Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Sprawne przeprowadzenie postępowania elektronicznego. Praktyczne i konkretne wskazówki jak udzielić zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Sprawne przeprowadzenie postępowania elektronicznego. Praktyczne i konkretne wskazówki jak udzielić zamówienia z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak w praktyce przeprowadzić prawidłowo elektroniczny przetarg. Dodatkowo uczestnicy otrzymają rozwiązania wymagane przy tworzeniu dokumentu SIWZ i umowy w kontekście RODO.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Elektronizacja w kontekście wymagań unijnych – dyrektyw i rozporządzeń


2. Zamówienia poniżej i powyżej progu unijnego w kontekście elektronizacji. Czy warto czekać do 2020 na prowadzenie postępowań z elektronicznym składaniem ofert?


3. Funkcjonowanie mini portalu e – zamówienia – omówienie działania portal


4. Platforma e – zamówienia: docelowe narzędzie, przygotowywana przez UZP i Ministerstwo Cyfryzacji: jak w praktyce będzie wyglądała procedura składania ofert za pomocą Platformy


5. Inne dostępne platformy - zaprezentowanie działania platform komercyjnych - warsztat przeprowadzenia postępowania z wykorzystaniem platformy Marketplanet


6. Składanie ofert w postępowaniu elektronicznym:


- w jaki sposób będzie wyglądała oferta,
- wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
- w jaki sposób wykonawca zabezpieczy tajemnicę przedsiębiorstwa
- zmiana lub wycofanie oferty wykonawcy
- dokumenty i oświadczenia podmiotów trzecich i podwykonawców
- procedura otwarcia ofert elektronicznych - zaprezentowanie procedury otwarcia ofert


7. Wszystko co trzeba wiedzieć o podpisie elektronicznym. Sposób działania, weryfikacja podpisu, możliwe błędy. Czy Zamawiający jest zobligowany do dysponowania podpisem elektronicznym? - Warsztat: podpisywanie dokumentów i weryfikacja podpisu elektronicznego


8. Prawidłowa reprezentacja wykonawcy, omówienie pełnomocnictw, złożenie wspólnej oferty przez konsorcjum w postaci elektronicznej


9. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po 18.10.2018 r


10. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z KRK; uzupełnienie złożonych dokumentów - warsztat: omówienie dokumentów w postaci elektronicznej i zwykłej pisemnej


11. Wyjaśnienia treści ofert, poprawianie omyłek w ofertach elektronicznych - warsztat: jak poprawić ofertę złożoną w postaci elektronicznej?


12. Jednolity europejski dokument zamówienia: omówienie dokumentu w kontekście warunków udziału w postępowaniu i najnowszego orzecznictwa dotyczącego postępowania Zamawiającego w przypadku wadliwego JEDZ


13. Najnowsze orzecznictwo dotyczące podmiotów udostępniających zasoby w kontekście kryteriów oceny ofert dot. doświadczenia osób


14. Nowe Prawo zamówień publicznych – co czeka Zamawiających od 2020 roku


15. Dokumentacja przetargowa zgodna z RODO – klauzule informacyjne, oświadczenia wykonawców, omówienie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych


16. Kiedy Zamawiający jest administratorem danych osobowych - newralgiczne obszary, gdzie RODO będzie miało wpływ na zamówienia


17. Jak zadbać o dane osobowe przekazywane wykonawcy – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, odpowiednie klauzule w zawieranych umowach


18. Platformy do elektronizacji zamówień a spełnianie wymagań RODO

Opinie

Merytorycznie na wysokim poziomie, oparte o doświadczenie i najnowsze informacje. Trener ma dobry kontakt ze słuchaczami, dobrze tłumaczy. Jestem bardzo zadowolona i na pewno jeszcze skorzystam.

Aneta Turoboś - ATH Bielsko-Biała

Szkolenie prowadzone w sposób zrozumiały, szczegółowo omówione i poparte przykładami. Firma ApexNet ma najlepszych szkoleniowców w każdej dziedzinie (mam wiedzę w zamówieniach), dlatego korzystałam tylko z tej firmy ze szkoleń ApexNet.

Bożena Znachowska - Urząd Gminy Mszana Dolna