Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Techniki kontroli zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Techniki kontroli zamówień publicznych finansowanych ze środków UE i szacowanie ryzyka występującego u beneficjentów

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Zapoznaj się z najczęstszymi naruszeniami wykrywanymi podczas kontroli postępowań oraz usystematyzuj swoją wiedzę na temat wymierzania korekt finansowych!

Weź udział w szkoleniu, a...
• poznasz nieprawidłowości mające wpływ na wynik postępowania
• omówisz z trenerem zasady i rodzaje kontroli unijnych
• będziesz umiał oszacować ryzyko potencjalnych sankcji finansowych

PROGRAM

Pierwszy dzień – Iwona Holka


1. Definicja i pojęcie nieprawidłowości, naruszenia które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania a naruszenia o charakterze formalnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

2. Prawidłowa ścieżka audytu – zweryfikowanie dokumentacji postępowania.


3. Elektronizacja zamówień: co weryfikuje kontrolujący w przypadku dokumentów elektronicznych
a) weryfikacja prawidłowej postaci dokumentów
b) walidacja podpisu elektronicznego
c) dokumenty składane w postępowaniu w postaci elektronicznej
d) ocena prawidłowości procedur stosowanych przez zamawiających

4. Taryfikator korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych – omówienie

5. Naruszenia przepisów związanych z przygotowaniem i wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) naruszenia przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia i dzieleniu zamówienia na części, nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia, zamówienia udzielane zgodnie z art. 6a ustawy Pzp
b) naruszenia przy sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia
c) naruszenia przy określaniu warunków udziału w postępowaniu: najczęściej popełniane błędy przy dookreślaniu warunków udziału w postępowaniu, warunki nieproporcjonalne, żądanie dokumentów które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania, wadliwe skonstruowany opis warunku, wadliwie skonstruowany sposób oceny spełniania warunku
d) naruszenia związane z formułowaniem kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert);
e) naruszenia w zakresie publikacji ogłoszeń
f) naruszenia w zakresie zasady bezstronności i obiektywizmu: konflikt interesów

6. Naruszenia przepisów związane z etapem prowadzenia postępowania
a) naruszenia związane z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacjami SIWZ
b) naruszenia związane z JEDZ – ocena prawidłowości JEDZ przez Zamawiającego
c) naruszenia związane z wyjaśnianiem treści ofert
d) naruszenia związane z uzupełnianiem/wyjaśnianiem dokumentów
e) poprawa omyłek w ofertach
f) wyjaśnianie powiązań istniejących między przedsiębiorcami jednej grupy kapitałowej
g) odrzucenie oferty
h) unieważnienie postępowania
i) inne czynności zamawiającego w postępowaniu i związane z tym nieprawidłowości
j) nieprawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia

7. Problemy występujące w związku z zawarciem umowy po przeprowadzonym postępowaniu i dokonywanie zmian w treściach umów:
a) tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
b) błędy w zakresie wprowadzania zmian treści zawartej umowy (zmiany istotne).


Drugi dzień – Ingrid Szrajer


1. Zasady i rodzaje kontroli projektów unijnych 2014-2020
a) Instytucje uprawnione do kontroli
b) Rodzaje kontroli (kontrola systemowa, weryfikacja wydatków, kontrola na zakończenie realizacji projektu, kontrola trwałości, wizyta monitoringowa, kontrole w zakresie prawidłowości przeprowadzania właściwych procedur)
c) Informacje i zalecenia pokontrolne

2. Prawa i obowiązki Beneficjenta – czyli BHP w sytuacji kontroli

3. Dokumentacja podlegająca kontroli


4. Ryzyka, nieprawidłowości i uchybienia w projektach unijnych i ich konsekwencje dla Beneficjentów:
a) Niezgodność z decyzją/umową o dofinansowaniu oraz warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia i wykorzystania
b) Nieprawidłowości w realizacji celów, produktów i rezultatów
c) Obszary ryzyk w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 – najważniejsze aspekty i różnice wobec poprzedniej perspektywy (2007-2013)
• Roboty budowlane
• Środki trwałe dla potrzeb projektu
• Trwałości projektu
• Działania informacyjno-promocyjne
• Wynagrodzenia
• Uproszczone metody rozliczania wydatków
• Realizacja polityk horyzontalnych w latach 2014-2020

5. Szacowanie ryzyka potencjalnych sankcji finansowych

OPINIE

Szkolenie bardzo ciekawe. Pani Holka bardzo dobrze przygotowała prezentację - dokładnie i przystępnie wyjaśniła wszystkie kwestie. Podawała konkretne przykłady z życia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam szkolenie.

Justyna Musiejewska - Biblioteka Narodowa

Tematyka kwalifikowalności kontaktów oraz obsługi systemu SL2014 została przedstawiona w sposób wyczerpujący, jasny i bardzo ciekawy. Prowadząca szkolenie, pani Ingrid Szrajer jest ekspertką, która wyznacza standardy działań i kontroli m.in. w perspektywie finansowe3j na lata 2014-2020.

Sylwia Malińska - Instytut Chemii Bioorganicznej

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena