SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wykonawca w obliczu nowego Prawa zamówień publicznych

Kontakt

Dorota Kowalska

telefon: 222058908
dorota.kowalska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich wykonawców

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

WIĘCEJ

Program

 

I.       Procedura udzielania zamówień o wartości zwolnionych ze stosowania ustawy.

1.      Zamówienia do 50.000 zł.

2.      Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł:

a)      obowiązek publikacji ogłoszenia;

b)      stosowana procedura.

II.      Nowe przepisy wpływające na przygotowywanie postępowania.

2.      Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach.

3.      Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:

a)      wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;

b)      obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;

c)       koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);

d)      zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;

e)      zasady efektywności.

III.    Postępowania o zamówienie publiczne.

1.      Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych:

b)   moment wszczęcia postępowania;

c)    odrębne tryby udzielania zamówień;

d)   nowe warunki udziału w postępowaniu;

e)   ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

2. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:

a)    uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;

b)   obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);

c)    uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;

d)   możliwość negocjowania złożonych ofert.

IV.    Czynności w postępowaniu

1.    Zmiany w zasadzie jawności:

a)      rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;

b)      ograniczenia w dostępie do dokumentów;

c)       mniejsze prawa podmiotów nie uczestniczących w procedurze.

2.    Badanie i ocena ofert:

a)    przedmiotowe środki dowodowe;

b)   podmiotowe środki dowodowe;

c)    nowe przesłanki odrzucenia oferty;

d)   zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3.    Wybór oferty po terminie związania ofertą.

V.      Umowy w zamówieniach publicznych

1.    Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

a)      określenie zasad kształtowania umów;

b)      wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;

c)       określenie obowiązkowych postanowień umownych;

d)      wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

2.    Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3.    Przygotowanie raportu z realizacji zamówienia.

4.    Zmiany umowy.

VI.    Środki ochrony prawnej

1.      Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

a)      przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

b)      na każdą czynn

Opinie

Polecam szkolenia z panem Czabanem, są przejrzyste i rozwiewają dużo wątpliwości.

Aneta Jagodzińska - Urząd Gminy w Moszczenicy

Kolejne szkolenie u Pana Czabana i jak zwykle bardzo wysoki poziom, którego nie znalazłem na innych szkoleniach.

Rafał Sałuda - UM Piotrków Trybunalski

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
KATOWICE, NOVOTEL CENTRUM 19-20 listopada 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia