Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Odwołanie, wykluczenie,...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Odwołanie, wykluczenie, odrzucenie- błędy Wykonawców oraz realne sposoby na ich ominięcie z uwzględnieniem przetargów elektronicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

Wykonawco! Możesz popełnić poważne błędy! Czy wiesz, jak się przed nimi uchronić?

Podczas tego szkolenia ekspert przedstawi uczestnikom najpoważniejsze nieprawidłowości i działania Wykonawców oraz omówi ich konsekwencje dla udziału w przetargu o zamówienie publiczne.

PROGRAM

1. Uczestnictwo w zamówieniach publicznych

• rażąco niska ceny: sposób procedowania przez zamawiającego i przygotowywanie wyjaśnień. Jakie nowe okoliczności ekonomiczne mogą pomóc uzasadnić brak rażąco niskiej ceny;
• zagrożenia związane z nieprawidłowym uzupełnianiem dokumentów – jak weryfikować daty dokumentów;
• uzupełnienie dokumentów vs wezwanie do wyjaśnień: odmienne konsekwencje prawne, prawidłowe przygotowanie pism do zamawiającego;
• czy nienależyta realizacji zamówienia zawsze będzie skutkowała wykluczeniem z postępowania w kolejnych przetargach?
• wszystko co o zmowach przetargowych i uczciwej konkurencji musi wiedzieć wykoanwca;
• konsorcja: umowy, pełnomocnictwa, formy prawne, rozkład odpowiedzialności, umowy przedkładane podmiotom zamawiającym, dokumenty od konsorcjantów;
• podwykonawstwo: wykazywanie w ofercie, wprowadzenie podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, zakres dokumentów możliwych do żądania przez zamawiającego
• podmiot udostępniający zasoby: co oznacza konieczność brania udziału w realizacji zamówienia, jakich dokumentów może zamawiający żądać od wykonawcy w kontekście korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, jak się zabezpieczyć przed brakiem dokumetów od podmiotu trzeciego na etapie składania ofert w kontekście uzupełniania dokumentów przez zamawiającego
• wadium: wszystko co musi na temat wadium wiedzieć wykonawca. Zagrożenia związane z zatrzymaniem wadium;
• tajemnica przedsiębiorstwa: prawidłowe zastrzeganie tajemnicy, uzasadnienie dla objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa a elektronizacja;


2. Weryfikacja ofert konkurencji

• na co zwrócić uwagę podczas weryfikacji ofert konkurencji, w jaki sposób informować zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, jak wnioskować o informacje i czy wszytsko co konkurent obejmie tajemnicą przedisiębiorstwa jest niedostępne; weryfikacja i wykazywanie nieprawdziwych informacji;


3. Realizacja umów

• wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• zasady interpretacji postanowień umownych;
• kary umowne;
• zatrudnianie na umowę o pracę: zakres dokumentów i wykazywanie;
• gwarancja a rękojmia;
• odbiory dokonywane przez zamawiającego i związane z nimi spory;
• wykonanie zastępcze;


4. Środki ochrony prawnej

• informacja o niezgodnych z przepisami czynnościach – w jakich przypadkach, terminy wnoszenia;
• przystąpienie do postępowania odwoławczego: dlaczego zawsze warto przystępować;
• odwołania do KIO: terminy, wymagania formalne, sposoby wnoszenia, pełnomocnictwo, reprezentacja,
• posiedzenie i rozprawa przed KIO: przygotowanie strategii, sposób postępowania;
• przygotowywanie i wnoszenie dowodów na rozprawie;
• możliwe rozstrzygnięcia KIO;
• jakie są możliwości wykonawcy w przypadku niewykonania wyroku przez zamawiającego;


5. Pułapki eketronizacji: na co zwrócić uwagę w elektronicznych postępowaniach


6. Wykonawca w nowej ustawa Pzp – Założenia, regulacje i najważniejsze zmiany

OPINIE

Poziom wiedzy eksperta oraz duża komunikatywność pani Iwony Holki ma wpływ na bardzo pozytywna ocenę szkolenia. Ekspert w sposób jasny, przejrzysty i zrozumiały (nawet dla początkujących) objaśnia zagadnienia oraz w sposób zrozumiały odpowiada na pytania uczestników.

Justyna Beliniak-Ołdak - Biochem Polska Sp z o o

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Prowadząca, pani Iwona Holka, w sposób bardzo zrozumiały przekazała wiedzę, odpowiadając na zadawane pytania.

Justyna Gmyrek - Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

  • Dostęp do EduStrefy

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena