SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na specjalistę ds. Zamówień publicznych dla początkujących

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zdobycie wiedzy jak poznać i umieć zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ODBIORCY SZKOLENIA
Pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
przygotowywujący i przeprowadzający
postępowania, kontrolerzy oraz wykonawcy
uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

 

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Program

1. INFORMACJE WSTĘPNE
a) Co to jest zamówienie publiczne?
b) Progi stosowania ustawy.
c) Zamówienia wyłączone z ustawy.
2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
a) Opis przedmiotu zamówienia:
b) Ustalenie wartości zamówienia:
c) Określenie warunków udziału w postępowaniu:
d) Kryteria oceny ofert:
e) Wybór trybu
f) Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
g) Przygotowanie „elektronicznego postępowania” na portalu mini e-zamówienia:
3. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ BADANIE I OCENA OFERT

a) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
b) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czy
Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny? definicja podpisu
elektronicznego, kto może wystawiać podpis elektroniczny? czy wybrać podpis osobisty, czy
firmowy?).
c) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji
nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie
dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym
dane kompresji).
d) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i
dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
e) Forma oświadczeń i dokumentów składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić
pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?).
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały
być składane na wezwanie Zamawiającego.
i) Badanie ofert:
- przesłanki odrzucenia oferty;
- rażąco niska cena:
• tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
• prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
• udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień
oraz przedstawianie dowodów;
• zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów
oferty mających wpływ na wysokość cen.
j) Procedura odwrócona:
- na czym polega i kiedy może być stosowana?
- czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich
odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
- czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
4. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia
publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być
waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków,
składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.
5. MECHANIZMY KONTROLI POCZYNAŃ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
a) Czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze
krajowej.
b) Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3
czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni
ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
c) Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
- „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej
skuteczność?
- obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
d) Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
- wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
- wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do
postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“;
- odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
- złożenie odwołanie w formie elektronicznej;
- możliwość uwzględnienia zarzutów z odwołania w części przez zamawiającego.
6. PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo przystępny sposób. Temat został wyczerpany dogłębnie , podane zostały inne praktyczne przykłady. Żadne z zadanych pytań nie zostało bez odpowiedzi.

Joanna Szczerbatko - Klimapol

Prowadzący, pan Łukasz Czaban zaraża wiedzą. Niewyczerpane kompendium wiedzy. Duża umiejętność przekazania swojej wiedzy. Polecam.

Joanna Skrzętkowska - Klinapol Sp z o o

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 12-14 września 2018 Łukasz Czaban 1161.00 zł netto 1290.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-08-29

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia