Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia sektorowe....

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia sektorowe. Kurs krok po kroku dla Praktyków

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

Trener poruszy także kwestie odnoszace sie do nowej ustawy Pzp - jej założeń i najwazniejszych zmian.

 

PROGRAM

1. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SŁUŻĄCE DO SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 • definicja „środka komunikacji elektronicznej”
 • wymagania dotyczące środków komunikacji elektronicznej służących składaniu ofert, wniosków o dopuszczenie i oświadczenia JEDZ wynikające z dyrektywy sektorowej 2014/25 oraz rozporządzenia o elektronizacji
 • miniportal e-Zamówienia (wymagania, jakie musi spełniać Zamawiający sektorowy, który chce korzystać z miniportalu e-Zamówienia)
 • prywatne platformy zakupowe (wady i zalety)
 • przypadki, w których można odstąpić od stosowania środków komunikacji elektronicznej


2. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ

 • Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 • Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 • Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 • Które oświadczenia i dokumentu muszą być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?


3. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PO ELEKTRONIZACJI

 • Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego, opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji (deszyfrowanie ofert, otwarcie ofert elektronicznych)
 • Sporządzanie i składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (narzędzie ESPD służące generowaniu oświadczenia JEDZ)
 • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznej oferty?)
 • Czy można wymagać, aby komunikacja (z wyjątkiem składania ofert i wniosków o dopuszczenie) odbywała się wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej?
 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, np. Nie działa internet?
 • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


4. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

 • Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
 • Platforma elektronicznego fakturowania
 • Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
 • Faktury elektroniczne w zamówieniach sektorowych niepodlegających przepisom ustawy PZP.


5. KRYTERIUM KOSZTU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • Definicja kosztu
 • Rachunek kosztu cyklu życia
 • Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
 • Kalkulacja kosztów cyklu życia
 • Sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
 • Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.
   

6. NOWA USTAWA PZP – CO DALEJ? ZAŁOŻENIA, REGULACJE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

OPINIE

Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Duża wiedza prowadzącego a przy tym bardzo dobra umiejętność jej przekazania. Sama organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Optacy - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie, fachowa wiedza Prowadzącego poparta licznymi przykładami ułatwia przyswajanie materiału i pozwala na zaktualizowanie informacji w zakresie wprowadzanych zmian w przepisach.

Adam Wrona - ZWiK Drawsko Pomorskie

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena