Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 27 pułapek w praktycznym...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

27 pułapek w praktycznym stosowaniu ustawy Pzp - przyczyny, konsekwencje i gotowe rozwiązania problemów

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Czy wiesz, że podczas stosowania ustawy Pzp czeka Cię mnóstwo nieoczekiwanych pułapek? Na szkoleniu trener opowie
o najważniejszych błędach i nieprawidłowościach, które mogą napotkać na swojej drodze osoby pracujące na co dzień w
zamówieniach publicznych.

 

Filarami tego szkolenia będą takie zagadnienia, jak:

  • konflikty interesów
  • rażąco niska cena
  • wykluczenie wykonawcy
  • praktyka i orzecznictwo oraz wiele innych!

PROGRAM

1. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ ORGANÓW KONTROLNYCH ORAZ ORZECZNICTWA KIO
a) Niedozwolone (w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp):
• łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy
• dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości
• zaniżanie wartości zamówienia
• wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia.
b) Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym? - zasady agregacji zamówień
c) Zasady postępowania w sytuacji pojawienia się zamówień nieplanowanych
d) Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)


2. OFERTA RÓWNOWAŻNA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
a) Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w sytuacji dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych - przykładowe zapisy SIWZ
b) Potwierdzanie przez Wykonawcę równoważności oferowanych rozwiązań:
• oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
• moment potwierdzania równoważności - wraz z ofertą, czy za wezwanie Zamawiającego?


3. PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z WDRAŻANIEM RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679
a) Obowiązki Zamawiającego, jako administratora danych osobowych
b) Udostępnianie danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO dotyczących wyroków skazujących i dotyczących naruszenia prawa - sposoby udzielenia przez kierownika Zamawiającego pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
c) Realizacja prawa osób fizycznych do wglądu, sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
d) Ochrona danych podawanych przez wykonawcę (danych podawanych w wykazie osób skierowanych do wykonania zamówienia, danych uzyskiwanych w ramach procedury samooczyszczenia, dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności)
e) Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia RODO
f) Ograniczenia zasady jawności w związku z RODO.


4. PRAWIDŁOWE PRZEPROWADZENIE PROCEDURY WYJAŚNIANIA RAŻĄCO NISKIEJ CENY
a) Pojęcie rażąco niskiej ceny w świetle dorobku doktryny
b) Zasady ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
c) Przypadki, w których wyjaśnianie rażąco niskiej ceny nie jest konieczne, pomimo, że cena jest 30% niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
d) Błędy popełniane przez Wykonawców przy składaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny


5. KONFLIKT INTERESÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - PRAKTYKA I ORZECZNICTWO
a) Bezstronność osób wykonujących czynności po stronie Zamawiającego - moment składania oświadczeń o bezstronności; kto winien złożyć takie oświadczenie?; zasady wyłączania osób z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
c) Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• Jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania postępowania?
• Sytuacje, w których należy uznać, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowani
• Działania, które może podjąć Zamawiający w celu wyeliminowania zakłócenia konkurencji spowodowanej udziałem w postępowaniu Wykonawcy, który brał udział w jego przygotowaniu


6. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROCEDURY WALIDACJI KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
a.) Błędy popełniane w toku procedury walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Certyfikat kwalifikowany
• Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
• Najczęściej popełniane błędy w procedurze walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
• Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego
• Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
b) Dlaczego można złożyć skan oferty?
c) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
d) Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem
e) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej?
f) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w elektronicznym przetargu - czy można dopuścić papierową gwarancję lub poręczenie?
g) Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE?

OPINIE

Szkolenie prowadzone sprawnie, rzeczowo i rzetelnie. Przygotowanie trenera na wysokim poziomie. Komunikatywny, przyjazny, odpowiadał na pytania. Duża wiedza i doświadczenie. Bardzo trafiona lokalizacja szkolelnia.

Karolina Iwańska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z przedstawionym programem. Bardzo dobry wybór miejsca. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, prowadził szkolenie w swobodnej formie.

Krzysztof Połczyński - Nadleśnictwo Osusznica

CENA ZAWIERA

  • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena