Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 627 artykułów nowego...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

627 artykułów nowego Prawa zamówień publicznych. Przygotowanie do bezpiecznego wdrażania zmian w życie

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Idzie nowe Prawo zamówień publicznych!

Do wejścia w życie przepisów, czyli do 1 stycznia 2021 r. pozostało niecałe 500 dni. Według naszych ekspertów, aby w pełni przygotować się do prowadzenia postępowań wg. nowych przepisów, potrzebujesz min. 4 szkoleń. Zacznij już teraz!

Z nami przygotujesz postepowanie, nauczysz się je przeprowadzać oraz dowiesz się, jakie inne zmiany czekają Cię w nowym Prawie zamówień publicznych!

Weź udział w szkoleniu, a dowiesz się:
• jakie są nowe obowiązki związane z planowaniem zamówień
• jak zrezygnowac z jawnego otwarcia ofert
• jak złozyć odwołanie do Prezesa Izby

*Liczba artykułów w tytule szkolenia podana na podstawie projektu nowej ustawy Pzp z dnia 21.06.2019 r.

PROGRAM

I. Przygotowanie postępowania


1. Ograniczenie przypadków wyłączeń stosowania ustawy.

2. Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

3. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach.

4. Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
• koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
• zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
• zasady efektywności.

5. Ustalenie wartości zamówienia.

6. Ocena podmiotowa wykonawców:
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych:
• moment wszczęcia postępowania;
• odrębne tryby udzielania zamówień.

8. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;
• obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);
• uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;
• możliwość negocjowania złożonych ofert.

II. Przeprowadzenie postępowania


1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert.

2. Badanie i ocena ofert:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3. Wybór oferty po terminie związania ofertą.

III. Umowy w zamówieniach Publicznych


1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• określenie zasad kształtowania umów;
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3. Przygotowanie raportu z realizacji zamówienia.

4. Zmiany umowy.

IV. Środki ochrony prawnej


1. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:
• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

2. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

V. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego


1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do:
• Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
• innego ośrodka mediacyjnego.

2. Termin i zakres postępowania mediacyjnego.

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z przedstawionym programem. Bardzo dobry wybór miejsca. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, prowadził szkolenie w swobodnej formie.

Krzysztof Połczyński - Nadleśnictwo Osusznica

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Wykładowca - Mistrz zamówień publicznych. Organizacja profesjonalna, a Pani Krystyna Rajkowska - niezastąpiona. Stworzyła cudowną atmosferę. Serdecznie polecam szkolenia prowadzone przez Pana Grzegorza Czabana i koniecznie z Panią Krystyną!

Magdalena Zawisza - UWM Olsztyn

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena