Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Intensywny kurs zamówień...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce -

od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

 

 

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenie w Zakopanem podczas którego ekspert kompleksowo przedstawi i zweryfikuje obecną ustawę i da cenne wskazówki jak nie popełniać błędów.

Na szkoleniu poruszony zostanie m.in. temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. Dodatkowo ze szkolenia dowiesz się jakie dokumenty obowiązują zamawiających i wykonawców w 2022 r. Dodatkowo zostanie omówiony temat umów oraz raportów z realizacji zamówienia. Ostatnim punktem programu będą również środki ochrony prawnej.

Serdecznie zapraszamy!

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 518
Liczba opinii o trenerze: 936

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

Krok 1: Tytułem wstępu: poznaj podstawy i założenia ustawy Pzp

Krok 2: Poznaj nowe i zmienione definicje oraz ich wpływ na przepisy i podejście aktualnej ustawy. Dowiedz się m.in. czym jest pisemność, kiedy zaczyna i kończy się postępowanie, kim jest wykonawca, co to są dokumenty i warunki zamówienia.

Krok 3: Poznaj nowe wyłączenia ze stosowania ustawy.

Krok 4: Poznaj nowe zasady i przesłanki ich wprowadzenia, żeby lepiej zrozumieć ustawę Pzp, m.in.: zasadę efektywności ekonomicznej oraz współpracy stron na etapie realizacji umowy.

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG USTAWY PZP

Krok 5: Poznaj nowe wymagania związane z planowaniem postępowań: uwzględnianiem polityki zakupowej państwa oraz strategią zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi zamawiającego.

Krok 6: Przygotuj plan zamówień po nowemu: obowiązki i zakres planu

Krok 7: Dowiedz się wszystkiego co o obowiązkowej w postępowaniach powyżej progów UE analizie potrzeb zamawiający wiedzieć powinien.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG USTAWY PZP

 Krok 8: Dowiedz się jak wykorzystać wstępne konsultacje rynkowe, jak pozyskać informacje do przygotowania postępowania od wykonawców i jak wyeliminować ryzyko zarzutu przewagi konkurencyjnej wykonawców biorących udział w konsultacjach.

Krok 9: Szacuj i agreguj zamówienia po nowemu.

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

 Krok 11: Poznaj nowe wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań.

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

Krok 12: Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami OPZ.

Krok 13: Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty – po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnicy.

Krok 14: Podstawy wykluczenia: poznaj zmienione zasady ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych, selfcleaning wykonawcy.

Krok 15: Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie.

Krok 16: Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu konsorcjów.

Krok 17: Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby (wszystko co o P3 musi wiedzieć Zamawiający).

Krok 18: Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert.

Krok 19: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Krok 20: Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego: przesłanki z naciskiem na zmiany w NU.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 Krok 21: Ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń.

Krok 22: Zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców.

Krok 23: Pytania i wyjaśnienia SWZ po nowemu, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń

Krok 24: Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Krok 25: Systemy, sposoby elektronicznego składania ofert, elektronizacja postępowań od 2021.

Krok 26: Podpisy elektroniczne– wszystko co Zamawiający o podpisie wiedzieć powinien wraz z praktycznymi warsztatami i omówieniem elektronicznych dokumentów, przykłady dokumentów składanych przez wykonawcę w postaci elektronicznej: praktyczne omówienie.

Krok 27: Niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania.

OCENA OFERT:

Krok 28: Poznaj wadium: nowe zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium.

Krok 29: Ocena przedmiotowa ofert: badanie, wyjaśnianie, poprawianie omyłek.

Krok 30: Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania.

Krok 31: Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny.

Krok 32: Ocena podmiotowa wykonawców: Wezwania do złożenia dokumentów, procedura naprawcza.

Krok 33: Poznaj nowe przesłanki odrzucenia ofert.

Krok 34: Termin związania ofertą: nowe podejście.

Krok 35: Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty.

Krok 36: Zwroty…

Krok 37: Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?

Krok 38: Unieważnienie postępowania.

Krok 39: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

CO NOWEGO W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW:

Krok 40: Poznaj różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progu UE.

Krok 41: Poznaj tryby i sposoby udzielenia zamówienia w postępowaniu poniżej progów UE.

Krok 42: Poznaj cały schemat małego postępowania i jego udzielenie krok po kroku i dowiedz się na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty.

UMOWY

Krok 43: Przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Krok 44: dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne).

Krok 45: Jakie postanowienia MUSZĄ zostać zawarte w umowie, zaliczki, płatności częściowe, wymagania dotyczące podwykonawców.

Krok 46: Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady.

Krok 47: Poznaj praktyczne zapisy dotyczące prawa opcji spełniające nowe wymagania ustawowe.

Krok 48: Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie.

PO UMOWIE

Krok 49: Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Krok 50: Czym jest raport z realizacji zamówienia i kiedy Zamawiający ma obowiązek go sporządzić.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

•  przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

•  na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych.

3. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

•  wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,

•  obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,

•  wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

OPINIE

Szkolenia ApexNetu są profesjonalne, pomocne z aktualnymi zmianami w Zamówiniach Publicznych. Pani Iwona Holka to świetna, doświadczona osoba, która zna odpowiedzi na każde zadane pytanie. Bardzo lubię te szkolenia i biorę w nich udział jeśli mam możliwość.

Agnieszka Janus - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Po raz kolejny Pani Iwona Holka dowiodła, że jest jednym z najlepszych trenerów ZP. Bardzo dobrze przygotowanie oraz świetna znajomość tematu nowej ustawy Pani Iwony gwarantuje podniesienie i pogłebienie wiedzy o nowelizacji uczetnikom szkolenia

Iwona Kościelniak-Gawinek - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
ZAKOPANE, HOTEL AQUARION **** 19-21 października 2022 Iwona Holka 2549.00 zł netto + 23% VAT

Pokój 1-os 2549.00 ZŁ NETTO

Pokój 2-os 2149.00 ZŁ NETTO

Z tej opcji mogą skorzystać:
1. osoby z tej samej instytucji/firmy
2. osoby zgłaszające się z osobą towarzyszącą
3. przy pojedynczym wykorzystaniu pok. 2-os. za dodatkową opłatą

Dlaczego warto zgłosić się online?
+ oszczędzasz czas - to tylko 2 minuty!
+ potwierdzenie wyślemy od razu na Twój e-mail
+ po zgłoszeniu pobierzesz kopię swojego zgłoszenia

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907