Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Jak w praktyce przeprowadzić przetarg po 18.10.2018r.? Problemy praktyczne z warsztatowym omówieniem miniPortalu UZP, innych platform zakupowych i zapisów SIWZ związanych z elektronizacją | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Jak w praktyce przeprowadzić przetarg po 18.10.2018r.? Problemy praktyczne z warsztatowym omówieniem miniPortalu UZP, innych platform zakupowych i zapisów SIWZ związanych z elektronizacją

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat prawidłowego przeprowadzania przetargów. Trener omówi również dokładnie poszczególne zagadnienia w formie warsztatowej.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych
 • Specjaliści ds. zamówień publicznych
 • Pracownicy przygotowujący Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 • Osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • Członkowie Komisji Przetargowych i Zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia
 • Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:

 • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

1. Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych
a.) Dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych
b.) Regulacje w zakresie elektronizacji zawarte w ustawie PZP
c.) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy PZP w zakresie elektronizacji

 • wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania

d.) Kodeks Cywilny;

2. Forma pisemna, a forma elektroniczna
a.) Definicja pisemności;
b.) Równoważność formy pisemnej i elektronicznej, elektroniczne potwierdzanie za zgodność
c.) Kwalifikowany podpis elektroniczny; dostawcy kwalifikowanej usługi zaufania świadczący usługi certyfikacyjne; znacznik czasu, szyfrowanie
d.) Wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?
e.) Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?
f.) Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 • Oferta
 • Pełnomocnictwo,
 • Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ)
 • Forma zobowiązań podmiotów trzecich
 • Wadium
 • Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym F orma pełnomocnictw do złożeni oferty


3. Platformy zakupowe
a.) Platforma e-Zamówienia tworzona przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy UZP
-    Omówienie modułów planowanych w Platformie e-Zamówienia

 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu otwarcia

-    Etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia – nowy Biuletyn Zamówień Publicznych
-    Czy Zamawiający będą mieli obowiązek korzystania z Platformy e-Zamówienia kiedy powstanie?

b.) Działanie platformy zakupowej na przykładzie Platformy zakupowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) – eb2B - procedura składania ofert za pomocą Platformy; przykłady innych platform zakupowych – omówienie działania i zapisów SIWZ


4. Omówienie działania miniPortalu z prezentacją warsztatową i audiowizualną (instruktaż UZP)
a.) System miniPortal – jak zacząć i jak działa?
b.) Zamawiający

 • Logowanie do systemu
 • Tworzenie nowego formularza postępowania
 • Edycja formularza postępowania
 • Publikacja postępowania
 • Zakończenie i unieważnienie postępowania

c.) Klucze publiczne i prywatne

 • Klucz publiczny
 • Klucz prywatny

d.) Aplikacja do szyfrowania i deszyfrowania ofert

 • Aplikacja
 • Szyfrowanie ofert (Wykonawca)
 • Deszyfrowanie ofert (Zamawiający)

e.) Wykonawca

 • Lista wszystkich postępowań
 • Elektroniczne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

f.) Oferty

 • Złożenie oferty
 • Zmiana oferty
 • Wycofanie oferty

g.) Komunikacja Zamawiający – Wykonawca
h.) Przykładowe zapisy SIWZ związane z korzystaniem z miniPortalu
i.) Publiczna sesja otwarcia ofert
j.) Dokumentowanie postępowania


5. Praktyczne problemy związane z elektronizacją omawiane na przykładach


6. Aspekty społeczne
a.) Wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane – problemy praktyczne
b.) Kiedy i w jaki sposób stawiać wymaganie?
c.) Przykłady z orzecznictwa KIO i kontroli UZP


7. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – problemy praktyczne
a.) Problemy praktyczne i orzecznicze na tle stosowania „procedury odwróconej”
b.) Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia

 • Wykazywanie warunków przez: wykonawcę, podmioty działające w ramach konsorcjum, wykonawców korzystających z potencjału podmiotów trzecich z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa KIO, sądów okręgowych i TSUE
 • Brak podstaw wykluczenia – nowe trendy w interpretacji przesłanek wykluczenia na przykładzie orzecznictwa KIO

c.) Złożenie dokumentów podmiotowych na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a ich uzupełnianie i wyjaśnianie na tle najnowszego orzecznictwa i opinii UZP
d.) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
e.) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
f.) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)
g.) Podwykonawstwo – omówienie problemów praktycznych


8. Procedura wyjaśnień ceny rażąco niskiej
a.) Kiedy wzywamy do wyjaśnień ceny? Kiedy Zamawiający jest zobowiązany do wezwania (wyjątki), kiedy jest uprawniony?
b.) Elektronizacja zamówień - w jakiej formie Zamawiający wzywa, w jakiej formie Wykonawca składa wyjaśnienia?
c.) Jak konstruować wezwanie? Czy można wzywać wielokrotnie? Orzecznictwo KIO
d.) Dowody w wyjaśnieniach ceny rażąco niskiej
e.) Istotna część składowa
f.) Zastrzeganie wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa, co można zastrzec?
g.) Błędy w wyjaśnieniach, podstawy odrzucenia oferty związane z ceną
h.) Inżynieria cenowa


9. Odpowiedzi na pytania, dyskusja

Opinie

Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia trenera przekazany w jasny i kompleksowy sposób. Szczegółowe odniesienie do zagadnień problematycznych i w pełni merytoryczne ich wyjaśnienie.

Alicja Dylewska - WZL Nr 2 SA

Jestem osobą, która dopiero zaczyna poruszać się po zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych. Uzyskana na szkoleniu wiedza bardzo przyda mi się w mojej pracy, rozjaśniła kilka nurtujących mnie zagadnień.

Wioletta Ber - KPWiK Sp z o o Nakło nad Notecią