, zaliczek, waloryzacji wynagrodzeń, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czasu trwania umowy, odstąpienia od umowy, zmian w umowie, unieważnienia umowy;
- podstawowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umów: rodzaje i typy umów, pojęcie umowy wzajemnej, strony umowy;


2. Kształtowanie zapisów umów:
- zapisy umowy dotyczące obowiązków wykonawcy:
- zapisy umowy dotyczące sposobu rozliczania: wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe, maksymalne wynagrodzenie umowne a wynagrodzenie ofertowe, prawo opcji; płatności częściowe;
- zapisy umowy dotyczące odbioru zamówienia: zasady odbioru, protokół odbioru a protokół dostawy, odbiór dzieła w myśl przepisów o prawie autorskim, odbiory ilościowe, odbiory jakościowe, częściowe i odbiór końcowy, rozruch i odbiór pogwarancyjny;
- zapisy umowy dotyczące kar umownych: czy kara umowna ma być mobilizacją do terminowego,
rzetelnego wykonania zamówienia czy też ma mieć charakter odszkodowawczy? Jak przekłada się poziom kar umownych na ceny w ofertach? Jakie są możliwości negowania przez wykonawców nakładania kar umownych? Jak poziom kar określonych w umowie i ich faktyczne naliczenie traktowane jest przez sądy powszechne?;
- zapisy umowy dotyczące odstąpienia od umowy;
- możliwość wprowadzenia zmian do umowy: zmiany istotne i nieistotne, przewidziane przez Zamawiającego;
- gwarancja i rękojmia: różnice, wpływ na zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia, egzekwowanie w praktyce;
- waloryzacja wynagrodzenia – zasady i zapisy umów, waloryzacja automatyczna a negocjowalna;


3. Wpływ wykonawcy na zapisy umowy – przykłady orzeczeń KIO


4. RODO a umowy z wykonawcami, jakie zapisy należy zawrzeć w umowie, żeby była zgodna z RODO

Opinie

Szkolenie przydatne, wiedza pani Iwony Holki spełniła moje oczekiwania. Nabyta wiedza przyda mi się podczas dalszej pracy zawodowej.

Karol Chmielewski - Nadleśnictwo Radzyn Podlaski

Szkolenie przygotowane profesjonalnie i na wysokim poziomie. Trener zajęć z bogatą wiedzą merytoryczna i umiejętnościami komunikacji.

Emilia Rumińska - PUP Lębork