Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Maraton zamówień publicznych....

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Maraton zamówień publicznych. Kompleksowy kurs doskonalący w obliczu ważnych zmian w prawie

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?


ZOSTAŁY TYLKO 3 WOLNE POKOJE!

Zastanawiasz się nad zgłoszeniem?

Nie zwlekaj - zadzwoń i zarezerwuj miejsce.

 

Uwaga! To nie jest zwykłe szkolenie!

Zapraszamy na 5-dniowy maraton zamówień publicznych. Relaksujące, nadmorskie otoczenie, dużo praktycznej wiedzy, warsztaty i wiele innych atrakcji spotka uczestników kompleksowego szkolenia z zamówień publicznych.

Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:

- Esencja zmian w zamówieniach publicznych w 2019 r.

- RODO w ZP po ostatnich zmianach w prawie w 2019 r.

- Przetarg elektroniczny – dokumentacja i oświadczenia

- Zamówienia mieszane…

…i wiele, wiele więcej!

 

Przygotuj się na nadchodzące zmiany i bądź na bieżąco z nowościami w prawie.

Zobacz, jak wyglądała poprzednia edycja tego kursu, klikając w obrazek poniżej:

PROGRAM

I. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ


1. Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka:
• Procedura wewnętrzna – zamówienia bagatelne o wartości poniżej 30 000 euro
• Procedura krajowa – zamówienia o wartości niższej od progów unijnych
• Procedura unijna – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
• Procedura zaostrzona – zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro w odniesieniu do dostaw i usług oraz 20 mln euro w odniesieniu do robót budowlanych

2. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
• Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Kto musi sporządzać plan postępowań?
• Termin sporządzenia planu postępowań
• Wymagana zawartość planu postępowań
• Czy wymagana jest aktualizacja planu postępowań?

3. Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia

4. Niedozwolone (w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp):

• łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy
• dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości
• zaniżanie wartości zamówienia
• wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia.

5. Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym? - zasady agregacji zamówień

6. Zasady postępowania w sytuacji pojawienia się zamówień nieplanowanych

7. Podział zamówienia na części jako instrument wsparcia MŚP:

• Dopuszczenie składania ofert częściowych,
• Ograniczenie liczby części, na które może składać oferty częściowe jeden wykonawca,
• Ograniczenie liczby części, w zakresie których może być udzielone zamówienie jednemu wykonany,
• Powody niedokonania podziału zamówienia na części podawane w protokole postępowania.

8. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)

9. Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:

• zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane)
• zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy Pzp (w tym zamówienia obejmujące zamówienia sektorowe oraz klasyczne)


II. RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE ustawy Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679


10. Co to są „dane osobowe”?

11. Co to jest „przetwarzanie danych osobowych”?

12. Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych

13. Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa

14. Realizacja prawa osób fizycznych do wglądu, sprostowania, uzupełnienia danych osobowych

15. Realizacja prawa osób fizycznych do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

16. Ochrona danych podawanych przez wykonawcę oraz danych przekazywanych wykonawcy (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia,, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)

17. Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO

18. Ograniczenia zasady jawności w związku z RODO

19. wymagane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane ze stosowaniem klauzuli zatrudnieniowej (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)

20. Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.III. PRZYGOTOWYWANIE OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU


21. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale

22. Elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice

23. Dlaczego można złożyć skan oferty?

24. Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną?

25. Czy pełnomocnictwo musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

26. Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem

27. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w elektronicznym przetargu - czy można dopuścił papierową gwarancję lub poręczenie?

29. Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE, jeżeli Zamawiający nie chce otrzymywać oświadczeń lub dokumentów w postaci elektronicznej?IV. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO


30. Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego

31. Certyfikat kwalifikowany

32. Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS

33. Najczęściej popełniane błędy w procesie walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego

34. Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznegoV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT - WYBRANE ZAGADNIENIA


35. Treść oferty nie odpowiadająca treści SIWZ - co to jest treść oferty?; dopuszczalna ingerencja Zamawiającego w treść oferty przy dokonywaniu poprawek omyłek

36. Rażąco niska cena lub koszt – zasady ustalania

37. Rażąco niska cena lub koszt – kwestie dowodowe

38. Rażąco niska cena lub koszt - odrzucenie oferty

39. Błędy w obliczeniu ceny lub kosztu - omówienie praktycznych przykładów

40. Nie wniesienie wadium

41. Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy

42. Zasady postępowania w sytuacji, gdy minął termin związania ofertą

OPINIE

Prawdziwa intelektualna przygoda z zakresu zamówień publicznych ze szczyptą humoru. Serdecznie polecam szkolenie!

Beata Dacko - KRUS OR we Wrocławiu

Szkolenie prowadzone w sposób merytoryczny i ciekawy. Możliwość dyskusji w trakcie omawianego tematu, warsztaty na koniec tematu bardzo trafne.

Renata Zabłotna - LW "Bogdanka"

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • wyżywienie

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Zakwaterowanie

  • Imprezy towarzyszące

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena