Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyczne aspekty zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Praktyczne aspekty zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne w dobie elektronizacji

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 


Chcesz usystematyzować posiadaną już wiedzę w przedmiocie stosowania Prawa zamówień publicznych w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych?

Jesteś pracownikiem jednostek administracji publicznej bądź ubiegasz się o udzielenie zamówienia publicznego?

Koniecznie sprawdź to szkolenie!

PROGRAM

1. Ogólny zarys problematyki zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne


2. Specyfika zamówień informatycznych
• Wskazanie cech charakterystycznych dla zamówień IT


3. Prawne aspekty zamówień w branży IT


4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia informatycznego – prezentacja nowych regulacji w zakresie elektronizacji zamówień publicznych ze wskazaniem praktycznych skutków ich wprowadzenia
• Z czego wynika i czego dotyczy obowiązek elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; daty i progi graniczne; zmiany w przepisach ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych;
• Zapisy SIWZ w dobie elektronizacji – przykłady, omówienie;
• Praktyczne problemy: forma elektroniczna, elektroniczne potwierdzanie za zgodność; wydrukowany dokument elektroniczny a oryginał; co to znaczy dokument elektroniczny i czy skan z podpisem elektronicznym stanowi dokument elektroniczny?;
• Najnowsze orzecznictwo KIO odnoszące się do kwestii związanych z elektronizacją, w tym algorytmów tworzenia skrótu dokumentu – SHA, elektronicznym wadium, formą oferty, dokumentów i oświadczeń, itp.
• Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym; podpisywanie dokumentów przez kilka osób; walidacja podpisów – jak sprawdzić podpis polski i zagraniczny?
• Forma oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Oferta,
- Pełnomocnictwo,
- Dokumenty i oświadczenia wykonawców składane wraz z ofertą (w tym JEDZ),
- Forma zobowiązań podmiotów trzecich;
- Wadium,
- Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym;

• Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych


5. Platformy zakupowe – prezentacja najpopularniejszych platform (np. eB2B, Marketplanet, smartPzp, inn.) i funkcjonalności miniPortalu UZP (omówienie i porównanie funkcjonalności);
6. Strategia zakupów IT

• Szacowanie wartości zamówienia, konkretyzacja i opis przedmiotu zamówienia
• Rzeczywiste potrzeby zamawiającego a obowiązek zapewnienia konkurencyjności na rynku IT;
• Dialog techniczny
• Określenie przedmiotu zamówienia IT
• Sposoby zwiększenia przedmiotu zamówienia: prawo opcji, powtórzenia
• Rekomendacje Prezesa UZP a zasad uczciwej konkurencji


7. Wybór trybu postępowania
• Najczęściej stosowane tryby;
• Zamówienie z wolnej ręki w sferze IT +wyniki kontroli Prezesa UZP


8. Środki weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu albo oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego
• Próbki, prezentacje systemów, benchamarki


9. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na IT - przykłady


10. Kryteria oceny ofert
• Dobór kryteriów oceny ofert w IT – kryteria, podkryteria oraz system wag kryteriów; przykłady;


12. Zamówienia na IT a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – na co zwrócić uwagę?
13. Podwykonawstwo w zamówieniach na IT
14. Jak dobrze skonstruować umowę IT – przykłady zapisów

• Zasady formułowania postanowień umownych w umowach IT
• Obszar zobowiązań dotyczący umowy IT
• NDA
• Jak rozłożyć ryzyka za wykonanie umowy IT?
• Zagadnienia związane z prawami własności intelektualnej – prawa autorskie, wolne i otwarte oprogramowanie
• Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów IT
- za co zastrzegać kary umowne?
- ograniczenia odpowiedzialności
- wcześniejsze zakończenie umowy?
• gwarancja jakości a serwis


15. Podsumowanie
16. Dyskusja, zadawanie pytań

OPINIE

Jestem osobą, która dopiero zaczyna poruszać się po zagadnieniach dotyczących zamówień publicznych. Uzyskana na szkoleniu wiedza bardzo przyda mi się w mojej pracy, rozjaśniła kilka nurtujących mnie zagadnień.

Wioletta Ber - KPWiK Sp z o o Nakło nad Notecią

Kompetentna i komunikatywna prowadząca. Lokalizacja bardzo dobra. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, gwarantując przydatność zdobytej wiedzy. Jestem bardzo zadowolona i rekomenduję to szkolenie innym kolegom.

Joanna Różycka - Zakład Wodociągów i Kanalizacji

CENA ZAWIERA

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena