Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jesteś gotowy na rewolucję w zamówieniach publicznych?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

 

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo! Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich

 

PROGRAM

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany?

 • cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.

II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

 1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego
 1.  Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego
 2.  Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
 • wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
 • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
 • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
 • zasady efektywności.
 1.  Nowe zasady ustalania wartości zamówienia
 • Podstawy szacowania wartości zamówień
 • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
 • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych
 1.  Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:
 • SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego
 1. Ocena podmiotowa wykonawców:
 • nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych
 1.  Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
 • Powyżej progu:
  • ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
  • uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
  • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  • nowe terminy związania z ofertą
 • Poniżej progu:
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)

III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

 1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 1. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
 1. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości
   

IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

 1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
 • określenie nowej zasady kształtowania umów
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
 1. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.
 2. Obowiązek sporządzenia raportu
   

V. Środki ochrony prawnej

 1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej
 2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;
 1. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym
 2. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

 

OPINIE

Wysoki poziom merytoryczny wykładowcy. Przydatność uzyskanej wiedzy, organizacja i miejsce szkolenia również bardzo dobre.

Łukasz Sadowski - DPS Leśna Oaza Słupsk

Jestem zadowolona. Wykładowca bardzo kompetentny, ciekawie i zrozumiale przekazywał wiedzę. Bardzo dobry kontakt z opiekunem grupy. Miejsce szkolenia - bardzo ciekawe.

Halina Gniado - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Sp. z o o

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena