Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia sektorowe w świetle elektronizacji | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe w świetle elektronizacji

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy komórek zamówień publicznych
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
• Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
• Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

1. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SŁUŻĄCE DO SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • definicja „środka komunikacji elektronicznej”
 • wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie i oświadczenia JEDZ wynikające z dyrektywy sektorowej 2014/25 oraz rozporządzenia o elektronizacji
 • miniportal e-Zamówienia (wymagania, jakie musi spełniać Zamawiający sektorowy, który chce korzystać z miniportalu e-Zamówienia)
 • prywatne platformy zakupowe (wady i zalety)
 • przypadki, w których można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej


2. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 • Które oświadczenia i dokumentu muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?


3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PO ELEKTRONIZACJI

 • Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego, opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji (deszyfrowanie ofert, otwarcie ofert elektronicznych)
 • Sporządzanie i składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (narzędzie ESPD służące generowaniu oświadczenia JEDZ)
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznej oferty?)
 • Czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert i wniosków o dopuszczenie) odbywała się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
 • Platforma elektronicznego fakturowania
 • Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach sektorowych niepodlegających przepisom ustawy PZP.


5. KRYTERIUM KOSZTU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Definicja kosztu
 • Rachunek kosztu cyklu życia
 • Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
 • Kalkulacja kosztów cyklu życia
 • Sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
 • Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.

Opinie

Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Duża wiedza prowadzącego a przy tym bardzo dobra umiejętność jej przekazania. Sama organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Optacy - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, fachowa wiedza Prowadzącego poparta licznymi przykładami ułatwia przyswajanie materiału i pozwala na zaktualizowanie informacji w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach.

Adam Wrona - ZWiK Drawsko Pomorskie