Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Co powinien wiedzieć...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Co powinien wiedzieć członek komisji przetargowej? Zasady i odpowiedzialności za przebieg postępowania

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Jak wygląda przebieg sesji publicznego otwarcia ofert? Na jakich zasadach opiera się sporządzanie protokołu postępowania? Tego dowiesz się z naszego szkolenia!

Podczas spotkania trener nauczy Cię, jak otwierać oferty w elektronicznym przetargu oraz opowie o planowanych zmianach w systemie zamówień publicznych wynikających z nowej ustawy Pzp!

 

PROGRAM

1. KWESTIE ORGANIZACYJNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ

a) Organizacja i skład komisji przetargowej
b) Tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej
c) Pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO
d) Odpowiedzialność członków komisji przetargowej - odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
e) Realizacja zasady bezstronności i obiektywizmu oraz składanie oświadczeń w tym zakresie (kto i w jakim momencie winien złożyć oświadczenie?)

2. PRAWIDŁOWY PRZEBIEG SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

a) Otwarcie ofert w elektronicznym przetargu na przykładzie postępowania prowadzonego z wykorzystaniem miniPortalu UZP
b) Czy możliwe jest dokonanie otwarcia ofert w elektronicznym przetargu bez obecności wykonawców?
c) Informacje przedstawiane podczas otwarcia ofert
d) Konsekwencje nieotwarcia którejś z ofert w terminie określonym w SIWZ
e) Problemy podczas otwarcia ofert elektronicznych i właściwa reakcja w sytuacji ich wystąpienia (omówienie praktycznych przykładów)

3. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ BADANIE I OCENA OFERT

a) Podstawy wykluczenia obligatoryjne
b) Podstawy wykluczenia fakultatywne
c) Wyjaśnianie, poprawianie i uzupełnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
d) Poprawianie omyłek w ofertach
e) Badanie ofert pod kątem ustalenia występowania przesłanek ich odrzucenia
f) Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu
g) Ustalenie, czy zachodzą podstawy do unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA ORAZ JEGO UDOSTĘPNIANIE

a) Cel sporządzania protokołu postępowania
b) Wymagana zawartość protokołu postępowania
c) Kolejność wypełniania i składania podpisów
d) Forma protokołu w elektronicznym przetargu
e) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert)
f) Przechowywanie protokołu postępowania oraz załączników w postaci elektronicznej

5. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE Z NOWEJ USTAWY PZP

a) Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
• wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa
b) Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
c) Usunięcie przepisów kolidujących z elektronizacją zamówień publicznych:
• nowe zasady zwrotu wadium
• zasady postępowania po złożeniu oferty po terminie składania ofert
• bardziej przyjazne zasady sporządzania i przechowywania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
d) Zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
e) Wprowadzenie zasady efektywności oraz obowiązku ewaluacji realizacji umowy o zamówienie publiczne
e) Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
f) Ułatwienia proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• Tryb podstawowy, jako zamiennik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
g) Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO
• Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów

OPINIE

Szkolenie merytoryczne, dynamicznie prowadzone. Szkolący udzielał odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania, rozwiewając wątpliwości uczestników.

Katarzyna Suchocka - Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z przedstawionym programem. Bardzo dobry wybór miejsca. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, prowadził szkolenie w swobodnej formie.

Krzysztof Połczyński - Nadleśnictwo Osusznica

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena