Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Błędy w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Błędy w zamówieniach publicznych wyłapywane w trakcie kontroli

(z uwzględnieniem zamówień współfinansowanych ze środków UE)

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Weź udział w tym szkoleniu, a…

- będziesz bezproblemowo poruszać się nawet po najbardziej grząskich obszarach zagrożeń w zamówieniach publicznych,
- bezboleśnie ominiesz wszelkie nieprawidłowości,

- warunki udziału w postępowaniu nie będą ci straszne
 


 

Nawet się nie spodziewasz, jakie błędy w zamówieniu może znaleźć kontrola! Nie daj się zaskoczyć. Zdobądź wiedzę, która chroni w trakcie kontroli.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

1. NIEPRAWIDŁOWOŚĆ - podstawowe pojęcia
• Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
• Naruszenia, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania
• Naruszenia, które nie mają wpływu na wynik postępowania


2. OBSZARY ZAGROŻEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - OMÓWIENIE POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW
a.) Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
• Zestaw niedopuszczalnych narzędzi i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego
• Warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia
• Znak towarowy, jako:
• Wymóg,
• Zalecenie,
• Przykład.


b.) Zamówienia mieszane:
• Zasady klasyfikacji zamówień wielorodzajowych
• Zasady kwalifikacji zamówień do których stosuje się rożne przepisy ustawy PZP
• wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, zamówienia z zakresu fotowoltaiki - dostawa, czy robota budowlana?


c.) Ustalenie wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
• Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem? - zasady agregacji zamówień
•Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części

• Podział zamówienia na części jako instrument wsparcia MŚP:
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
 

d) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
• Warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
• Ograniczenia dotyczące wysokości wymaganego obrotu rocznego,
• Obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
• Poleganie na zasobach podmiotów trzecich


e.) Kontrola wypełnienia przez zamawiającego obowiązków w zakresie określania kryteriów oceny ofert
• Zmiana definicji najkorzystniejszej oferty - rozstrzyganie dylematu cena czy koszt,
• Ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
• Wymagania dotyczące wskazania w SIWZ standardów jakościowych w zakresie wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz w załączniku do protokołu sposobu ujęcia w opisie przedmiotu zamówienia kosztów cyklu życia.


f.) Błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego (zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia)
• Tryby negocjacyjne bez ogłoszenia, w tym likwidacja przesłanki udzielania zamówień dodatkowych, zmiany dotyczące tzw. zamówień uzupełniających, zasady udzielania zamówień dodatkowych oraz uzupełniających, gdy zamówienie podstawowe zostało udzielone przed nowelizacją ustawy PZP.

OPINIE

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Czabana oceniam celująco pod względem kompetencji, komunikatywności. Jest osobą z wysoką kulturą osobistą i przedyspozycjami do przekazywania, dzielenia się wiedzą z zakresu zamówień publicznych. Forma przekazu jasna, czytelna i zrozumiała. Dla zobrazowania zagadnień teoretycznych poparta przykładami praktycznymi wieloletniego doświadczenia.

Longina Grzegórska - Komenda Wojewódzka Policji

Z czystym sumieniem mogę polecić szkolenie, zarówno prd względem organizacyjnym, jak i ogromną, fachową wiedzą prowadząceg. Pan Łukasz przedstawił bardzo wiele pomocnych i istotnych informacji i wskazówek niezbędnych do codziennej pracy osoby zajmującej się zamówieniami publicznymi. Satysfakcja z uczestnictwa w szkoleniu gwarantowana.

Justyna Pacan - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena