Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia sektorowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia sektorowe w świetle elektronizacji

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

Środki komunikacji elektronicznej, wymagane zapisy SIWZ czy postępowanie przetargowe po elektronizacji to podstawowe filary tego spotkania.

Kulminacyjnym punktem programu będzie rozmowa na temat zmian, jakie przyniesie nowa ustawa Pzp!

PROGRAM

1. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SŁUŻĄCE DO SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • definicja „środka komunikacji elektronicznej”
 • wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie i oświadczenia JEDZ wynikające z dyrektywy sektorowej 2014/25 oraz rozporządzenia o elektronizacji
 • miniportal e-Zamówienia (wymagania, jakie musi spełniać Zamawiający sektorowy, który chce korzystać z miniportalu e-Zamówienia)
 • prywatne platformy zakupowe (wady i zalety)
 • przypadki, w których można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej


2. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 • Które oświadczenia i dokumentu muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?


3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PO ELEKTRONIZACJI

 • Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego, opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji (deszyfrowanie ofert, otwarcie ofert elektronicznych)
 • Sporządzanie i składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (narzędzie ESPD służące generowaniu oświadczenia JEDZ)
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznej oferty?)
 • Czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert i wniosków o dopuszczenie) odbywała się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
 • Platforma elektronicznego fakturowania
 • Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach sektorowych niepodlegających przepisom ustawy PZP.


5. KRYTERIUM KOSZTU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Definicja kosztu
 • Rachunek kosztu cyklu życia
 • Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
 • Kalkulacja kosztów cyklu życia
 • Sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
 • Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.
   

6. NOWA USTAWA PZP – CO DALEJ? ZAŁOŻENIA, REGULACJE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

OPINIE

Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Duża wiedza prowadzącego a przy tym bardzo dobra umiejętność jej przekazania. Sama organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Optacy - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, fachowa wiedza Prowadzącego poparta licznymi przykładami ułatwia przyswajanie materiału i pozwala na zaktualizowanie informacji w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach.

Adam Wrona - ZWiK Drawsko Pomorskie

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena