Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Nowe prawo zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Nowe prawo zamówień publicznych

w placówkach medycznych

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dowiesz się, jak według nowej ustawy przeprowadzać postępowanie w branży medycznej. Trener omówi największą rewolucję w procedurach do progu unijnego.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
 • Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Trener chętnie odpowie na nurtujące pytania uczestników szkolenia.

Każdy z uczestników tego szkolenia otrzyma nową ustawę Prawo zamówień publicznych w formie książkowej!

PROGRAM

 1. Wybrane obowiązki Zamawiającego wprowadzone nową ustawą PZP.
 • Nowe zasady ustalenia wartości zamówienia:
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw;
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług;
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
 1. Nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) - co to jest wartość jednorazowego zakupu?
 2. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu;
 3. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 4. Dokumenty w postępowaniu:
 • Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania;
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia i Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego:
 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ i OPiW;
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW.
 1. Nowe podstawy odrzucenia oferty;
 2. Zmiana definicji końca postępowania;
 3. Nowości w zakresie podstaw unieważnienia postępowania.
 1. Rewolucja w procedurach do progu unijnego.
 1. Składanie ofert, wniosków, oświadczeń;
 2. Komunikowanie się z Zamawiającym;
 3. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne:
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej;
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów;
 • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE.

 1.  Elektronizacja zamówień w nowej ustawie.
 • Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą;
 • Pisemność, a forma pisemna – różnice i znaczenie w praktyce;
 • Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany i podpis osobisty – do jakich czynności i przez kogo musi być stosowany.
 1.     Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
 • Nazwa własna produktu przy zakupie leków;
 • Możliwość użycia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła w opisie przedmiotu zamówienia na nowych zasadach;
 • Konieczność podania kryteriów równoważności ofert.
 1.     Jawność postępowania.
 • Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert;
 • Ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 • Nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego;
 • Nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
 • Konieczność udostępnienia „z automatu” załączników do protokołu po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania;
 • Zasada jawności, a ochrona danych osobowych.
 1.     Zmiany w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania.
 • Nowy katalog obligatoryjnych podstaw wykluczenia;
 • Poszerzenie fakultatywnych podstaw wykluczenia;
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1.     Procedura odwrócona w nowej ustawie.
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?

    PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.

 

OPINIE

Uważam, że szkolenie, w którym uczestniczę będzie bardzo przydatne, ponieważ w sposób jasny i jednoznaczny przedstawione zostały przez Prowadzącego szkolenie różnice i zmiany w przepisach jakie nas czekają w momencie wejścia w życie nowej ustawy Pzp.

Małgorzata Kozłowska - Pióro - CRR KRUS NIWA

Jak zwykle wszystko na najwyższym poziomie. Temat na czasie, prowadzący super przygotowany, miejsce szkolenia dobrze wybrane.

Piotr Dyda - PNGS

CENA ZAWIERA

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena