Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Fundusze UE > Przygotowanie do nowej...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Przygotowanie do nowej perspektywy finansowej

na lata 2021-2027

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest kompleksowe wprowadzenie uczestników do tematyki nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przygotowania nowych projektów pod nowe wymagania Komisji i Parlamentu Europejskiego. Na szkoleniu będą przedstawiane nowe założenia względem obostrzonych zasad i regulacji prawnych w zakresie absorpcji funduszy europejskich przez kraje członkowskie.

 

Szkolenie kierowane jest do każdego podmiotu zainteresowanego wdrażaniem funduszy UE na lata 2021-2027, w tym jednostek samorządu terytorialnego JST (gminy, powiaty, województwa), Instytucji Zarządzających (IZ), Instytucji Pośredniczących (IP - Ministerstwa), Urzędów Marszałkowskich (IZ – w regionach), Instytucji kontrolnych (Krajowa Administracja Skarbowa), Instytucji publicznych (Szkoły wyższe, Instytucje kultury) oraz całego sektora prywatnego duże przedsiębiorstwa oraz MMSP.  

PROGRAM

I DZIEŃ

 

I MODUŁ

 1. Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
 2. Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 3. Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
 4. Działy budżetowe UE na lata 2021-2027
 5. Wspólna Polityka Rolna
 6. Europejska Współpraca Terytorialna – EWT

 

II MODUŁ

 1. Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
 2. Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych, określających główne zasady wdrażania funduszy polityki spójności oraz kilku innych funduszy w ramach tzw. zarządzania dzielonego
 3. Rozporządzenie Rady COM(2018) 322 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027  
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM(2018)375
 5. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM (2018)372 w zakresie wdrażania EFRR i FS na lata 2021-2027
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  COM COM(2018) 382 w zakresie wdrażania EFS na lata 2021-2027

 

III MODUŁ

 1. Stosowania zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 - nowe wyzwania
 2. Cele i ogólne wsparcie
 3. Cele i metody wdrażania
 4. Roczny przegląd realizacji celów
 5. Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
 6. Ocena Programów na szczebli KE
 7. Podejście strategiczne i Programowanie
 8. Reguła Pomocniczości, Proporcjonalności
 9. Zarządzanie dzielone
 10. Partnerstwo i wielopoziomowy system rządzenia
 11. Eksponowanie, przejrzystość i komunikacja
 12. Odpowiedzialność  w ramach programów : Instytucji Zarządzających IZ – Beneficjenta
 13. Umowa partnerstwa
 14. Ramy wykonania
 15. Należyte zarządzanie gospodarcze
 16. Polityka spójności
 17. Zatwierdzanie programów
 18. Stopy  współfinansowania
 19. Zasięg geograficzny 
 20. Koncentracja tematyczna

 

IV MODUŁ

 1. Cele szczegółowe EFRR i FS
 2. Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
 3. Przesuwanie środków
 4. Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
 5. Rozwój  terytorialny – RPO
 6. Uwarunkowania terytorialne
 7. Zintegrowany rozwój terytorialny
 8. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
 9. Europejska inicjatywa miejska

 

II DZIEŃ

V MODUŁ

 1. Monitoring i sprawozdawczość
 2. Formy dotacji
 3. Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
 4. Działania łączone
 5. Odbiorca Końcowy
 6. Wartość odniesienia
 7. Przedsiębiorstwa społeczne
 8. Innowacje społeczne
 9. Eksperymenty społeczne
 10. Kompetencje kluczowe
 11. Deprywacja materialna
 12. Równość szans oraz niedyskryminacja
 13. Zarządzanie dzielone EFS +
 14. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i długoterminowego

 

VI MODUŁ

 1. Sprawozdawczość i  analiza wskaźnikowa
 2. Instrumenty finansowe
 3. Zasady kwalifikowalności
 4. Koszty niekwalifikowane
 5. Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
 6. Rodzaje płatności
 7. Wnioski o płatność
 8. Wspólne zasady dotyczące płatności
 9. Zwrot wydatków

VII MODUŁ

 1. Trwałość operacji
 2. Pomoc Techniczna
 3. Promocja i Rozpoznawalność
 4. Rachunkowość w ramach Programu
 5. Audyty i kontrola
 6. Kontrola zarządcza – systemy zarządzania
 7. Nieprawidłowości i nadużycia finansowe - zapobieganie
 8. Wstrzymanie i zawieszenie płatności
 9. Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
 10. Korekty finansowe
 11. Umorzenie zobowiązań w ramach Programu

 

VIII MODUŁ

 1. Proces negocjacji RPO 2021-2027 z przedstawicielami KE i MIiR
 2. Nowe regulacje prawne w przygotowaniu dokumentów wdrożeniowych
 3. Prawidłowa interpretacja i implementacja nowych reguł finansowania i określania zakresu wsparcia w ramach funduszy UE oraz realizacji polityk horyzontalnych UE
 4. Nowe reguły dotyczące kontraktu programowego i sektorowego oraz porozumień lokalnych
 5. Programowania w kontekście demarkacji pomiędzy priorytetami na poziomie krajowym i regionalnym oraz struktury i zakresu umowy partnerstwa
 6. Stanowiska Rządu Polskiego
 7. Konsultacje – Pytania i odpowiedzi 

OPINIE

Szkolenie bardzo interesujące - wiele ciekawych informacji, duże doświadczenie wykładowcy.

Agnieszka Chuderska - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wykrywania nadużyć to temat, który często pojawiał się na szkoleniach, w których uczestniczyłam. W przypadku tego szkolenia "robotę" zrobił trener - świetnie przygotowany, podający przykłady, liczący na interakcję słuchacza. Szkolenie bardzo na plus.

Daniel Rokicki - Ministerstwo Finansów

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena