SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w służbie zdrowia. Praktyczne aspekty elektronizacji

Kontakt

Katarzyna Kurek

telefon: 222058900
katarzyna.kurek@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych w służbie zdrowia. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Zamawiający biorący udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska


1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
b) Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
c) Utrudnianie nieuczciwej konkurencji.
d) Pojęcie oznakowania w zamówieniach o szczególnych cechach.
e) Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność.
f) Równoważność jako wyjątek od zasady, z uwzględnieniem propozycji zapisów zawartych w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.
g) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?


2. Dialog techniczny czy wstępne konsultacje rynkowe? Proponowane zapisy w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.


3. Podział zamówienia na części – przywilej zamawiającego czy jego obowiązek?
a) Przyczyny braku podziału zamówienia na części.
b) Niedopuszczalny podział zamówienia na części.


4. Podwykonawstwo w branży medycznej jako część zamówienia publicznego w postępowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.


5. Kryteria oceny ofert – ograniczenia.
a) Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
b) Kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.
c) Czy koszt cyklu życia produktu leczniczego to cena jego nabycia? Propozycje w Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych.


Dzień II – Łukasz Czaban


1. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych
b) Wejście w życie znowelizowanych przepisów.
c) Zasady przesyłania drogą elektronicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
d) Platforma elektronicznego fakturowania.
e) Wyłączenia stosowania przepisów.


2. Mini portal e-zamówień
a) Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
b) Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert.
c) Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
d) Odszyfrowanie ofert i procedura jawnego ich otwarcia.
e) Zalety i wady portalu.
f) Alternatywa dla miniportalu.


3. Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
e) Format zapisu danych.


4. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.
g) E-wadium – składanie i zwrot wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane.


5. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.


6. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


7. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych
a) Przechowywanie dokumentów sporządzonych elektronicznie.
b) Wymagania wynikające z przepisów wydanych na podstawie:
− art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne;
− art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Dobrze merytorycznie przygotowani trenerzy, na każde zadane pytanie została udzielona wyczerpująca odpowiedz. Wyczerpanie tematów znajdujących się w planie szkolenia.

Justyna Prądzyńska - bioMerieux Polska

Eksperci z zakresu zamówień publicznych -pani Kraszczyńska i pan Łukasz Czaban są znani w środowisku z wysokiego poziomu doświadczenia i profesjonalizmu. Nikomu nie trzeba tych osób przedstawiać. Móc uczestniczyć w ich szkoleniu to czysta przyjemność i zaszczyt.

Katarzyna Wita-Godyń - Alcon Polska Sp z o o

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 5-6 marca 2019 Hanna Kraszczyńska, Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia