SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Bezbłędny przetarg w placówkach medycznych. Praktyczny warsztat na dokumentach i przykładach branżowych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Dwóch różnych ekspertów, dwa punkty widzenia, dwa róznorodne programy - dzięki temu szkoleniu Zamawiający poznają zasady udzielania i planowania zamówień publicznych w służbie zdrowia.

Trenerzy będa mówić o opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert, a także poruszą wciąz aktualną kwestię elektronizacji zamówień publicznych czy odwołania do KIO.

 

Trener

Program

Dzień I - Hanna Kraszczyńska

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
b) Co Zamawiający może zawrzeć a czego nie opisując przedmiot zamówienia na dostawę leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych?
c) Utrudnianie nieuczciwej konkurencji.
d) Pojęcie oznakowania w zamówieniach o szczególnych cechach.
e) Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność.
f) Równoważność jako wyjątek od zasady, z uwzględnieniem propozycji zapisów zawartych w Projekcie nowego Prawa Zamówień Publicznych.
g) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?
h) Na co zwracać uwagę przy opisie przedmiotu zamówienia z dofinansowaniem z UE by uniknąć korekt finansowych. Wskaźniki korekt.

2. Dialog techniczny czy wstępne konsultacje rynkowe? Proponowane zapisy w Projekcie nowego Prawa Zamówień Publicznych.

3. Podział zamówienia na części – przywilej zamawiającego czy jego obowiązek?

a) Przyczyny braku podziału zamówienia na części.
b) Niedopuszczalny podział zamówienia na części.

4. Zasady i znaczenie szacowania wartości zamówień.

5. Łączenie i dzielenie zamówień. Kiedy ocieramy się o naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Podwykonawstwo w branży medycznej jako część zamówienia publicznego w postępowaniach na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

7. Kryteria oceny ofert – ograniczenia.

a) Kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert.
b) Kryterium ceny o wadze przekraczającej 60%.
c) Czy koszt cyklu życia produktu leczniczego to cena jego nabycia?


Dzień II – Łukasz Czaban

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jako spójny dokument całej komisji przetargowej. Pułapki w zapytaniach do SIWZ, terminy odpowiedzi na zapytania, modyfikacja dokumentu.

2. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

a) Wejście w życie znowelizowanych przepisów.
b) Zasady przesyłania drogą elektronicznych ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
c) Platforma elektronicznego fakturowania.
d) Wyłączenia stosowania przepisów.

3. Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać, jak weryfikować?
b) Środki komunikacji elektronicznej – „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji.
c) Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
d) Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych.
e) Format zapisu danych.

4. Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
b) Oferta.
c) Oświadczenie wstępne.
d) Pełnomocnictwo.
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
f) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.
g) E-wadium – składanie i zwrot wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane.

5. Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Sporządzane przez Zamawiającego.
b) Sporządzane przez Wykonawcę.

6. Dokumenty sporządzane w formie pisemnej
a) Protokół postępowania.
b) Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
c) Umowa w sprawie zamówienia.
d) Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.

7. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych
a) Przechowywanie dokumentów sporządzonych elektronicznie.
b) Wymagania wynikające z przepisów wydanych na podstawie:
− art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
− art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).

8. Postępowanie do progu unijnego
c) Składanie ofert.
d) Komunikowanie się z Wykonawcą.
e) Wymagania w stosunku do składanych dokumentów.

9. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazówki do uzasadnienia, porady, sporządzanie odpowiedzi na odwołania.

Opinie

Szkolenie prowadzone sprawnie, rzeczowo i rzetelnie. Przygotowanie trenera na wysokim poziomie. Komunikatywny, przyjazny, odpowiadał na pytania. Duża wiedza i doświadczenie. Bardzo trafiona lokalizacja szkolelnia.

Karolina Iwańska - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzący zawsze odpowiada merytorycznie na zadane pytania. Duże podłoże praktyczne prowadzących, co przekłada się ns odpowiedzi na pytania.

Joanna Patyra - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 23-24 września 2019 Łukasz Czaban, Hanna Kraszczyńska 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia