Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla urzędów pracy

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności właściwej interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Trenerka omówi podczas szkolenia istotę warunków udziału w postepowaniu, poruszy aktualny wciąż temat elektronizacji zamówień publicznych, a także przeprowadzi przygotowanie postępowania na usługi szkoleniowe w formie warsztatowej.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy wydziału zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

PROGRAM

1. Zamówienia na usługi społeczne
• Pojęcie, definicja, katalog usług społecznych;
• Usługi społeczne w prawie unijnym;
• Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro
• ogłoszenie i jego zawartość
• przeprowadzenie postępowania: obowiązujące zasady, opis przedmiotu zamówienia, terminy, dopuszczalne  kryteria; środki ochrony prawnej
• Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi powyżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, tj. 750 000 euro:
• wybór trybu/sposobu przeprowadzenia postępowania
• przepisy ustawy mające zastosowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne;
• przeprowadzenie procedury w świetle regulacji zamawiającego
• Omówienie zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych, zdrowotnych i kulturalnych na podstawie przepisu 138p ustawy Pzp: zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania, sposób uwzględnienia w zapisach dokumentacji zamówienia oraz weryfikacji na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• Kontrole zamówień na usługi społeczne: najczęściej wskazywane nieprawidłowości i naruszenia


2. Warsztat: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na usługi szkoleniowe w Urzędzie Pracy
• Stosowanie dobrych praktyk
• Zapisy do SIWZ
• Właściwa interpretacja przepisów.


3. Opis przedmiotu zamówienia
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego; ocena równoważności, granice „od do”, cykl życia produktu,
• Techniczne systemy odniesienia oraz kolejność ich stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia;
• Pojęcie dostaw i usług powtarzających się okresowo;
• Prawo opcji w postępowaniach na dostawy, usługi i roboty budowlane;
• Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
• Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę;


4. Ustalenie wartości zamówienia
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia:
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach.
• Różnica wartości szacunkowej zamówienia a kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, możliwości zmian przed wszczęciem postępowania, w trakcie trwania i przed wyborem ofert
• Udzielanie zamówień w częściach
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień;
• Agregacja zamówień na roboty budowlane; wykaz robót i jego zastosowanie;
• Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części,
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (zastosowanie art. 6a ustawy PZP)


5. Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem elektronizacji zamówień
a.) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zastanawiamy się nad aspektem określenia swoich oczekiwań dotyczących wiarygodności Wykonawców:
• Warunki określane przez przepisy prawa (m.in. art. 22, art. 25, art. 44);
• Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego (negatywne i pozytywne), warunki przedmiotowe.
• Spełnianie warunków udziału w postępowaniu na przykładzie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjów);
• Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• Dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci.
• Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby,
• Podwykonawca dla dostaw, usług i robót budowlanych a podwykonawca jako „inny podmiot”.
• Zmiana podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby w trakcie wykonywania zamówienia.
b.) Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie:
• Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie;
• Poprawny dobór kryteriów oceny ofert;
• Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych;
• Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów. s
c.) Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia.


6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
• Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• Wykluczenie wykonawców przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia.
• Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, procedury i skutki;
• Błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, których korekta nie powoduje istotnych zmian w treści oferty;
• Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe – różnica, zakres możliwych korekt;
• Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe;
• Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?;
• Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania;
• Ocena wiarygodności i prawdziwości dokumentów
• Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji.


7. Elektronizacja
• Możliwości Zamawiających związane z komunikacją elektroniczną po 18.10.2018 r. – omówienie
• Mini portal: instrukcja obsługi postępowania przy użyciu mini portalu – na co zwrócić uwagę, jak się zabezpieczyć przed błędami, co zrobić w sytuacji gdy np. oferta została wysłana, a nie została dostarczona na skrytkę ePuap Zamawiającego? Jakie inne błędy mogą wystąpić przy używaniu mini portalu i jak się do nich przygotować, żeby nie unieważniać postępowań.
• Informacje które muszą się znaleźć w SIWZ w związku z komunikacją przy użyciu mini portalu – propozycja zapisów SIWZ usprawniających przeprowadzenie postępowania.
• Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Przesyłanie dokumentów/informacji pocztą elektroniczną czy epuapem?
• Omówienie kanałów komunikacji z wykonawcą – wady i zalety każdego kanału;
• Omówienie rozporządzeń ws dokumentów i środków komunikacji elektronicznej
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych – orzeczenia sądów dotyczące przesyłania dokumentów, środki dowodowe.
• Postać a forma dokumentu; czy skan oferty może być złożony przez Wykonawcę?
• Omówienie form dokumentów: forma pisemna, kwalifikowany podpis elektroniczny, forma dokumentowa;
• Dokument naturalny elektroniczny a odwzorowanie cyfrowe. Podział dokumentów składanych przez wykonawców i form w jakich muszą zostać złożone.
• Kopia elektroniczna dokumentu – w jaki sposób powinna być przygotowana.
• Wadium – na jakie zapisy należy zwrócić uwagę w gwarancjach wadialnych;
• Pełnomocnictwo – jak powinno być przygotowane po 18.10.2018 r.;
• Procedura otwarcia ofert składanych elektronicznie;
• Komunikacja elektroniczna przy wezwaniach do wyjaśnienia treści SIWZ/ uzupełniania dokumentów
• Podpis elektroniczny – metody weryfikacji podpisu. Jakie błędy mogą wystąpić przy elektronicznym podpisywaniu ofert;

OPINIE

Bardzo profesjonalny, rzeczowy i przystępny sposób przekazania wiedzy i rozwianie wszelkich wątpliwości. Pani Iwona Holka - profesjonalistka w każdym calu.

Anna Krawczyk - BAFARM sp. z o.o.

Szkolenie na najwyższym poziomie. Prowadząca kompetentna, program interesujący, przebieg szkolenia - bez zarzutu. Organizacja - doskonała.

Bożena Kolanowska-Warwas - Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena