Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Jak w praktyce przeprowadzić...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Jak w praktyce przeprowadzić przetarg po 18.10.2018r.? Problemy praktyczne z warsztatowym omówieniem miniPortalu UZP, innych platform zakupowych i zapisów SIWZ związanych z elektronizacją

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania przetargów. Trener omówi również dokładnie poszczególne zagadnienia w formie warsztatowej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:

 • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

PROGRAM

1. Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
a.) Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych
b.) Regulacje w zakresie elektronizacji zawarte w ustawie PZP
c.) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP w zakresie elektronizacji

 • wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

d.) Kodeks Cywilny;

2. Forma pisemna, a forma elektroniczna
a.) Definicja pisemności;
b.) Równoważność formy pisemnej i elektronicznej, elektroniczne potwierdzanie za zgodność
c.) Kwalifikowany podpis elektroniczny; dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne; znacznik czasu, szyfrowanie
d.) Wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?
e.) Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?
f.) Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Oferta
 • Pełnomocnictwo,
 • Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ)
 • Forma zobowiązań podmiotów trzecich
 • Wadium
 • Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym F orma pełnomocnictw do złożeni oferty


3. Platformy zakupowe
a.) Platforma e-Zamówienia tworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy UZP
-    Omówienie modułów planowanych w Platformie e-Zamówienia

 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu otwarcia

-    Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia – nowy Biuletyn Zamówień Publicznych
-    Czy Zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z Platformy e-Zamówienia kiedy powstanie?

b.) Działanie platformy zakupowej na przykładzie Platformy zakupowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) – eb2B - procedura składania ofert za pomocą Platformy; przykłady innych platform zakupowych – omówienie działania i zapisów SIWZ


4. Omówienie działania miniPortalu z prezentacją warsztatową i audiowizualną (instruktaż UZP)
a.) System miniPortal – jak zacząć i jak działa?
b.) Zamawiający

 • Logowanie do systemu
 • Tworzenie nowego formularza postępowania
 • Edycja formularza postępowania
 • Publikacja postępowania
 • Zakończenie i unieważnienie postępowania

c.) Klucze publiczne i prywatne

 • Klucz publiczny
 • Klucz prywatny

d.) Aplikacja do szyfrowania i deszyfrowania ofert

 • Aplikacja
 • Szyfrowanie ofert (Wykonawca)
 • Deszyfrowanie ofert (Zamawiający)

e.) Wykonawca

 • Lista wszystkich postępowań
 • Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

f.) Oferty

 • Złożenie oferty
 • Zmiana oferty
 • Wycofanie oferty

g.) Komunikacja Zamawiający – Wykonawca
h.) Przykładowe zapisy SIWZ związane z korzystaniem z miniPortalu
i.) Publiczna sesja otwarcia ofert
j.) Dokumentowanie postępowania


5. Praktyczne problemy związane z elektronizacją omawiane na przykładach


6. Aspekty społeczne
a.) Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane – problemy praktyczne
b.) Kiedy i w jaki sposób stawiać wymaganie?
c.) Przykłady z orzecznictwa KIO i kontroli UZP


7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – problemy praktyczne
a.) Problemy praktyczne i orzecznicze na tle stosowania „procedury odwróconej”
b.) Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia

 • Wykazywanie warunków przez: wykonawcę, podmioty działające w ramach konsorcjum, wykonawców korzystających z potencjału podmiotów trzecich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO, sądów okręgowych i TSUE
 • Brak podstaw wykluczenia – nowe trendy w interpretacji przesłanek wykluczenia na przykładzie orzecznictwa KIO

c.) Złożenie dokumentów podmiotowych na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a ich uzupełnianie i wyjaśnianie na tle najnowszego orzecznictwa i opinii UZP
d.) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
e.) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
f.) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)
g.) Podwykonawstwo – omówienie problemów praktycznych


8. Procedura wyjaśnień ceny rażąco niskiej
a.) Kiedy wzywamy do wyjaśnień ceny? Kiedy Zamawiający jest zobowiązany do wezwania (wyjątki), kiedy jest uprawniony?
b.) Elektronizacja zamówień - w jakiej formie Zamawiający wzywa, w jakiej formie Wykonawca składa wyjaśnienia?
c.) Jak konstruować wezwanie? Czy można wzywać wielokrotnie? Orzecznictwo KIO
d.) Dowody w wyjaśnieniach ceny rażąco niskiej
e.) Istotna część składowa
f.) Zastrzeganie wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa, co można zastrzec?
g.) Błędy w wyjaśnieniach, podstawy odrzucenia oferty związane z ceną
h.) Inżynieria cenowa


9. Odpowiedzi na pytania, dyskusja

OPINIE

Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia trenera przekazany w jasny i kompleksowy sposób. Szczegółowe odniesienie do zagadnień problematycznych i w pełni merytoryczne ich wyjaśnienie.

Alicja Dylewska - WZL Nr 2 SA

Jestem osobą, która dopiero zaczyna poruszać się po zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych. Uzyskana na szkoleniu wiedza bardzo przyda mi się w mojej pracy, rozjaśniła kilka nurtujących mnie zagadnień.

Wioletta Ber - KPWiK Sp z o o Nakło nad Notecią

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena