Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Zamówienia publiczne...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Zamówienia publiczne dla początkujących

według nowej ustawy.

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!
Weź udział w tym szkoleniu, a:

 • Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego
 • Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę
 • Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć

To wszystko oparte o nową ustawę Pzp!

Rozpocznij swoją karierę w zamówieniach publicznych z liderem na rynku szkoleń z zamówień publicznych!

Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!

PROGRAM

 1. SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY
 1. Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
 2. Zamówienia sektorowe,
 3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 4. Progi w zamówieniach publicznych:
 1. Zamówienia bagatelne,
 2. Zamówienia krajowe,
 3. Zamówienia unijne
 1. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Zasada równego  traktowania i uczciwej konkurencji,
 2. Przejrzystość postępowania,
 3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
 4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
 5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
 6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
 7. Jawność postępowania,
 8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 10. Dokumentowanie postępowania.
 1. ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
 2. Pomocnicze działania zakupowe – zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.
 1. WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców
 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 2. Analiza potrzeb i wymagań,
 3. Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Oszacowanie wartości zamówienia,
 5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:
 1. Tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny),
 2. Tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)
 1. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań
 2. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  w przypadku robót budowlanych.
 3. Przedmiot zamówienia równoważny.
 1. OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia  w przypadku robót budowlanych,
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.
 1. TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - PROCEDURA
 1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:
 1. Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),
 2. Partnerstwo innowacyjne.
 3. Negocjacje bez ogłoszenia.
 4. Zamówienie z wolnej ręki
 1. Tryby unijne:
 1. Przetarg nieograniczony,
 2. Przetarg ograniczony,
 3. Negocjacje z ogłoszeniem,
 4. Dialog konkurencyjny,
 5. Partnerstwo innowacyjne,
 6. Negocjacje bez ogłoszenia,
 7. Zamówienie z wolnej ręki.
 1. BADANIE I OCENA OFERT
 1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
 2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
 3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
 4. Zakończenie postępowania.
 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
 2. Ochrona podwykonawców,
 3. Odstąpienie od umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
 1. Odwołanie,
 2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
 3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.
 1. WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY

OPINIE

Szkolenie pozwoliło Mi uzyskać informacje na temat zagadnień z dziedziny ZP. Jest to dla mnie bardzo przydatne, ponieważ zaczynam swoją przygodę w tej tematyce. Jestem pod wrażeniem dużej wiedzy prowadzącego i fajnego podejścia do słuchaczy.

Karolina Burkowska - Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Szkolenie dla początkujących w pełni oddaje interesujący nas temat. Jestem bardzo zadowolona odbytego szkolenia. Prowadzący rzeczowo i wyczerpująco przedstawia temat. To najlepsze szkolenie na jakim byłam. Polecam skorzystać zainteresowanym

Aleksandra Grajewska - Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena

Szkolenie dostępne również w formie:

 
ONLINE
Transmisja szkolenia stacjonarnego w konkretnym terminie
 
VOD
Pełne nagranie szkolenia, które już się odbyło