Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany kurs na specjalistę ds. Zamówień publicznych dla początkujących | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na specjalistę ds. Zamówień publicznych dla początkujących

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zdobycie wiedzy jak poznać i umieć zastosować podstawowe mechanizmy rządzące systemem zamówień publicznych związane z pełną procedurą przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ODBIORCY SZKOLENIA
Pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
przygotowywujący i przeprowadzający
postępowania, kontrolerzy oraz wykonawcy
uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
• Protokół z negocjacji
• Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
• Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

 

Program

1. INFORMACJE WSTĘPNE
a) Co to jest zamówienie publiczne?
b) Progi stosowania ustawy.
c) Zamówienia wyłączone z ustawy.


2. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
a) Opis przedmiotu zamówienia:
b) Ustalenie wartości zamówienia:
c) Określenie warunków udziału w postępowaniu:
d) Kryteria oceny ofert:
e) Wybór trybu
f) Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
g) Przygotowanie „elektronicznego postępowania” na portalu mini e-zamówienia:


3. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ BADANIE I OCENA OFERT
a) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
b) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny? definicja podpisu elektronicznego, kto może wystawiać podpis elektroniczny? czy wybrać podpis osobisty, czy firmowy?).
c) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie
dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji).
d) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).
e) Forma oświadczeń i dokumentów składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?).
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego.
i) Badanie ofert:
- przesłanki odrzucenia oferty;
- rażąco niska cena:
• tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
• prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
• udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
• zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
j) Procedura odwrócona:
- na czym polega i kiedy może być stosowana?
- czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
- czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?


4. REALIZACJA ZAWARTEJ UMOWY
a) Uregulowanie warunków wprowadzania zmian do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – 6 przypadków umożliwiających aneksowanie umowy.
b) Odstąpienie od umowy.
c) Zamówienia dodatkowe i uzupełniające jako sposób zwiększenia zakresu i wartości kontraktu.
d) Czy roboty dodatkowe to to samo co zamówienia dodatkowe.
e) Forma umówionego wynagrodzenia – czy wynagrodzenie ryczałtowe rzeczywiście nie może być waloryzowane.
f) Obowiązek waloryzacji ceny w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia.


5. MECHANIZMY KONTROLI POCZYNAŃ ZAMAWIAJĄCEGO - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
a) Czynności, na które przysługuje odwołanie w postępowaniach prowadzonych w procedurze krajowej.
b) Uwzględnienie w przepisach prawa rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 roku mówiącego o nieuwzględnianiu przy liczeniu terminu wyrażonego w dniach dni ustawowo wolne od pracy, niedziel i sobót.
c) Ochrona wykonawcy w sytuacji kiedy odwołanie nie przysługuje:
- „Informacja o stwierdzonych naruszeniach” co to jest, kiedy ma zastosowanie i jaka jest jej skuteczność?
- obowiązki zamawiającego po otrzymaniu „informacji o stwierdzonych naruszeniach”.
d) Odwołanie w „małych” i „dużych“ zamówieniach:
- wpis, forma i terminy na wnoszenie odwołań – kiedy odwołanie jest wniesione nieskutecznie?
- wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym, zgłaszanie przystąpienia do postępowania odwoławczego, instytucja „sprzeciwu“;
- odpowiedź na odwołanie – co to jest?, kiedy można uniknąć rozprawy przed KIO?
- złożenie odwołanie w formie elektronicznej;
- możliwość uwzględnienia zarzutów z odwołania w części przez zamawiającego.


6. PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo przystępny sposób. Temat został wyczerpany dogłębnie , podane zostały inne praktyczne przykłady. Żadne z zadanych pytań nie zostało bez odpowiedzi.

Joanna Szczerbatko - Klimapol

Prowadzący, pan Łukasz Czaban zaraża wiedzą. Niewyczerpane kompendium wiedzy. Duża umiejętność przekazania swojej wiedzy. Polecam.

Joanna Skrzętkowska - Klinapol Sp z o o