Notice: Undefined offset: 0 in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/m_home.php on line 983
APEXNET - 7 kroków do przetargu doskonałego - wzorcowa procedura ogłaszania postępowań | APEXNET szkolenia
Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > 7 kroków do przetargu...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

7 kroków do przetargu doskonałego - wzorcowa procedura ogłaszania postępowań

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Przetarg doskonały? To możliwe!

Na szkoleniu trener przedstawi jak krok po kroku przygotować bezbłędnie przetarg i przygotować tak postępowanie aby rozwiązać wątpliwości towarzyszące problematyce tego zagadnienia.

PROGRAM

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

 1. Postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
 1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
 2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę
 3. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań
 4. Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
 • proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
 • umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy
 1. Opracowanie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Konstruowanie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • zdolności technicznej i zawodowej
 1. Określanie warunków udziału w postępowaniu w sposób:
 • proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
 • umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
 1. Szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 2. Obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 1. Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 1. Dobór kryteriów oceny ofert
 2. Zamówienia, w odniesieniu do których możliwe jest stosowanie najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 3. Opis kryteriów oceny
 4. Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert
 1. Wymagane zapisy SIWZ w przetargu elektronicznym
 1. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej”
 2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
 3. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
 5. Informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych
 6. Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
 7. Wymagania dotyczące wadium po elektronizacji
 1. Klauzule dotyczące RODO, które zaleca się umieścić w SIWZ

PRZEPORWADZNIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBICZNEGO

 1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu (prawidłowa kolejność)
 1. Krótsze terminy w procedurze unijnej
 2. Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 3. Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z wykorzystaniem Mini Portalu e-Zamówień:
 • Sporządzanie i publikacja formularza postępowania
 • Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert
 • Składanie, wycofywanie i zamiana oferty
 • Deszyfrowanie i otwarcie ofert - przebieg sesji publicznego otwarcie ofert
 1. Zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji)
 3. Czy można złożyć skan oferty?
 4. Czy można złożyć skan JEDZ-a?
 5. Konsekwencje, gdy wykonawca złoży ofertę lub inne dokumenty i doświadczenia w sposób niezgodny z wymaganiami SIWZ (np. Prześle ofertę pocztą elektroniczną)
 6. Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 7. Badanie ofert - omówienie przesłanek odrzucenia oferty
 8. Zawiadomienie o wyborze oferty
 9. Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach Publicznych
 10. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów UE
 1. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
   
 2. Konsultacje, pytania i odpowiedzi w sprawach wniesionych przez uczestników szkolenia

 

OPINIE

Kolejne szkolenie na najwyższym poziomie. 100% satysfakcji!

Edward Koszerek - Gmina Walce

Szkolenie zgodne z programem, który został przedstawiony w ofercie. Trener prowadził szkolenie w sposób zrozumiały. Starał się odpowiadać uczestnikom szkolenia na pytania.

Justyna Koźbiał - Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

CENA ZAWIERA

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena