Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia OiB z uwzględnieniem...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia OiB z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

i wyników kontroli.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na szkolenie dotyczące zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Podczas szkolenia omówione zostanie najnowsze dostępne orzecznictwo oraz wyniki kontroli. Ekspert wprowadzi także uczestników w zmiany jakie czekają zamówienia na OiB w związku ze zmianami podyktowanymi nową ustawą Prawo zamówień publicznych. 

Omówione zostaną nowe dokumenty przetargowe. Ekspert przedstawi także nowe regulacje w sprawie wnoszenia wadium.

Podczas szkole nia każdy z uczestników otrzyma książkę z nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Zasady i stosowanie przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu zamówień OiB z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz wyników przeprowadzonych kontroli.
 2. Zasady kwalifikacji postępowań do postępowań w dziedzinie OiB w odniesieniu do przedmiotu zamówienia w oparciu o opinie NIK.
 3. Opis przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 4. Komunikacja z wykonawcami w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 5. Informacje niejawne i sposób procedowania;
 6. Tryby udzielania zamówień
 7. Przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu ograniczonego krok po kroku – warsztat;
 8. ZWR w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 9. Umowy ramowe w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 10. Warunki udziału w postępowaniu i wymagania wynikające z określenia przedmiotu zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (OiB).
 11. Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

PLANOWANIE I AGREGACJA ZAMÓWIEŃ W NOWYCH PRZEPISACH;

 1. Ustalanie wartości zamówień – jakie zaszły zmiany I co one oznaczają dla Zamawiającego?
 1. Ustalenie wartości na dostawy/usługi/roboty budowlane;
 2. Sumowanie zamówień dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego;

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA Z PO NOWEMU KROK PO KROKU W OPARCIU O NOWE PRZEPISY USTAWY PZP:

 1. Zamówienie bagatelne
 1. nowe progi
 2. ogłoszenia
 3. czym jest tajemniczy “jednorazowy zakup”
 4. ogłoszenie o zamówieniu a wewnętrzne regulacje: propozycje nowych zapisów
 1. Postępowanie powyżej progu unijnego: od analizy potrzeb do ogłoszenia z realizacji umowy;
 • analiza potrzeb Zamawiającego
 • komisja przetargowa wg. nowych regulacji
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. OPZ i przedmiotowe środki dowodowe;
 2. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne;
 3. Co dalej z grupą kapitałową?
 4. Regulacje dotyczące dokumentów;
 5. Warunki pozytywne i ich spełnianie przez Konsorcja;
 6. Kryteria oceny ofert;

      g. Ustalenie pozostałych warunków zamówienia:

 • Części;
 • Wariant;
 • Zakład pracy chronionej;
 • Umowy o pracę
 • Marginalizowani;
 • Nowe regulacje dotyczące WADIUM
 • Wszczęcie postępowania
 • Nowe regulacje dotyczące Terminów składania ofert;
 • Odpowiedzi na pytania po nowemu I zasady modyfikacji SWZ;
 • Zebranie wykonawców, wizja lokalna I jej konsekwencje;
 • Zmiana ogłoszenia skutkująca unieważnieniem postępowania;
 • Składanie ofert i ich otwarcie po nowemu;
 • Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze Zamawiających;
 • procedura odwrócona po nowemu
 • badanie i ocena ofert w nowych przepisach: 
 1. poprawa omyłek
 2. wyjaśnienia ofert i przedmiotowych środków dowodowych;
 3. uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych;
 4. Rażąco niska cena
 5. Wezwanie do złożenia dokumentów
 6. Wyjaśnienia/uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych;
 7. wybór oferty po terminie związania ofertą;
 • Co w przypadku odmowy podpisania umowy – doprecyzowanie;
 • 19 powodów odrzucenia oferty;
 • Unieważnienie postępowania
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • Raport z ewaluacji;
 • Ogłoszenie z realizacji umowy;
 • Protokół postępowania;
 1. Postępowanie poniżej progu unijnego: warsztatowe przeprowadzenie postępowania wraz z propozycjami zapisów;
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia w 3 wariantach trybu podstawowego;
 • Negocjacje złożonych ofert – na czym może polegać ulepszenie ofert;
 • Jakie przepisy Nowej Ustawy pozwalają na odformalizowanie postępowania;
 • Podobieństwa i różnice między postępowaniem krajowym a unijnym – kompletna analiza porównawcza;

 

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PO ZMIANIE USTAWY:

 • katalog klauzul abuzywnych;
 • waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów;
 • nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • Zmiany umów;
 • Nowe regulacje dotyczące Podwykonawców;

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone bez zastrzeżeń. Prowadząca, Pani Iwona Holka komunikatywan, kompetentna, udziela odpowiedzi na każde pytanie uczastników.

Magdalena Kandut - 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Iwonę Holkę spełnio moje oczekiwania . Szereg interesujcych tematów, przejrzysta forma materiałów szkoleniowych, pogłębione przykładami jest bardzo pomocnicze w mojej pracy.

Robert Świątkiewicz - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena