Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Kontrola elektronicznego...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Kontrola elektronicznego przetargu

w praktyce

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia, uczestnicy uzyskają wiedzę na temat prawidłowego przebiegu postępowania przetargu po elektornizacji. Uczestnicy nauczą się jak nie popełniać błędów przy szacowaniu wartości zamówień publicznych oraz jak sprawnie przejść kontrolę według nowych przepisów.

Ekspert omówi również orzecznictwa KIO oraz doświadczenia organów kontrolonych. Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. PRAWIDŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 1. opis przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję - praktyczne przykłady
 2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
 3. zasady opisywania przedmiotu zamówienia w sytuacji dopuszczenia przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych
 4. potwierdzanie przez Wykonawcę równoważności oferowanych rozwiązań:
 5. moment potwierdzania równoważności - wraz z ofertą, czy za wezwanie Zamawiającego?

 

 1. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ ORGANÓW KONTROLNYCH ORAZ ORZECZNICTWA KIO 
 1. Niedozwolone (w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp):
 • łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy
 • dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia, w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości
 • zaniżanie wartości zamówienia
 • wybieranie sposobu obliczania wartości zamówienia.
 1. Kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem publicznym? - zasady agregacji zamówień
 2. Zasady postępowania w sytuacji pojawienia się zamówień nieplanowanych
 3. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
 1. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z ELEKTRONIZACJĄ
 1. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 2. nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 3. wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 4. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 5. wymagania dotyczące postaci oraz sposobu składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

 

 

 1. PRAWIDŁOWY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PO ELEKTRONIZACJI
 1. Składanie oferty elektronicznej (kodowanie przy użyciu klucza publicznego, opatrywanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
 2. Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji (deszyfrowanie ofert, otwarcie ofert elektronicznych)
 3. Składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (narzędzie ESPD służące generowaniu oświadczenia JEDZ udostępnione przez UZP)
 4. Jak postąpić w sytuacji, gdy jest awaria udostępnionego narzędzia do składania ofert?
 5. Co zrobić w przypadku, gdy nie jest da się otworzyć niektórych elektronicznych ofert?
 6. Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
 7. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (postać elektroniczna czy forma pisemna?)
 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w elektronicznym przetargu - czy można dopuścić papierową gwarancję lub poręczenie
 9. Postać oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
 10. Błędy popełniane w toku procedury walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  • Certyfikat kwalifikowany
  • Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS
  • Najczęściej popełniane błędy w procedurze walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego
  • Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 11. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice

 

 1. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA I OGRANICZENIA JEJ JAWNOŚCI
 1. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 2. Ograniczenia jawności w związku z RODO i tajemnicą przedsiębiorstwa
 3. Wymagania dotyczące przechowywania dokumentów elektronicznych stanowiących załączniki do protokołu postępowania

OPINIE

Kolejny raz potwierdzam profesjonalizm trenera w prowadzeniu szkolenia z zamówień publicznych. Jasne i rzeczowe przedstawienie niuansów ZP, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników, praktyczne podejście do zagadnień ustawy Pzp.

Alicja Waszkiewicz - Białowieski Park Narodowy

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Duże kompetencje trenera, komunikatywność oraz ciekawy i interesujący mnie temat szkolenia. Wysoki profesjonalizm ze strony organizatora szkolenia.

Ewa Wielemborek - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena