Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane. Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Pracujesz w dziale inwestycji? Jesteś członkiem komisji przetargowej? Kontrolujesz zamówienia publiczne? To szkolenie jest Ci pisane!

 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Były Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

WIĘCEJ

Program

1. Zespół do nadzoru nad realizacją umowy. Powołanie zespołu, zakres prac zespołu

2. Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane
• Zaprojektuj i wybuduj;
• Wybuduj.

3. Postępowanie na prace projektowe
• Zakres umowy na prace projektowe;
• Szacowanie wartości zamówienia na prace projektowe;
• Zakres dokumentacji projektowej i STWIORB;
• Zakres programu funkcjonalno- użytkowego;
• Warunki umowy na prace projektowe;
• Zakazy i nakazy wynikające z prawa zamówień publicznych;
• ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
• Zmiany umowy na prace projektowe;
• Udział projektanta w postępowaniu na roboty budowlane – konflikt interesów;
• Prawo opcji w zamówieniu na prace projektowe;
• Nadzór autorski.

4. Postępowanie na roboty budowlane
• Rozwiązania równoważne;
• Zakres podstawowy umowy na roboty budowlane;
• Zakres objęty prawem opcji;
• Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
• Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
• Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.
• Kiedy można dokonać zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1-6 Pzp. Przykłady.
• Ewaluacja umowy, kiedy będzie konieczna i po co.

5. Niedopuszczalne postanowienia umowy. Przykładowe klauzule abuzywne przewidziane w Projekcie nowego prawa zamówień publicznych. Omówienie przykładowych klauzul abuzywnych- zakaz okreslania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; zakaz określenia odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; zakaz okreslania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron

6. Klauzule abuzywne w Polsce i w Niemczech

7. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób

8. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy

9. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice

10. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia

11. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

12. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych

13. Różnice i podobieństwa miedzy starą a nową ustawą w zakresie postepowań o roboty budowlane

14. Pytania i odpowiedzi

Opinie

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentnego prowadzącego z dużym doświadczeniem. Przekazywana wiedza poparta praktycznymi przykładami. Prezentacja materiałów szkoleniowych dobrze przygotowana z uwzględnieniem najważniejszych zmian i szczegółowo omówiona przez prowadzącego szkolenie.

Urząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Małgorzata Broda

Kompetencje trenera na bardzo wysokim poziomie, bardzo bogata wiedza. Prowadzący idealnie łączy teorię z doświadczeniem i pozyskaną praktyką nabytą w trakcie pracy. Wychodzi naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom słuchaczy.

MCP - Ewa Gil

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
GDAŃSK, HOTEL SCANDIC 9-10 grudnia 2019 Ewa Wiktorowska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WARSZAWA, ATLAS TOWER 16-17 grudnia 2019 Ewa Wiktorowska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WROCŁAW, HOTEL SCANDIC 19-20 grudnia 2019 Ewa Wiktorowska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia