Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne dla urzędów pracy | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne dla urzędów pracy

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności właściwej interpretacji przepisów Prawa zamówień publicznych. Trenerka omówi podczas szkolenia istotę warunków udziału w postepowaniu, poruszy aktualny wciąż temat elektronizacji zamówień publicznych, a także przeprowadzi przygotowanie postępowania na usługi szkoleniowe w formie warsztatowej.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Pracownicy wydziału zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

Program

1. Zamówienia na usługi społeczne
• Pojęcie, definicja, katalog usług społecznych;
• Usługi społeczne w prawie unijnym;
• Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp tj. 750.000 euro
• ogłoszenie i jego zawartość
• przeprowadzenie postępowania: obowiązujące zasady, opis przedmiotu zamówienia, terminy, dopuszczalne  kryteria; środki ochrony prawnej
• Omówienie elementów, jakie powinny znaleźć się w procedurze udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi powyżej wartości progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, tj. 750 000 euro:
• wybór trybu/sposobu przeprowadzenia postępowania
• przepisy ustawy mające zastosowanie przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne;
• przeprowadzenie procedury w świetle regulacji zamawiającego
• Omówienie zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych, zdrowotnych i kulturalnych na podstawie przepisu 138p ustawy Pzp: zakres przedmiotowy i podmiotowy zastosowania, sposób uwzględnienia w zapisach dokumentacji zamówienia oraz weryfikacji na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• Kontrole zamówień na usługi społeczne: najczęściej wskazywane nieprawidłowości i naruszenia


2. Warsztat: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na usługi szkoleniowe w Urzędzie Pracy
• Stosowanie dobrych praktyk
• Zapisy do SIWZ
• Właściwa interpretacja przepisów.


3. Opis przedmiotu zamówienia
• Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji;
• Znak towarowy, patent lub pochodzenie w opisie przedmiotu zamówienia – ustawowe przesłanki stosowania; obowiązki Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego; ocena równoważności, granice „od do”, cykl życia produktu,
• Techniczne systemy odniesienia oraz kolejność ich stosowania przy opisie przedmiotu zamówienia;
• Pojęcie dostaw i usług powtarzających się okresowo;
• Prawo opcji w postępowaniach na dostawy, usługi i roboty budowlane;
• Wymagania związane z realizacją zamówienia oparte na kryteriach społecznych:
• Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę;


4. Ustalenie wartości zamówienia
• Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia:
• Zasady szacowania wartości zamówienia przy dostawach, usługach i robotach Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach.
• Różnica wartości szacunkowej zamówienia a kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, możliwości zmian przed wszczęciem postępowania, w trakcie trwania i przed wyborem ofert
• Udzielanie zamówień w częściach
• Identyfikacja zamówienia – zasady agregacji zamówień; planowanie zamówień;
• Agregacja zamówień na roboty budowlane; wykaz robót i jego zastosowanie;
• Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części;
• Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części,
• Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (zastosowanie art. 6a ustawy PZP)


5. Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem elektronizacji zamówień
a.) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Zastanawiamy się nad aspektem określenia swoich oczekiwań dotyczących wiarygodności Wykonawców:
• Warunki określane przez przepisy prawa (m.in. art. 22, art. 25, art. 44);
• Warunki podmiotowe określane przez zamawiającego (negatywne i pozytywne), warunki przedmiotowe.
• Spełnianie warunków udziału w postępowaniu na przykładzie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjów);
• Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
• Dokumentowanie udostępniania zasobów przez podmiot trzeci.
• Odpowiedzialność podmiotu udostępniającego zasoby,
• Podwykonawca dla dostaw, usług i robót budowlanych a podwykonawca jako „inny podmiot”.
• Zmiana podwykonawcy lub podmiotu udostępniającego swoje zasoby w trakcie wykonywania zamówienia.
b.) Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie:
• Podstawowe ustalenie: wybrać ofertę najtańszą, czy najkorzystniejszą ekonomicznie;
• Poprawny dobór kryteriów oceny ofert;
• Opis sposobu oceny ofert w przypadku kryteriów wymiernych i niewymiernych;
• Skutki finansowe błędnego określania znaczenia kryteriów. s
c.) Ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności oraz doświadczenia.


6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
• Ustalanie zaistnienia przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
• Wykluczenie wykonawców przygotowujących postępowanie o udzielenie zamówienia.
• Zasady wezwania do ponownego złożenia oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, procedury i skutki;
• Błędy polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, których korekta nie powoduje istotnych zmian w treści oferty;
• Błędy w obliczeniu ceny i oczywiste omyłki rachunkowe – różnica, zakres możliwych korekt;
• Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe;
• Co to znaczy „treść oferty nie odpowiada treści SIWZ”?;
• Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia – zasady ustalania;
• Ocena wiarygodności i prawdziwości dokumentów
• Złożenie oferty czynem nieuczciwej konkurencji.


7. Elektronizacja
• Możliwości Zamawiających związane z komunikacją elektroniczną po 18.10.2018 r. – omówienie
• Mini portal: instrukcja obsługi postępowania przy użyciu mini portalu – na co zwrócić uwagę, jak się zabezpieczyć przed błędami, co zrobić w sytuacji gdy np. oferta została wysłana, a nie została dostarczona na skrytkę ePuap Zamawiającego? Jakie inne błędy mogą wystąpić przy używaniu mini portalu i jak się do nich przygotować, żeby nie unieważniać postępowań.
• Informacje które muszą się znaleźć w SIWZ w związku z komunikacją przy użyciu mini portalu – propozycja zapisów SIWZ usprawniających przeprowadzenie postępowania.
• Prowadzenie postępowania z uwzględnieniem komunikacji elektronicznej: kanały komunikacji z wykonawcami. Przesyłanie dokumentów/informacji pocztą elektroniczną czy epuapem?
• Omówienie kanałów komunikacji z wykonawcą – wady i zalety każdego kanału;
• Omówienie rozporządzeń ws dokumentów i środków komunikacji elektronicznej
• Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych – orzeczenia sądów dotyczące przesyłania dokumentów, środki dowodowe.
• Postać a forma dokumentu; czy skan oferty może być złożony przez Wykonawcę?
• Omówienie form dokumentów: forma pisemna, kwalifikowany podpis elektroniczny, forma dokumentowa;
• Dokument naturalny elektroniczny a odwzorowanie cyfrowe. Podział dokumentów składanych przez wykonawców i form w jakich muszą zostać złożone.
• Kopia elektroniczna dokumentu – w jaki sposób powinna być przygotowana.
• Wadium – na jakie zapisy należy zwrócić uwagę w gwarancjach wadialnych;
• Pełnomocnictwo – jak powinno być przygotowane po 18.10.2018 r.;
• Procedura otwarcia ofert składanych elektronicznie;
• Komunikacja elektroniczna przy wezwaniach do wyjaśnienia treści SIWZ/ uzupełniania dokumentów
• Podpis elektroniczny – metody weryfikacji podpisu. Jakie błędy mogą wystąpić przy elektronicznym podpisywaniu ofert;

Opinie

Bardzo profesjonalny, rzeczowy i przystępny sposób przekazania wiedzy i rozwianie wszelkich wątpliwości. Pani Iwona Holka - profesjonalistka w każdym calu.

Anna Krawczyk - BAFARM sp. z o.o.

Szkolenie na najwyższym poziomie. Prowadząca kompetentna, program interesujący, przebieg szkolenia - bez zarzutu. Organizacja - doskonała.

Bożena Kolanowska-Warwas - Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.