Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - wyzwania, szanse, zagrożenia | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowa ustawa Prawo zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - wyzwania, szanse, zagrożenia

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

To już pewne! Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.!

Zacznij kompleksowe przygotowania! Zapisz się na szkolenie, a:

 • nauczysz się przygotowywać postępowanie wg nowych przepisów,
 • dowiesz się, jak przeprowadzić postępowanie po nowemu,
 • poznasz nowe regulacje w sprawie umów w zamówieniach publicznych,
 • sprawdzisz, jakie zmiany czekają nas w kwestii dokumentów przetargowych,
 • usłyszysz, co nowego w kwestii platformy e-zamówienia, która zastąpi miniPortal

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

JAKA BĘDZIE NOWA PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA?

 1. Harmonogram prac związanych z budową platformy e-Zamówienia (czy powstanie przed 1.01.2021 r.?)
 2. Funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:
  • Moduł Tożsamości (MT)
  • Moduł Ogłoszeń (MO): przygotowanie ogłoszeń, planów postępowań, Biuletyn Zamówień Publicznych
  • Moduł Postępowań (MP): inicjacja postępowania, aktualizacja statusu postępowania, komunikacja interesariuszy postępowania (pytania/odpowiedzi, zaproszenia, wyjaśnienia, odwołania, zawiadomienia)
  • Moduł Ofert/Wniosków (MOW): przygotowanie, składanie ofert/wniosków o dopuszczenie, prac konkursowych, przechowywanie i zabezpieczenie ofert/wniosków i prac konkursowych, Otwarcie ofert/wniosków o dopuszczenie/ prac konkursowych
  • Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)

 PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Polityka zakupowa państwa
 • Cele polityki zakupowej państwa
 • Zasady polityki zakupowej państwa
 • Kierunki rozwoju polityki zakupowej państwa
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia
 • Zawartość planu postępowań
 • Nowe zasady publikacji planu  postępowań
 • Aktualizacja planu postępowań
 1. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 
 1. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 1. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego
 • Kto sporządza analizę potrzeb?
 • Wymagany zakres analizy potrzeb
 • Forma analizy potrzeb
 • Zasada efektywności ekonomicznej
 1. Opis przedmiotu zamówienia
 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń
 1. Podstawy wykluczenia z postępowania
 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 1. Nowe warunki udziału w postępowaniu
 2. Zmiany w zakresie przepisów ograniczających stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, jaki dokument?
 4. Nowe terminy związania ofertą

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

 1. Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń w zamówieniach podlegających ustawie PZP
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
 • Przedmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 • Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • Informacje publikowane przez zamawiającego związane z postępowaniem
 • Badanie i ocena ofert
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (M.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)
 • Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty
 • Nowe regulacje dotyczące wadium: postać wadium niepieniężnego, nowe zasady zwrotu wadium
 • Procedura odwrócona w świetle nowej ustawy PZP
 • Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania
 1. Zakończenie postępowania
 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Zastępczy wybór wykonawcy
 • Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy - warianty, przebieg postępowania w każdym z wariantów
 • Przepisy niemające zastosowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne

DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 1. Zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania
 2. Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu
 3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu
 4. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego
 • wprowadzenie klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji
 • Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
 1.  Raport z realizacji umowy
 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
 2. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 3. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 5. Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
 6. Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych
 7.  Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

 

OPINIE

Kolejny raz potwierdzam profesjonalizm trenera w prowadzeniu szkolenia z zamówień publicznych. Jasne i rzeczowe przedstawienie niuansów ZP, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników, praktyczne podejście do zagadnień ustawy Pzp.

Alicja Waszkiewicz - Białowieski Park Narodowy

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, poparte ciekawymi przykładami (ćwiczenia), które systematyzują wiedzę uczestnika. Nabyte kompetencje pozwalają na dalszy rozwój osobisty. Prowadzący szkolenie chętnie odpowiada na pytania uczestników, podpowiadając ciekawe rozwiązania problemów.

Magdalena Wałęga - "Tesko" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena