Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane.

Warunki, ryzyka i klauzule abuzywne w umowach. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pracujesz w dziale inwestycji? Jesteś członkiem komisji przetargowej? Kontrolujesz zamówienia publiczne? To szkolenie jest Ci pisane!

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

PROGRAM

1. Zespół do nadzoru nad realizacją umowy. Powołanie zespołu, zakres prac zespołu

2. Wybór sposobu realizacji zamówienia i ryzyka z tym związane
• Zaprojektuj i wybuduj;
• Wybuduj.

3. Postępowanie na prace projektowe
• Zakres umowy na prace projektowe;
• Szacowanie wartości zamówienia na prace projektowe;
• Zakres dokumentacji projektowej i STWIORB;
• Zakres programu funkcjonalno- użytkowego;
• Warunki umowy na prace projektowe;
• Zakazy i nakazy wynikające z prawa zamówień publicznych;
• ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
• Zmiany umowy na prace projektowe;
• Udział projektanta w postępowaniu na roboty budowlane – konflikt interesów;
• Prawo opcji w zamówieniu na prace projektowe;
• Nadzór autorski.

4. Postępowanie na roboty budowlane
• Rozwiązania równoważne;
• Zakres podstawowy umowy na roboty budowlane;
• Zakres objęty prawem opcji;
• Ramowy układ umowy. Istotne postanowienia umowy: strony umowy, obowiązki stron umowy, wymagania wynikające z prawa budowlanego, kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.
• Podział ryzyk w umowie. Podział odpowiedzialności pomiędzy strony umowy. Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
• Wybór formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, mieszane, warunki zmian.
• Kiedy można dokonać zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust.1 pkt 1-6 Pzp. Przykłady.
• Ewaluacja umowy, kiedy będzie konieczna i po co.

5. Niedopuszczalne postanowienia umowy.

Przykładowe klauzule abuzywne przewidziane w Projekcie nowego prawa zamówień publicznych. Omówienie przykładowych klauzul abuzywnych- zakaz okreslania odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia; naliczanie kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; zakaz określenia odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający; zakaz okreslania możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron

6. Klauzule abuzywne w Polsce i w Niemczech

7. Sposób potwierdzenia zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia a sposób świadczenia. Zmiana podwykonawcy udostępniającego zasób

8. Podwykonawstwo, ograniczanie podwykonawstwa, skutki określenia kluczowej części zamówienia do osobistego wykonania na realizację umowy

9. Akceptacja umowy o podwykonawstwo według Pzp i według KC, podobieństwa i różnice

10. Wniosek o bezpośrednią zapłatę należnego wynagrodzenia

11. Solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych

12. Kary umowne za zwłokę i opóźnienie. Dochodzenie kar umownych

13. Różnice i podobieństwa miedzy starą a nową ustawą w zakresie postepowań o roboty budowlane

14. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Szkolenie przeprowadzone przez kompetentnego prowadzącego z dużym doświadczeniem. Przekazywana wiedza poparta praktycznymi przykładami. Prezentacja materiałów szkoleniowych dobrze przygotowana z uwzględnieniem najważniejszych zmian i szczegółowo omówiona przez prowadzącego szkolenie.

Urząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Małgorzata Broda

Kompetencje trenera na bardzo wysokim poziomie, bardzo bogata wiedza. Prowadzący idealnie łączy teorię z doświadczeniem i pozyskaną praktyką nabytą w trakcie pracy. Wychodzi naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom słuchaczy.

MCP - Ewa Gil

CENA ZAWIERA

  • Szkolenie on-line na żywo

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • Dostęp do EduStrefy

  • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

  • Certyfikat ukończenia szkolenia

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena