SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce okiem wykonawcy – największe kontrowersje, wątpliwości interpretacyjne i niejasności

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

Dlaczego Warto?

Dzięki temu szkoleniu:
- zdobędziesz praktyczną wiedzę, opartą na przykładach i najnowszym orzecznictwie;
- nauczysz się wybierać optymalne scenariusze postępowania w sytuacjach, kiedy brakuje ci pewności prawnej;
- będziesz miał okazję do dyskusji z trenerem i uczestnikami, wspólnej analizy konkretnych przypadków i wyboru optymalnych rozwiązań


 

Program

1. Jak czytać przepisy o elektronizacji i dlaczego szczególnie skupiać się na tych spoza Prawa zamówień publicznych. Podstawy prawne elektronizacji zamówień publicznych w prawie polskim i unijnym istotne z perspektywy praktyka.


2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy albo samo jej podpisanie również objęte są elektronizacją? Co tak naprawdę musi zostać wykonane z uwzględnieniem wymogów elektronizacji?


3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych.


4. Kto decyduje o wyborze ŚKE w danym przetargu? Swoboda zamawiającego czy jednak jej brak?


5. Jakie są skutki użycia środka nie wymienionego w SIWZ? Czy wykonawca może przesłać dokumenty mailem jeśli procedura przebiega przy wykorzystaniu Mini Portalu?


6. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• Podpis elektroniczny - rodzaje, specyfika, sposób podpisu. Podpis kwalifikowany a ePuap.
• Jak sprawdzić poprawność podpisu?
• Jakie są skutki braku możliwości walidacji podpisu przez zamawiającego? Jak postąpić gdy dokument podpisaliśmy poprawnie, lecz zamawiający ma problem z jego walidacją?
• Co zrobić gdy przesłany dokument się nie otwiera?
• Co zrobić gdy oferta wykonawcy „zgubiła się” i zamawiający twierdzi, że jej nie otrzymał?
• Kontrowersje z algorytmem skrótu SHA-1 – podpis poprawny lecz nieważny?
• Czy można uzupełnić podpis zewnętrzny?
• Czy można podpisywać dokumenty zbiorczo – poprzez podpisanie pliku ZIP lub folderu?
• Najnowsze orzecznictwo KIO w ww. sprawach.


7. Jak w praktyce złożyć ofertę? Miniportal i inne platformy zakupowe wykorzystywane przez zamawiających (Open Nexus, E-zamawiający, SmartPZP, eB2B).
• Forma oferty. Jak reagować na wymogi pieczęci, parafowania czy odręcznego podpisania formularza ofertowego?
• Czy skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym to ważna oferta? Co na to KIO w najnowszych orzeczeniach?
• Procedura uzupełnień i wyjaśnień. Które błędy wykonawców są „niewybaczalne” i nie da się ich naprawić?
• „Czy mogę przekształcić nieedytowalny formularz ofertowy w format nadający się do edycji?”. Kiedy formularz ofertowy jest „nietykalny”?
• W jakiej formie przedstawić pełnomocnictwo do złożenia oferty? 3 scenariusze – który wybrać?
• Co jeśli podwykonawca lub podmiot trzeci nie dysponuje pełnomocnictwem elektronicznym? Czy da się potwierdzić czynność pełnomocnika w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa?
• W jakiej formie najlepiej przedstawić zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów? Kontrowersje i możliwe scenariusze. Który wybrać?
• Forma i treść dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.
• W jakiej postaci i formie przedkładać ww. dokumenty? Co jeśli posiadam dokument wyłącznie w formie pisemnej?
• Co to znaczy „oryginał w postaci elektronicznej” i dlaczego nie to co myśli większość zamawiających?
• Kto poświadcza jakie dokumenty za zgodność z oryginałem?
• Czy podpisywanie każdego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym to konieczność?
• Wadium w świetle elektronizacji – czy naprawdę musi być złożone w oryginale dokumentu elektronicznego? Jakie są alternatywy? Gwarancja ubezpieczeniowa a bankowa. Gwarancja konsorcjum – kontrowersje.
• Czy można używać podpisanego elektronicznie dokumentu w większej licznie przetargów?


8. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności.


9. Jak „technicznie” zastrzec tajemnice przedsiębiorstwa?


10. Platforma e-zamówienia jako docelowe narzędzie zakupowe w administracji,


11. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa)
• Jak się przygotować organizacyjnie?
• Proces złożenia oferty
• Kto musi a kto nie musi mieć pełnomocnictwa?
• Podpis formularza a podpis oferty – jak działać bezpiecznie
• Kompresowanie dokumentów ofertowych i błędy w podpisach i szyfrowaniu.
• Co robić gdy termin biegnie a Mini Portal nie działa?


12. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Najczęstsze błędy wykonawców, ale także zamawiających wraz ze wskazaniem podstaw do kwestionowania błędnych rozstrzygnięć przed KIO.


13. Sesja pytań i dyskusja z uczestnikami.

Opinie

Uważam, że szkolenie było dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, dotyczyło interesujących kwestii. Dzięki niemu uporządkowałam swoją wiedzę z zakresu elektronizacji zamówień i wyjaśniłam pojawiające się wątpliwości. Szkolenie przebiegało też w przyjaznej atmosferze, która sprzyjała dyskusji.

Julia Jabłońska - Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Prowadzący bardzo merytoryczny, ciekawy sposób prowadzenia szkolenie (kontakt z prowadzącym na zasadzie pytanie - odpowiedź)

Iwona Szewczyk - SUEZ Zachód