Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Praktyka stosowania wyłączeń...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Praktyka stosowania wyłączeń w zamówieniach publicznych z dziedziny badań naukowych i prac rozwojowych. Kontrowersje, wątpliwości, rozwiązania

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest wyjaśnienie nowych kwestii odnoszących się do zamówień publicznych z dziedziny nauki i zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przykłady z zakresu zamówień w instytutach badawczych i uczelniach wyższych.

Szkolenie nauczy Cię jak udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych poniżej i powyżej progów unijnych?  

 

 

 

 

PROGRAM

1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI W SYTUACJI KOLIZJI PRZEPISÓW USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z ART. 469 USTAWY - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

 • Definicje badań naukowych i prac rozwojowych określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Jak udzielać zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych poniżej i powyżej progów unijnych?
 • Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień z dziedziny nauki, do których ustawy Pzp nie stosuje się
 • Uproszczona procedura udzielania zamówień z zakresu nauki
 • Planowane zmiany w zakresie wyłączeń zamówień z dziedziny nauki wynikające z nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych

2. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ 

 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
 • Definicja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Kto musi sporządzać plan postępowań?
 • Termin sporządzenia planu postępowań
 • Wymagana zawartość planu postępowań
 • Czy wymagana jest aktualizacja planu postępowań?
 • Podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia
 • Niedozwolone (w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp):
  • łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustaw
  • dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości
  • zaniżanie wartości zamówienia
  • wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia.
 • Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym? - zasady agregacji zamówień
 • Zasady postępowania w sytuacji pojawienia się zamówień nieplanowanych
 • Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:
 • zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane)
 • zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy Pzp (w tym zamówienia obejmujące dostawy lub usługi z dziedziny nauki wyłączone z ustawy oraz zamówienia, do których mają zastosowanie przepisy ustawy)
   

3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INNOWACJE I ZAKUP PROTOTYPU
 

 • Zamówienia publiczne, których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki
  • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
  • Wymagana zawartość zaproszenia do negocjacji
  • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  • Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców
  • Zawarcie umowy w sprawie zamówienia oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Dialog konkurencyjny oraz negocjacje z ogłoszeniem.
 • Partnerstwo innowacyjne jako sposób na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz sprzedaż tych produktów, usług lub robót budowlanych
 •  

4. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

 • Opis przedmiotu zamówienia oparty na wymaganiach wydajnościowych i funkcjonalnych
 • Czy możliwe jest odniesienie w opisie przedmiotu zamówienia do programu EnergyStar po 20.02.2018 r.?
 • Kryteria oceny ofert na dostawę sprzętu komputerowego (czy jest możliwe zagotowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert)?
 •  

5. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

 • Cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego
 • Certyfikat kwalifikowany
 • Błędy popełniane przy składaniu i weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 •  

6. PRZYGOTOWYWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU 

 • Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice
 • Czy można złożyć skan oferty?
 • Czy można złożyć skan JEDZ-a
 • Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)?
 • Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
  • Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej? uzasadniające skrócenie ustawowych terminów minimalnych
  • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem MiniPortalu E-zamówień

 

7. NOWA USTAWA PZP – CO DALEJ? ZAŁOŻENIA, REGULACJE I NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

OPINIE

Jestem drugi raz na szkoleniu prowadzonym przez ApexNet. Po pierwszym razie byłem bardzo zadowolony. A po drugim jestem jeszcze bardziej.

Zygfryd Chilewski - Urząd Gminy Oporów

Jetem bardzo zadowolony ze szkolenia. Chętnie wezmę udział w kolejnych, prowadzonych przez pana Grzegorza Czabana, jeśli tylko będę miała możliwość.

Ewa Gruber-Dulęba - UM Wojewódzctwa Małopolskiego

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena