Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla komórek merytorycznych

w obliczu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 Zapisz się na szkolenie dla komórek merytorycznych i dowiedz się:

 • jak będzie przebiegał proces udzielania zamówień wg nowej ustawy
 • jakie są nowe obowiązki komórek merytorycznych
 • jak przygotować postępowanie.

Poznasz krok po kroku w jaki sposób przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia.

Co jest teraz ważne dla merytorycznych członków komisji? Jak wyglądają zamówienia z wolnej ręki w świetle nowej ustawy Pzp?

Wszystkiego dowiesz się na szkoleniu!

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich

PROGRAM

 1. Organizacja procesu udzielania zamówień wg nowej ustawy:

 

 • planowanie zamówień: nowe obowiązki komórek merytorycznych,
 • uwzględnianie polityki zakupowej państwa: czym jest polityka zakupowa państwa i w jaki sposób wpływa na przygotowywanie i udzielanie zamówień;
 • stosowanie zasady efektywności ekonomicznej w praktyce w zamówieniach poniżej i powyżej progu unijnego. Czym jest i na czym powinno polegać efektywne dokonywanie zakupów;
 • analiza potrzeb przed wszczęciem postępowania: co ma zawierać, jak w praktyce przygotować analizę, na czym polega założenie wariantowości rozwiązań, kiedy dokument powinien powstać i czy dla każdego zamówienia od nowa?
 • wstępne konsultacje rynkowe – w jaki sposób należy je przeprowadzić, jak należy je dokumentować, co z tajemnicą przedsiębiorstwa, w jaki sposób konsultacje mogą wspomóc zamawiającego, ryzyka związane z prowadzeniem konsultacji;
 • agregacja zamówień z uwzględnieniem struktury Zamawiającego,
 • prawidłowe ustalanie szacunkowej wartości zamówienia według zasad w nowej ustawie,
 • dzielenie zamówień na części,
 • nieuprawniony podział zamówienia na części bądź zaniżanie wartości zamówienia,
 • zamówienia udzielane zgodnie z art.  30 ust. 4 (dawne 6a ustawy Pzp) – zasady, ryzyka, omówienie.

 

 1. Organizacja i odpowiedzialność członków komisji przetargowej. Udział w komisji osób merytorycznych – nowe zasady składana oświadczeń o braku konfliktu interesów. Zasady odpowiedzialności merytorycznych członków komisji w świetle zasady rozliczalności czynności;

 

 1. Przygotowanie postępowania i ścieżka akceptacji dokumentów:
 1. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia
 2. czym są przedmiotowe środki dowodowe i jakie są nowe możliwości zamawiającego w zakresie ich żądania?
 3. określenie warunków udziału w postępowaniu: proporcjonalność warunków, żądanie dokumentów, konstruowanie opisu sposób oceny spełniania warunku
 4. formułowanie kryteriów oceny ofert: kryteria podmiotowe i przedmiotowe, wadliwy opis kryteriów, niedopuszczalny opis sposobu oceny ofert
 5. cykl życia produktu, kalkulatory – stosowanie i wdrażanie w projektowane zamówienia
 6. rozsądne aspekty społeczne i środowiskowe – gdzie warto ich wymagać i jak je egzekwować na etapie realizacji
 7. Umowy o pracę, Marginalizowani;

 

       4. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia, aspekty istotne dla merytorycznych członków komisji:

 1. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ – kiedy już nie modyfikujemy tylko musimy unieważnić;
 2. wyjaśnianie treści ofert: ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny
 3. ocena zasadności zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
 1. ocena ofert: poprawa omyłek,
 2. odrzucenie oferty – nowe przesłanki!
 3. unieważnienie postępowania, w tym postępowania udzielanego w częściach, zasady dalszego procedowania

 

       5. Zamówienia z wolnej ręki – prawidłowe udzielenie zamówienia w świetle przesłanek nowej ustawy Pzp;

 

       6. Umowy po nowemu

 1. tożsamość zakresu świadczenia wynikającego z umowy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie,
 2. zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy.  
 3. katalog klauzul abuzywnych – czego w umowie nie może być;
 4. waloryzacja wynagrodzenia: propozycja zapisów do nowych umów;
 5. nowe zasady dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 6. Nowe regulacje dotyczące Podwykonawców;

 

       7. Raport z ewaluacji umowy i ogłoszenie z realizacji umowy nowe obowiązki merytorycznych komórek

 

OPINIE

Bardzo dobrze prowadzone, dużo przykładów z życia, pytania wyjaśniane w trakcie wykładu, interesujące

Mateusz Nowak - PBD Roman Dyba

Szkolenie bogate w niuanse z zamówień publicznych, pełne praktycznych wskazówek do stosowania przy udzielaniu zamówienia. Porusza kwestie trudne w zamówieniach publicznych z podaniem propozycji rozwiązania od wybitnego eksperta.

Małgorzata R. - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło