Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - XXIX edycja Studium Zamówień Publicznych | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > XXIX edycja Studium Zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

XXIX edycja Studium Zamówień Publicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Dlaczego warto?

5 ekspertów zamówień publicznych

73 godziny wykładów, ćwiczeń i dyskusji

28 minionych edycji

5 dwudniowych zjazdów

768 zadowolonych kursantów poprzednich edycji

1,5 godzinny test zaliczeniowy

Poszczególne zagadnienia są omawiane na podstawie przykładów z praktyki wykładowców, a zdobyta przez uczestników wiedza teoretyczna jest uzupełniana poprzez ćwiczenia.

 

PROGRAM

Zjazd I, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi

3. Co to jest zamówienie publiczne?

5. Zasady udzielania zamówień publicznych

6. Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi

7. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka

8. Zalecenia komisji europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/c 179/02)

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd I, dzień 2: 8.00 - 16.30

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Formy wsparcia zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Prawo opcji jako instrument optymalizacji wydatków

5. Ustalenie wartości zamówienia

6. Udzielanie zamówień na częściach

 

Zjazd II, dzień 1: 9:00 - 17:30

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikająca z ustawy pzp

4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi

5. Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych

6. Kontrola zamówień publicznych w polsce

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd II, dzień 2: 8.00 - 16.30

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3. Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich wag oraz sposobu oceny ofert

4. Sposoby oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych

5. Wymagane zapisy siwz związane z elektronizacją zamówień publicznych

6. Uprawnienia zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa

7. Udostępnienie siwz, w tym warunki odstąpeinia od wymogu UŻYCIA ŚRODKÓW komunikacji elektronicznej przy udostępnianiu siwz lub ofert

8. Wyjaśnienie treści siwz i wprowadzenie do niej zmian

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przesłanki stosowania oraz przebieg procedur

2. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia oraz badanie i ocena ofert

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd III, dzień 2: 8.00 - 16.30

1. Umowa w sprawie zamówień publicznych

2. Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące

3. Pasady zmian umów ws. Zamówienia publicznego

4. Umowy ramowe

5. Środki ochrony prawnej

Część warsztatowa w trakcie zjazdu: burza mózgów / dyskusja / praca w grupie – podniesienie kompetencji

 

Zjazd IV, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

2. Podstawy prawne stosowania komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych

3. E-fakturowanie

4. Forma elektroniczna

5. Praktyczne problemy związane z podpisem elektronicznym;

6. Omówienie praktyczne zagadnienia formy oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dobie elektronizacji:

7. Tajemnica przedsiębiorstwa a elektronizacja postępowania

8. Najnowsze orzecznictwo KIO odnoszące się do kwestii elektronicznego składania ofert, szyfrowania ofert, zabezpieczenia ofert; zmiany/zwrotu oferty; itp.

9. Omówienie opinii UZP odnoszących się do kwestii związanych z elektronizacją;

10. Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, a elektronizacja

11. Omówienie najważniejszych zapisów nowej ustawy Pzp w zakresie elektronizacji

 

Zjazd IV, dzień 2:  8.00 - 13.30

1. Platforma e-zamówienia

2. Centralna Platforma Zakupowa

3. Komercyjne platformy zakupowe

4. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem elektronizacji

5. Archiwizacja


Test zaliczeniowy

 

Zjazd V, dzień 1: 9.00 - 17.30

1. Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

2. Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Zakończenie dziewiątego dnia Studium

 

Zjazd V, dzień 2:  8:00 - 15:00

1. Zamówienia publiczne o wartości pon. 30 000 €

2. Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji kontrolujących (prezes uzp, nik, rio, uks, instytucje zarządzające funduszami unijnymi)


Podsumowanie i zakończenie studium


Rozdanie dyplomów

 

 

 

OPINIE

Szkolenie godne polecenia. Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie . Bardzo dobra organizacja. Przyjemna atmosfera. Pełna profesja, kultura i doświadczenie przede wszystkim pana Czabana.

Agnieszka Frydrych - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Szkolenie poprowadzone przez kompetentnych trenerów. Wiedza przekazywana w sposób jasny i łatwy do przyswojenia, nawet przez osobę początkująca. Osoby, które miały doświadczenie w tej dziedzinie mogły bez problemu uporządkować swoja wiedzę i zweryfikować zagadnienia, które stwarzały słuchaczowi problem.

Anna Regulska - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena