Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Wykonawca w obliczu nowego...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Wykonawca w obliczu nowego Prawa zamówień publicznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich wykonawców.

 

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza wiele ułatwień dla wykonawców. Dowiedz się z jakich nowych przepisów będziesz mogł korzystać po wejściu w życie ustawy. Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

I. Procedura udzielania zamówień o wartości zwolnionych ze stosowania ustawy.

 1. Zamówienia do 50.000 zł.
 2. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł:
 1. obowiązek publikacji ogłoszenia;
 2. stosowana procedura.

II. Nowe przepisy wpływające na przygotowywanie postępowania.

 1. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach.
 2. Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:
 1. wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
 3. koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 4. zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
 5. zasady efektywności.

III. Postępowania o zamówienie publiczne.

      1. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych:

 1. moment wszczęcia postępowania;
 2. odrębne tryby udzielania zamówień;
 3. nowe warunki udziału w postępowaniu;
 4. ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
 1. Wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
 2. uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych;
 3. obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);
 4. uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;
 5. możliwość negocjowania złożonych ofert.

IV. Czynności w postępowaniu

 1. Zmiany w zasadzie jawności:
   
 2. rezygnacja z jawnego otwarcia ofert;
 3. ograniczenia w dostępie do dokumentów;
 4. mniejsze prawa podmiotów nie uczestniczących w procedurze.
  1. Badanie i ocena ofert:
  2. przedmiotowe środki dowodowe;
  3. podmiotowe środki dowodowe;
  4. nowe przesłanki odrzucenia oferty;
  5. zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
  6. Wybór oferty po terminie związania ofertą.

V. Umowy w zamówieniach publicznych

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
 1. określenie zasad kształtowania umów;
 2. wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
 3. określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 4. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
  1. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
  2. Przygotowanie raportu z realizacji zamówienia.
  3. Zmiany umowy.

VI. Środki ochrony prawnej

 1. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:
 1. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

<>b)na każdą czynn

OPINIE

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, super trener i organizacja szkolenia.

Dariusz Gał - PZL-ŚWIDNIK S.A.

Doświadczony, profesjonalny i rzeczowy Trener, który doskonale wyjaśnia zawiłości procedur zamówień publicznych, zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym w tematyce. Lokalizacja oraz obsługa również na najwyższym poziomie.

Małgorzata Jancia - Thermo Fisher Scientific

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena